Shyamala Sathsanga Mandali

July2020

Devi Mahatmyam Chapter 1

தே³வீ மாஹாத்ம்யம்  ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ Devi Mahatmyam Chapter 1 (1 -10) Slokas Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 (1-10) Slokas   அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மா ருʼஷி꞉ . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ மஹாகாளீ தே³வதா . நந்தா³ ஶக்தி꞉ . ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் . அக்³னிஸ்தத்த்வம் . ருʼக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாகாளீ ப்ரீத்யர்த்தே² ஜபே விநியோக³꞉ . த்⁴யானம் . க²ட்³க³ம்ʼ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 2 Slokas 1-13

Devi Mahatmyam Chapter 2 Slokas 1-13  த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ மத்யம சரித்திரம் ந்யாஸம் ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ மத்⁴யமசரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருʼஷி꞉ உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ மஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா . ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉ . து³ர்கா³ பீ³ஜம் வாயுஸ்தத்த்வம் . யஜுர்வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ த்⁴யானம் ௐ அக்ஷஸ்ரக்பரஶூம் க³தே³ஷுகுலிஶம்ʼ பத்³மம்ʼ த⁴னு꞉ குண்டி³காம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ஶக்திமஸிம்ʼ ச சர்ம ஜலஜம்ʼ க⁴ண்டாம்ʼ ஸுராபா⁴ஜனம் ஶூலம்ʼ பாஶஸுத³ர்ஶனே ச த³த⁴தீம்ʼ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 3 Slokas 1-10

த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉   Devi Mahatmyam Chapter 3 Slokas 1-10 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 3 Slokas 1-10   ஓம் உதயத்பானு ஸஹஸ்ரகாந்தி மருண  க்ஷெளமாம் சிரோமாலிகாம் ரக்தாலிப்த பயோதராம் ஜபவடீம் வித்யா மபீதிம் வரம் ஹஸ்தாப்ஜைர் தததீம் த்ரிநேத்ர விலஸத் வக்தாரவிந்த ச்ரியம் தேவீம் பக்த ஹிமாம்சு ரத்ன முகுடாம் வந்தே ரவிந்தஸ்திதாம் ௐ ருʼஷிருவாச .. 1.. நிஹன்யமானம்ʼ தத்ஸைன்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ .[…]

Devi Mahatmyam Chapter 4 Slokas 1-10

Devi Mahatmyam Chapter 4 Slokas 1 to 10 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 4 Slokas 1-10   சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ தேவீ ஸ்துதி த்யானம் ஓம். காலாப்ரபாம் கடாக்ஷை ரரிகுல பயதாம் மௌலிபத்தேந்து ரேகாம் சங்கம் சக்ரம் க்ருபானம் த்ரிசிகமபி கரை ருத்வஹந்தீம் த்ரிநேத்ராம் ஸிம்ஹஸ்கந்தாதிரூடாம் த்ரிபுவன மகிலம் தேஜஸா பூரயந்தீம் த்யாயேத் துர்க்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதச பரிவ்ருதாம் ஸேவிதாம் சித்திகாமை: ௐ ருʼஷிருவாச ..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 6 Slokas 1-13

Devi Mahatmyam Chapter 6 Slokas 1-13 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 6 Slokas 1-13   ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ த்யானம் ஓம் நாகாதீஸ்வர விஷ்டராம் பணிபனோத் தம்ஸோரு ரத்னாவலீ பாஸ்வத் தேஹலதாம் திவாகர நிபாம் நேத்ர த்ரயோத்பாஸிதாம் மாலா கும்ப கபால நீரஜகராம் சந்த்ரார்த்த சூடாம்பராம் ஸர்வஜ்னேஸ்வர பைரவாங்கநிலயாம் பத்மாவதீம் சிந்தயே ௐ ருʼஷிருவாச .. 1.. இத்யாகர்ண்ய வசோ தே³வ்யா꞉ ஸ தூ³தோ(அ)மர்ஷபூரித꞉ . ஸமாசஷ்ட[…]

Devi Mahatmyam Chapter 7 Slokas 1-15

Devi Mahatmyam Chapter 7 Slokas 1-15 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 7 Slokas 1-15   ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ த்யானம் த்யாயேயம் ரத்னபீடே சுககலபபடிதம் ச்ருண்வதீம் ஸ்யமலாங்கீம் ந்யஸ்தைக்காங்க்ரிம் ஸரோஜே சசி ஸகல தராம் வல்லகீம் வாதயந்தீம் கஹ்லாராபத்தமாலாம் நியமித விலஸச் சோலிகாம் ரக்தவஸ்த்ராம் மாதங்கீம் சங்கபாத்ராம் மதுரமதுமதாம் சித்ரகோத்பாஸி பாலாம் ௐ ருʼஷிருவாச .. 1.. ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோ தை³த்யாஶ்சண்ட³முண்ட³புரோக³மா꞉ . சதுரங்க³ப³லோபேதா யயுரப்⁴யுத்³யதாயுதா⁴꞉ ..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 8 Slokas 1-13

