Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 1-2 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 1-2

ராஜா புரா(ஆ)ஸீத்கில கோஸலேஷு த⁴ர்மைகநிஷ்டோ² த்⁴ருவஸந்தி⁴நாமா .
ஆஸ்தாம்ʼ ப்ரியே அஸ்ய மனோரமா ச லீலாவதீ சேதி த்³ருʼடா⁴னுரக்தே .. 14-1..

மனோரமா(அ)ஸூத ஸுத³ர்ஶனாக்²யம்ʼ குமாரகம்ʼ ஶத்ருஜிதம்ʼ ச ஸா(அ)ன்யா .
ஸம்ʼவர்த⁴யம்ʼஸ்தௌ ம்ருʼக³யாவிஹாரீ வனே ந்ருʼபோ ஹா ஹரிணா ஹதோ(அ)பூ⁴த் .. 14-2..

राजा पुराऽऽसीत्किल कोसलेषु धर्मैकनिष्ठो ध्रुवसन्धिनामा ।
आस्तां प्रिये अस्य मनोरमा च लीलावती चेति दृढानुरक्ते ॥ १४-१॥

मनोरमाऽसूत सुदर्शनाख्यं कुमारकं शत्रुजितं च साऽन्या ।
संवर्धयंस्तौ मृगयाविहारी वने नृपो हा हरिणा हतोऽभूत् ॥ १४-२॥

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 3-4 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 3-4

 

 

விசிந்தயன் ராஜகுலஸ்ய வ்ருʼத்தம்ʼ தஜ்ஜ்யேஷ்ட²புத்ரஸ்ய ஸுத³ர்ஶனஸ்ய .
ராஜ்யாபி⁴ஷேகாய கு³ருர்வஸிஷ்ட²ஶ்சகார மந்த்ரம்ʼ ஸசிவை꞉ ஸமேத꞉ .. 14-3..

மாதாமஹ꞉ ஶத்ருஜிதோ யுதா⁴ஜித³ப்⁴யேத்ய ஸத்³யோ(அ)மிதவீர்யஶாலீ .
ராஜ்யே ஸ்வதௌ³ஹித்ரமிஹாபி⁴ஷிக்தம்ʼ கர்தும்ʼ குபு³த்³தி⁴꞉ குருதே ஸ்ம யத்னம் .. 14-4..

विचिन्तयन् राजकुलस्य वृत्तं तज्ज्येष्ठपुत्रस्य सुदर्शनस्य ।
राज्याभिषेकाय गुरुर्वसिष्ठश्चकार मन्त्रं सचिवैः समेतः ॥ १४-३॥

मातामहः शत्रुजितो युधाजिदभ्येत्य सद्योऽमितवीर्यशाली ।
राज्ये स्वदौहित्रमिहाभिषिक्तं कर्तुं कुबुद्धिः कुरुते स्म यत्नम् ॥ १४-४॥

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 5-6 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 5-6

மனோரமாயா அபி வீரஸேன꞉ பிதா(அ)ப்⁴யுபேத்யாஶு ருரோத⁴ தஸ்ய .
யத்னம்ʼ ப³லீ ஸ்வஸ்வஸுதாஸுதாபி⁴ஷேகைகபு³த்³தீ⁴ க²லு தாவபூ⁴தாம் .. 14-5..

க்ருʼத்வா விவாத³ம்ʼ ச ததோ ந்ருʼபௌ த்³வௌ கோ⁴ரம்ʼ ரணம்ʼ சக்ரதுரித்³த⁴ரோஷௌ .
யுதா⁴ஜிதா தத்ர து வீரஸேனோ தை³வாத்³த⁴தோ(அ)பூ⁴த்³த⁴ரிணா கரீவ .. 14-6..

