Lalitha Sahasranamavali 954-962

Lalitha Sahasranamavali 954-962 Meaning Lalitha Sahasranamavali Nyasam Lalitha Sahasranamavali 954-962 லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்ʼ அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி வாக்தேவதா ரிஷய:, அனுஷ்டுப் சந்த:ஶ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுர ஸுந்தரி...

Lalitha Sahasranamavali 946-953

Lalitha Sahasranamavali 946-953 Meaning   Lalitha Sahasranamavali Nyasam   Lalitha Sahasranamavali 946-953   லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்ʼ   அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி வாக்தேவதா ரிஷய:, அனுஷ்டுப் சந்த: ஶ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுர...

Lalitha Sahasranamavali 941-945

Lalitha Sahasranamavali 941-945 Meaning   Lalitha Sahasranamavali Nyasam   Lalitha Sahasranamavali 941-945   லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்ʼ   அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி வாக்தேவதா ரிஷய:, அனுஷ்டுப் சந்த: ஶ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுர...

Lalitha Sahasranamavali 933-940

Lalitha Sahasranamavali 933-940 Meaning   Lalitha Sahasranamavali Nyasam   Lalitha Sahasranamavali 933-940   லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்ʼ   அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி வாக்தேவதா ரிஷய:, அனுஷ்டுப் சந்த: ஶ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுர...

Lalitha Sahasranamavali 924-932

Lalitha Sahasranamavali 924-932 Meaning   Lalitha Sahasranamavali Nyasam   Lalitha Sahasranamavali 924-932   லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்ʼ   அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி வாக்தேவதா ரிஷய:, அனுஷ்டுப் சந்த: ஶ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுர...

Lalitha Sahasranamavali 917-923

Lalitha Sahasranamavali 917-923 Meaning   Lalitha Sahasranamavali Nyasam   Lalitha Sahasranamavali 917-923   லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்ʼ   அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி வாக்தேவதா ரிஷய:, அனுஷ்டுப் சந்த: ஶ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுர...