ததோ விமாநாத³ஜவிஷ்ணுருத்³ராஸ்த்வத்³கோ³புரத்³வார்யவருஹ்ய ஸத்³ய꞉ .
ஸ்த்ரிய꞉ க்ருʼதா தே³வி தவேச்ச²யைவ ஸவிஸ்மயாஸ்த்வந்நிகடம்ʼ ஸமீயு꞉ .. 10-1..

க்ருʼதப்ரணாமாஸ்தவ பாத³யுக்³மநகே²ஷு விஶ்வம்ʼ ப்ரதிபி³ம்பி³தம்ʼ தே .
விலோக்ய ஸாஶ்சர்யமமோக⁴வாக்³பி⁴꞉ ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க் துஷ்டுவுரம்பி³கே த்வாம் .. 10-2..

ततो विमानादजविष्णुरुद्रास्त्वद्गोपुरद्वार्यवरुह्य सद्यः ।
स्त्रियः कृता देवि तवेच्छयैव सविस्मयास्त्वन्निकटं समीयुः ॥ १०-१॥

कृतप्रणामास्तव पादयुग्मनखेषु विश्वं प्रतिबिम्बितं ते ।
विलोक्य साश्चर्यममोघवाग्भिः पृथक्पृथक् तुष्टुवुरम्बिके त्वाम् ॥ १०-२॥

நுதிப்ரஸன்னா நிஜஸர்க³ஶக்திம்ʼ மஹாஸரஸ்வத்யபி⁴தா⁴மஜாய .
ரக்ஷார்த²ஶக்திம்ʼ ஹரயே மஹாலக்ஷ்ம்யாக்²யாம்ʼ ச லீலாநிரதே த³தா³த² .. 10-3..

கௌ³ரீம்ʼ மஹாகால்யபி⁴தா⁴ம்ʼ ச த³த்வா ஸம்ʼஹாரஶக்திம்ʼ கி³ரிஶாய மாத꞉ .
நவாக்ஷரம்ʼ மந்த்ரமுதீ³ரயந்தீ ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலீம்ʼஸ்தான் ஸ்மிதபூர்வமாத்த² .. 10-4..

नुतिप्रसन्ना निजसर्गशक्तिं महासरस्वत्यभिधामजाय ।
रक्षार्थशक्तिं हरये महालक्ष्म्याख्यां च लीलानिरते ददाथ ॥ १०-३॥

गौरीं महाकाल्यभिधां च दत्वा संहारशक्तिं गिरिशाय मातः ।
नवाक्षरं मन्त्रमुदीरयन्ती बद्धाञ्जलींस्तान् स्मितपूर्वमात्थ ॥ १०-४॥

ப்³ரஹ்மன் ஹரே ருத்³ர மதீ³யஶக்தித்ரயேண த³த்தேன ஸுக²ம்ʼ ப⁴வந்த꞉ .
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்ʼஹ்ருʼதீஶ்ச குர்வந்து மே ஶாஸனயா வினீதா꞉ .. 10-5..

மான்யா ப⁴வத்³பி⁴꞉ க²லு ஶக்தயோ மே ஸ்யாச்ச²க்திஹீனம்ʼ ஸகலம்ʼ வினிந்த்³யம் .
ஸ்மரேத மாம்ʼ ஸந்ததமேவமுக்த்வா ப்ரஸ்தா²பயாமாஸித² தாம்ʼஸ்த்ரிமூர்தீன் .. 10-6..

ब्रह्मन् हरे रुद्र मदीयशक्तित्रयेण दत्तेन सुखं भवन्तः ।
ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतीश्च कुर्वन्तु मे शासनया विनीताः ॥ १०-५॥

मान्या भवद्भिः खलु शक्तयो मे स्याच्छक्तिहीनं सकलं विनिन्द्यम् ।
स्मरेत मां सन्ततमेवमुक्त्वा प्रस्थापयामासिथ तांस्त्रिमूर्तीन् ॥ १०-६॥

நத்வா த்ரயஸ்தே ப⁴வதீம்ʼ நிவ்ருʼத்தா꞉ பும்ʼஸ்த்வம்ʼ க³தா ஆருருஹுர்விமானம் .
ஸத்³யஸ்திரோதா⁴꞉ ஸ ஸுதா⁴ஸமுத்³ரோ த்³வீபோ விமானஶ்ச திரோப³பூ⁴வு꞉ .. 10-7..

ஏகார்ணவே பங்கஜஸந்நிதௌ⁴ ச ஹதாஸுரே தே க²லு தஸ்தி²வாம்ʼஸ꞉ .
த்³ருʼஷ்டம்ʼ நு ஸத்யம்ʼ கிமு பு³த்³தி⁴மோஹ꞉ ஸ்வப்னோ நு கிம்ʼ வேதி ச ந வ்யஜானன் .. 10-8..

नत्वा त्रयस्ते भवतीं निवृत्ताः पुंस्त्वं गता आरुरुहुर्विमानम् ।
सद्यस्तिरोधाः स सुधासमुद्रो द्वीपो विमानश्च तिरोबभूवुः ॥ १०-७॥

एकार्णवे पङ्कजसन्निधौ च हतासुरे ते खलु तस्थिवांसः ।
दृष्टं नु सत्यं किमु बुद्धिमोहः स्वप्नो नु किं वेति च न व्यजानन् ॥ १०-८॥

ததஸ்த்ரயஸ்தே க²லு ஸத்யலோகவைகுண்ட²கைலாஸக்ருʼதாதி⁴வாஸா꞉ .
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³ஷு த³த்தசித்தாஸ்த்வாம்ʼ ஸர்வஶக்தாமப⁴ஜந்த தே³வி .. 10-9..

ஸுதா⁴ஸமுத்³ரம்ʼ தரலோர்மிமாலம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ மணித்³வீபமனோபமம்ʼ தே .
மஞ்சே நிஷண்ணாம்ʼ ப⁴வதீம்ʼ ச சித்தே பஶ்யானி தே தே³வி நம꞉ ப்ரஸீத³ .. 10-10..

ततस्त्रयस्ते खलु सत्यलोकवैकुण्ठकैलासकृताधिवासाः ।
ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिषु दत्तचित्तास्त्वां सर्वशक्तामभजन्त देवि ॥ १०-९॥

सुधासमुद्रं तरलोर्मिमालं स्थानं मणिद्वीपमनोपमं ते ।
मञ्चे निषण्णां भवतीं च चित्ते पश्यानि ते देवि नमः प्रसीद ॥ १०-१०॥