புரா த்³விஜ꞉ கஶ்சன தே³வத³த்தோ நாம ப்ரஜார்த²ம்ʼ தமஸாஸமீபே .
குர்வன் மக²ம்ʼ கோ³பி⁴லஶாபவாசா லேபே⁴ ஸுதம்ʼ மூட⁴மனந்தது³꞉க²꞉ .. 12-1..

உதத்²யநாமா வவ்ருʼதே⁴ ஸ பா³லோ மூட⁴ஸ்து த்³ருʼஷ்டம்ʼ ந த³த³ர்ஶ கிஞ்சித் .
ஶ்ருதம்ʼ ந ஶுஶ்ராவ ஜகா³த³ நைவ ப்ருʼஷ்டோ ந ச ஸ்னானஜபாதி³ சக்ரே .. 12-2..

पुरा द्विजः कश्चन देवदत्तो नाम प्रजार्थं तमसासमीपे ।
कुर्वन् मखं गोभिलशापवाचा लेभे सुतं मूढमनन्तदुःखः ॥ १२-१॥

उतथ्यनामा ववृधे स बालो मूढस्तु दृष्टं न ददर्श किञ्चित् ।
श्रुतं न शुश्राव जगाद नैव पृष्टो न च स्नानजपादि चक्रे ॥ १२-२॥

இதஸ்ததோ(அ)டன் ஸமவாப்தக³ங்கோ³ ஜலே நிமஜ்ஜன் ப்ரபிப³ம்ʼஸ்ததே³வ .
வஸன் முனீநாமுடஜேஷு வேத³மந்த்ராம்ʼஶ்ச ஶ்ருʼண்வன் ஸ தி³னானி நின்யே .. 12-3..

க்ரமேண ஸத்ஸங்க³விவ்ருʼத்³த⁴ஸத்த்வ꞉ ஸத்யவ்ரத꞉ ஸத்யதபாஶ்ச பூ⁴த்வா .
நாஸத்யவாக் த்வத்க்ருʼபயா ஸ மூடோ⁴(அ)ப்யுன்மீலிதாந்தர்நயனோ ப³பூ⁴வ .. 12-4..

इतस्ततोऽटन् समवाप्तगङ्गो जले निमज्जन् प्रपिबंस्तदेव ।
वसन् मुनीनामुटजेषु वेदमन्त्रांश्च श‍ृण्वन् स दिनानि निन्ये ॥ १२-३॥

क्रमेण सत्सङ्गविवृद्धसत्त्वः सत्यव्रतः सत्यतपाश्च भूत्वा ।
नासत्यवाक् त्वत्कृपया स मूढोऽप्युन्मीलितान्तर्नयनो बभूव ॥ १२-४॥

குலம்ʼ பவித்ரம்ʼ ஜனனீ விஶுத்³தா⁴ பிதா ச ஸத்கர்மரத꞉ ஸதா³ மே .
மயா க்ருʼதம்ʼ நைவ நிஷித்³த⁴கர்ம ததா²(அ)பி மூடோ⁴(அ)ஸ்மி ஜனைஶ்ச நிந்த்³ய꞉ .. 12-5..

ஜன்மாந்தரே கிம்ʼ நு க்ருʼதம்ʼ மயா(அ)க⁴ம்ʼ கிம்ʼ வா ந வித்³யா(அ)ர்தி²ஜனஸ்ய த³த்தா .
க்³ரந்தோ²(அ)ப்யத³த்த꞉ கிமு பூஜ்யபூஜா க்ருʼதா ந கிம்ʼ வா விதி⁴வன்ன ஜானே .. 12-6..

कुलं पवित्रं जननी विशुद्धा पिता च सत्कर्मरतः सदा मे ।
मया कृतं नैव निषिद्धकर्म तथाऽपि मूढोऽस्मि जनैश्च निन्द्यः ॥ १२-५॥

जन्मान्तरे किं नु कृतं मयाऽघं किं वा न विद्याऽर्थिजनस्य दत्ता ।
ग्रन्थोऽप्यदत्तः किमु पूज्यपूजा कृता न किं वा विधिवन्न जाने ॥ १२-६॥

நாகாரணம்ʼ கார்யமிதீர்யதே ஹி தை³வம்ʼ ப³லிஷ்ட²ம்ʼ து³ரதிக்ரமம்ʼ ச .
ததோ(அ)த்ர மூடோ⁴ விப²லீக்ருʼதோ(அ)ஸ்மி வந்த்⁴யத்³ருவந்நிர்ஜலமேக⁴வச்ச .. 12-7..

இத்யாதி³ ஸஞ்சிந்த்ய வனே ஸ்தி²த꞉ ஸ கதா³சிதே³கம்ʼ ருதி⁴ராப்லுதாங்க³ம் .
பீ³ப⁴த்ஸரூபம்ʼ கிடிமேஷ பஶ்யன்னய்யய்ய இத்யுத்ஸ்வனமுச்சசார .. 12-8..

नाकारणं कार्यमितीर्यते हि दैवं बलिष्ठं दुरतिक्रमं च ।
ततोऽत्र मूढो विफलीकृतोऽस्मि वन्ध्यद्रुवन्निर्जलमेघवच्च ॥ १२-७॥

इत्यादि सञ्चिन्त्य वने स्थितः स कदाचिदेकं रुधिराप्लुताङ्गम् ।
बीभत्सरूपं किटिमेष पश्यन्नय्यय्य इत्युत्स्वनमुच्चचार ॥ १२-८॥

ஶரேண வித்³த⁴꞉ ஸ கிரிர்ப⁴யார்த꞉ ப்ரவேபமானோ முநிவாஸதே³ஶே .
அந்தர்நிகுஞ்ஜஸ்ய க³தஶ்ச தை³வாத³த்³ருʼஶ்யதாமாப ப⁴யார்திஹந்த்ரி .. 12-9..

வினா மகாரம்ʼ ச வினா ச ப⁴க்திமுச்சார்ய வாக்³பீ³ஜமனும்ʼ பவித்ரம் .
ப்ரஸன்னபு³த்³தி⁴꞉ க்ருʼபயா தவைஷ ப³பூ⁴வ தூ³ரீக்ருʼதஸர்வபாப꞉ .. 12-10..

நாஹம்ʼ கவிர்கா³னவிசக்ஷணோ ந நடோ ந ஶில்பாதி³ஷு ந ப்ரவீண꞉ .
பஶ்யாத்ர மாம்ʼ மூட⁴மனன்யப³ந்து⁴ம்ʼ ப்ரஸன்னபு³த்³தி⁴ம்ʼ குரு மாம்ʼ நமஸ்தே .. 12-11..

शरेण विद्धः स किरिर्भयार्तः प्रवेपमानो मुनिवासदेशे ।
अन्तर्निकुञ्जस्य गतश्च दैवाददृश्यतामाप भयार्तिहन्त्रि ॥ १२-९॥

विना मकारं च विना च भक्तिमुच्चार्य वाग्बीजमनुं पवित्रम् ।
प्रसन्नबुद्धिः कृपया तवैष बभूव दूरीकृतसर्वपापः ॥ १२-१०॥

नाहं कविर्गानविचक्षणो न नटो न शिल्पादिषु न प्रवीणः ।
पश्यात्र मां मूढमनन्यबन्धुं प्रसन्नबुद्धिं कुरु मां नमस्ते ॥ १२-११॥