Devi Mahatmyam Chapter 8 Slokas 1-13 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 8 Slokas 1-13 அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ த்யானம் அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்ருத பாசாங்குச புஷ்பபாண சாபாம் அணிமாதிபி ராவ்ருதாம் மயூகை: ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் ௐ ருʼஷிருவாச .. 1.. சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே . ப³ஹுலேஷு ச ஸைன்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ .. 2.. தத꞉ கோபபராதீ⁴னசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவான்[…]

Sri Suktam

ஶ்ரீஸூக்த (ருʼக்³வேத³) ௐ .. ஹிரண்யவர்ணாம்ʼ ஹரிணீம்ʼ ஸுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம் . சந்த்³ராம்ʼ ஹிரண்மயீம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ .. 1..   தாம்ʼ ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமனபகா³மினீம் . யஸ்யாம்ʼ ஹிரண்யம்ʼ விந்தே³யம்ʼ கா³மஶ்வம்ʼ புருஷானஹம் .. 2..   அஶ்வபூர்வாம்ʼ ரத²மத்⁴யாம்ʼ ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴னீம் . ஶ்ரியம்ʼ தே³வீமுபஹ்வயே ஶ்ரீர்மாதே³வீர்ஜுஷதாம் .. 3..   காம்ʼ ஸோஸ்மிதாம்ʼ ஹிரண்யப்ராகாராமார்த்³ராம்ʼ ஜ்வலந்தீம்ʼ த்ருʼப்தாம்ʼ தர்பயந்தீம் . பத்³மே ஸ்தி²தாம்ʼ[…]

Saraswathi Suktam

ஶ்ரீஸரஸ்வதீ ஸூக்தம் இயமத³தா³த்³ரப⁴ஸம்ருʼணச்யுதம்ʼ தி³வோதா³ஸம்ʼ வத்⁴ர்யஶ்வாயம்ʼ தா³ஶுஷே யா ஶஶ்வந்தமாசக²ஶதா³வஸம்ʼ பணிம்ʼ தா தே தா³த்ராணி தவிஷா ஸரஸ்வதீ .. 1..   இயம்ʼ ஶுஷ்மேபி⁴ர்பி³ஸகா² இவாருஜத்ஸானும்ʼ கி³ரீணாம்ʼ தவிஷேபி⁴ரூர்மிபி⁴꞉ பாராவதக்⁴னீமவஸே ஸுவ்ருʼக்திபி⁴꞉ ஸரஸ்வதீ மா விவாஸேம தீ⁴திபி⁴꞉ .. 2..   ஸரஸ்வதி தே³வனிதோ³ நி ப³ர்ஹய ப்ரஜாம்ʼ விஶ்வஸ்ய ப்³ருʼஸயஸ்ய மாயின꞉ உத க்ஷிதிப்⁴யோ(அ)வநீரவிந்தோ³ விஷமேப்⁴யோ அஸ்ரவோ வாஜினீவதி .. 3..   ப்ரணோ தே³வீ ஸரஸ்வதீ[…]

Durga Suktam

து³ர்கா³ஸூக்தம் அத² து³ர்கா³ ஸூக்தம்   ௐ ஜாதவேத³ஸே ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ நித³ஹாதி வேத³꞉ . ஸ ந꞉ பர்ஷத³தி து³ர்கா³ணி விஶ்வா நாவேவ ஸிந்து⁴ம்ʼ து³ரிதா(அ)த்யக்³னி꞉ .. 1..   தாமக்³நிவர்ணாம்ʼ தபஸா ஜ்வலந்தீம்ʼ வைரோசனீம்ʼ கர்மப²லேஷு ஜுஷ்டாம் . து³ர்கா³ம்ʼ தே³வீꣳ ஶரணமஹம்ʼ ப்ரபத்³யே ஸுதரஸி தரஸே நம꞉ .. 2..   அக்³னே த்வம்ʼ பாரயா நவ்யோ அஸ்மாந்த்²ஸ்வஸ்திபி⁴ரதி து³ர்கா³ணி விஶ்வா . பூஶ்ச[…]

Stay up to date!