Shyamala Sathsanga Mandali

September2020

Soundarya Lahari Sloka 35 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 35   Soundarya Lahari Sloka 35 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 35 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 35 மனஸ்த்வம்ʼ வ்யோம த்வம்ʼ மருத³ஸி மருத்ஸாரதி²ரஸி த்வமாபஸ்த்வம்ʼ பூ⁴மிஸ்த்வயி பரிணதாயாம்ʼ ந ஹி பரம் . த்வமேவ ஸ்வாத்மானம்ʼ பரிணமயிதும்ʼ விஶ்வவபுஷா சிதா³னந்தா³காரம்ʼ ஶிவயுவதி பா⁴வேன பி³ப்⁴ருʼஷே   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 35 मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं[…]

Soundarya Lahari Sloka 36 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 36   Soundarya Lahari Sloka 36 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 36 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 36 தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த²ம்ʼ தபனஶஶிகோடித்³யுதித⁴ரம்ʼ பரம்ʼ ஶம்பு⁴ம்ʼ வந்தே³ பரிமிலிதபார்ஶ்வம்ʼ பரசிதா . யமாராத்⁴யன் ப⁴க்த்யா ரவிஶஶிஶுசீநாமவிஷயே நிராலோகே(அ)லோகே நிவஸதி ஹி பா⁴லோகபு⁴வனே   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 36 तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता । यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये[…]

Soundarya Lahari Sloka 37 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 37   Soundarya Lahari Sloka 37 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 37 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 37 விஶுத்³தௌ⁴ தே ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிஶத³ம்ʼ வ்யோமஜனகம்ʼ ஶிவம்ʼ ஸேவே தே³வீமபி ஶிவஸமாநவ்யவஸிதாம் . யயோ꞉ காந்த்யா யாந்த்யா꞉ ஶஶிகிரணஸாரூப்யஸரணே- விதூ⁴தாந்தர்த்⁴வாந்தா விலஸதி சகோரீவ ஜக³தீ   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 37 विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम् ।[…]

Soundarya Lahari Sloka 38 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 38   Soundarya Lahari Sloka 38 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 38 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 38 ஸமுன்மீலத் ஸம்ʼவித் கமலமகரந்தை³கரஸிகம்ʼ ப⁴ஜே ஹம்ʼஸத்³வந்த்³வம்ʼ கிமபி மஹதாம்ʼ மானஸசரம் . யதா³லாபாத³ஷ்டாத³ஶகு³ணிதவித்³யாபரிணதி- ர்யதா³த³த்தே தோ³ஷாத்³ கு³ணமகி²லமத்³ப்⁴ய꞉ பய இவ   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 38 समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् । यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति- र्यदादत्ते[…]

Soundarya Lahari Sloka 39 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 39   Soundarya Lahari Sloka 39 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 39 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 39 தவ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹுதவஹமதி⁴ஷ்டா²ய நிரதம்ʼ தமீடே³ ஸம்ʼவர்தம்ʼ ஜனனி மஹதீம்ʼ தாம்ʼ ச ஸமயாம் . யதா³லோகே லோகான் த³ஹதி மஹதி க்ரோத⁴கலிதே த³யார்த்³ரா யா த்³ருʼஷ்டி꞉ ஶிஶிரமுபசாரம்ʼ ரசயதி   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 39 तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं[…]

Soundarya Lahari Sloka 40 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 40   Soundarya Lahari Sloka 40 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 40 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 40 தடித்த்வந்தம்ʼ ஶக்த்யா திமிரபரிபந்தி²பு²ரணயா ஸ்பு²ரன்னாநாரத்நாப⁴ரணபரிணத்³தே⁴ந்த்³ரத⁴னுஷம் . தவ ஶ்யாமம்ʼ மேக⁴ம்ʼ கமபி மணிபூரைகஶரணம்ʼ நிஷேவே வர்ஷந்தம்ʼ ஹரமிஹிரதப்தம்ʼ த்ரிபு⁴வனம்   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 40 तटित्त्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिफुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् । तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं[…]

Soundarya Lahari Sloka 41 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 41   Soundarya Lahari Sloka 41 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 41 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 41 தவாதா⁴ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா நவாத்மானம்ʼ மன்யே நவரஸமஹாதாண்ட³வனடம் . உபா⁴ப்⁴யாமேதாப்⁴யாமுத³யவிதி⁴முத்³தி³ஶ்ய த³யயா ஸநாதா²ப்⁴யாம்ʼ ஜஜ்ஞே ஜனகஜனனீமஜ்ஜக³தி³த³ம்   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 41 तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् । उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां[…]

Soundarya Lahari Sloka 42 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 42   Soundarya Lahari Sloka 42 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 42 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 42 க³தைர்மாணிக்யத்வம்ʼ க³க³னமணிபி⁴꞉ ஸாந்த்³ரக⁴டிதம்ʼ கிரீடம்ʼ தே ஹைமம்ʼ ஹிமகி³ரிஸுதே கீர்தயதி ய꞉ . ஸ நீடே³யச்சா²யாச்சு²ரணஶப³லம்ʼ சந்த்³ரஶகலம்ʼ த⁴னு꞉ ஶௌனாஸீரம்ʼ கிமிதி ந நிப³த்⁴னாதி தி⁴ஷணாம்   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 42 गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते[…]

Soundarya Lahari Sloka 43 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 43   Soundarya Lahari Sloka 43 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 43 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 43 து⁴னோது த்⁴வாந்தம்ʼ நஸ்துலிதத³லிதேந்தீ³வரவனம்ʼ க⁴னஸ்னிக்³த⁴ஶ்லக்ஷ்ணம்ʼ சிகுரனிகுரும்ப³ம்ʼ தவ ஶிவே . யதீ³யம்ʼ ஸௌரப்⁴யம்ʼ ஸஹஜமுபலப்³து⁴ம்ʼ ஸுமனஸோ வஸந்த்யஸ்மின் மன்யே வலமத²னவாடீவிடபினாம்   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 43 धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे । यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं[…]

Soundarya Lahari Sloka 44 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 44   Soundarya Lahari Sloka 44 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 44 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 43 தனோது க்ஷேமம்ʼ நஸ்தவ வத³னஸௌந்த³ர்யலஹரீ- பரீவாஹஸ்ரோத꞉ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணி꞉ . வஹந்தீ ஸிந்தூ³ரம்ʼ ப்ரப³லகப³ரீபா⁴ரதிமிர- த்³விஷாம்ʼ ப்³ருʼந்தை³ர்ப³ந்தீ³க்ருʼதமிவ நவீனார்ககிரணம்   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 44 तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी- परीवाहस्रोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः । वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिर- द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्

Stay up to date!