ஶ்ரீநாரத³꞉ பத்³மஜமேகதா³(ஆ)ஹ பிதஸ்த்வயா ஸ்ருʼஷ்டமித³ம்ʼ ஜக³த்கிம் .
கிம்ʼ விஷ்ணுனா வா கி³ரிஶேன வா கிமகர்த்ருʼகம்ʼ வா ஸகலேஶ்வர꞉ க꞉ .. 11-1..

இதீரிதோ(அ)ஜ꞉ ஸுதமாஹ ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம்ʼ த்வயா நாரத³ மாம்ʼ ஶ்ருʼணு த்வம் .
விபா⁴தி தே³வீ க²லு ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ ஸா பு⁴வனஸ்ய ஹேது꞉ .. 11-2..

ஏகம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத³த்³விதீயமாத்மேதி வேதா³ந்தவசோபி⁴ருக்தா .
ந ஸா புமான் ஸ்த்ரீ ச ந நிர்கு³ணா ஸா ஸ்த்ரீத்வம்ʼ ச பும்ʼஸ்த்வம்ʼ ச கு³ணைர்த³தா⁴தி .. 11-3..

श्रीनारदः पद्मजमेकदाऽऽह पितस्त्वया सृष्टमिदं जगत्किम् ।
किं विष्णुना वा गिरिशेन वा किमकर्तृकं वा सकलेश्वरः कः ॥ ११-१॥

इतीरितोऽजः सुतमाह साधु पृष्टं त्वया नारद मां श‍ृणु त्वम् ।
विभाति देवी खलु सर्वशक्तिस्वरूपिणी सा भुवनस्य हेतुः ॥ ११-२॥

एकं परं ब्रह्म सदद्वितीयमात्मेति वेदान्तवचोभिरुक्ता ।
न सा पुमान् स्त्री च न निर्गुणा सा स्त्रीत्वं च पुंस्त्वं च गुणैर्दधाति ॥ ११-३॥

ஸர்வம்ʼ ததா³வாஸ்யமித³ம்ʼ ஜக³த்ஸா ஜாதா ந ஸர்வம்ʼ தத ஏவ ஜாதம் .
தத்ரைவ ஸர்வம்ʼ ச ப⁴வேத்ப்ரலீனம்ʼ ஸைவாகி²லம்ʼ நாஸ்தி ச கிஞ்சனான்யத் .. 11-4..

கௌ³ணானி சாந்த꞉கரணேந்த்³ரியாணி ஸா நிர்கு³ணா(அ)வாங்மதிகோ³சரா ச .
ஸா ஸ்தோத்ரமந்த்ரை꞉ ஸகு³ணா மஹத்³பி⁴꞉ ஸம்ʼஸ்தூயதே ப⁴க்தவிபன்னிஹந்த்ரீ .. 11-5..

सर्वं तदावास्यमिदं जगत्सा जाता न सर्वं तत एव जातम् ।
तत्रैव सर्वं च भवेत्प्रलीनं सैवाखिलं नास्ति च किञ्चनान्यत् ॥ ११-४॥

गौणानि चान्तःकरणेन्द्रियाणि सा निर्गुणाऽवाङ्मतिगोचरा च ।
सा स्तोत्रमन्त्रैः सगुणा महद्भिः संस्तूयते भक्तविपन्निहन्त्री ॥ ११-५॥

ஸுதா⁴ஸமுத்³ரே வஸதீயமார்யா த்³வீபே விசித்ராத்³பு⁴தஶக்தியுக்தா .
ஸர்வம்ʼ ஜக³த்³யத்³வஶக³ம்ʼ வயம்ʼ ச த்ரிமூர்தயோ நாம யதா³ஶ்ரிதா꞉ ஸ்ம꞉ .. 11-6..

தத்³த³த்தஶக்தித்ரயமாத்ரபா⁴ஜஸ்த்ரிமூர்தய꞉ புத்ர வயம்ʼ வினீதா꞉ .
ததா³ஜ்ஞயா ஸாது⁴ ஸதா³(அ)பி குர்மோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்ʼஹ்ருʼதீஶ்ச .. 11-7..

सुधासमुद्रे वसतीयमार्या द्वीपे विचित्राद्भुतशक्तियुक्ता ।
सर्वं जगद्यद्वशगं वयं च त्रिमूर्तयो नाम यदाश्रिताः स्मः ॥ ११-६॥

तद्दत्तशक्तित्रयमात्रभाजस्त्रिमूर्तयः पुत्र वयं विनीताः ।
तदाज्ञया साधु सदाऽपि कुर्मो ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतीश्च ॥ ११-७॥

தை³வேன மூட⁴ம்ʼ கவிமாதனோதி ஸா து³ர்ப³லம்ʼ து ப்ரப³லம்ʼ கரோதி .
பங்கு³ம்ʼ கி³ரிம்ʼ லங்க⁴யதே ச மூகம்ʼ க்ருʼபாவதீ சா(அ)தனுதே ஸுவாசம் .. 11-8..

யத்கிஞ்சித³ஜ்ஞாயி மயா மஹத்த்வம்ʼ தே³வ்யாஸ்தது³க்தம்ʼ தவ ஸங்க்³ரஹேண .
ஸர்வத்ர தத்³வர்ணய விஸ்தரேண வித⁴த்ஸ்வ ப⁴க்திம்ʼ ஹ்ருʼத³யே ஜனானாம் .. 11-9..

दैवेन मूढं कविमातनोति सा दुर्बलं तु प्रबलं करोति ।
पङ्गुं गिरिं लङ्घयते च मूकं कृपावती चाऽतनुते सुवाचम् ॥ ११-८॥

यत्किञ्चिदज्ञायि मया महत्त्वं देव्यास्तदुक्तं तव सङ्ग्रहेण ।
सर्वत्र तद्वर्णय विस्तरेण विधत्स्व भक्तिं हृदये जनानाम् ॥ ११-९॥

இதீரிதோ(அ)ஜேன முனி꞉ ப்ரஸன்னஸ்தவ ப்ரபா⁴வம்ʼ கருணார்த்³ரசித்தே .
வ்யாஸம்ʼ ததா²(அ)ன்யாம்ʼஶ்ச யதோ²சிதம்ʼ ஸ ப்ரபோ³த⁴யாமஸ பவித்ரவாக்³பி⁴꞉ .. 11-10..

ந மே கு³ருஸ்த்வச்சரிதஸ்ய வக்தா ந மே மதிஸ்த்வத்ஸ்மரணைகஸக்தா .
அவாச்யவக்தா(அ)ஹமகார்யகர்தா நமாமி மாதஶ்சரணாம்பு³ஜம்ʼ தே .. 11-11..

इतीरितोऽजेन मुनिः प्रसन्नस्तव प्रभावं करुणार्द्रचित्ते ।
व्यासं तथाऽन्यांश्च यथोचितं स प्रबोधयामस पवित्रवाग्भिः ॥ ११-१०॥

न मे गुरुस्त्वच्चरितस्य वक्ता न मे मतिस्त्वत्स्मरणैकसक्ता ।
अवाच्यवक्ताऽहमकार्यकर्ता नमामि मातश्चरणाम्बुजं ते ॥ ११-११॥