मनोरमाया अपि वीरसेनः पिताऽभ्युपेत्याशु रुरोध तस्य ।
यत्नं बली स्वस्वसुतासुताभिषेकैकबुद्धी खलु तावभूताम् ॥ १४-५॥

कृत्वा विवादं च ततो नृपौ द्वौ घोरं रणं चक्रतुरिद्धरोषौ ।
युधाजिता तत्र तु वीरसेनो दैवाद्धतोऽभूद्धरिणा करीव ॥ १४-६॥

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 7-8 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 7-8

ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிக்த꞉ க²லு ஶத்ருஜித்ஸ பா³லஸ்ததோ(அ)யம்ʼ ரிபுபி⁴த்³யுதா⁴ஜித் .
தௌ³ஹித்ரராஜ்யம்ʼ ஸுக²மேகநாத²꞉ ஶஶாஸ வஜ்ரீவ தி³வம்ʼ மஹேஶி .. 14-7..

பத்யு꞉ பிதுஶ்சாபி ம்ருʼதேரநாதா² பீ⁴தா வித³ல்லாபி⁴த⁴மந்த்ரியுக்தா .
மனோரமா பா³லஸுதா த்வரண்யே யயௌ ப⁴ரத்³வாஜமுனிம்ʼ ஶரண்யம் .. 14-8..

राज्येऽभिषिक्तः खलु शत्रुजित्स बालस्ततोऽयं रिपुभिद्युधाजित् ।
दौहित्रराज्यं सुखमेकनाथः शशास वज्रीव दिवं महेशि ॥ १४-७॥

पत्युः पितुश्चापि मृतेरनाथा भीता विदल्लाभिधमन्त्रियुक्ता ।
मनोरमा बालसुता त्वरण्ये ययौ भरद्वाजमुनिं शरण्यम् ॥ १४-८॥

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 9-10 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 14 Bharathwaj Ashrama Pravesam Sloka 9-10

தபோநிதி⁴ர்தீ³னஜனானுகம்பீ ஜ்ஞாத்வா முநிஸ்தாம்ʼ த்⁴ருவஸந்தி⁴பத்னீம் .
உவாச- வத்ஸே வஸ நிர்ப⁴யைவ தபோவனே(அ)த்ராஸ்து ஶுப⁴ம்ʼ தவேதி .. 14-9..

அல்போ(அ)ப்யுபேக்ஷ்யோ ந ரிபுர்ன ரோகோ³(அ)ப்யேவம்ʼ ஸ்மரந்நாஶு ந்ருʼபோ யுதா⁴ஜித் .
தாம்ʼ ஹர்துகாம꞉ ஸஸுதாம்ʼ மஹர்ஷே꞉ ப்ராபாஶ்ரமம்ʼ மந்த்ரிவரேண ஸாகம் .. 14-10..

तपोनिधिर्दीनजनानुकम्पी ज्ञात्वा मुनिस्तां ध्रुवसन्धिपत्नीम् ।
उवाच- वत्से वस निर्भयैव तपोवनेऽत्रास्तु शुभं तवेति ॥ १४-९॥

अल्पोऽप्युपेक्ष्यो न रिपुर्न रोगोऽप्येवं स्मरन्नाशु नृपो युधाजित् ।
तां हर्तुकामः ससुतां महर्षेः प्रापाश्रमं मन्त्रिवरेण साकम् ॥ १४-१०॥

ந மானிதஸ்தேன தபஸ்வினா ஸ மனோரமாம்ʼ நைவ ஸுதம்ʼ ச லேபே⁴ .
ப்ரஹர்துகாமோ(அ)பி முனிம்ʼ ஸ மந்த்ரிவாசா நிவ்ருʼத்த꞉ ஶ்ருதகௌஶிகோ(அ)பூ⁴த் .. 14-11..

ஏவம்ʼ முநிஸ்தாம்ʼ ஸஸுதாம்ʼ ரரக்ஷ பீ⁴தோ(அ)ஸ்மி ஸம்ʼஸாரயுதா⁴ஜிதோ(அ)ஹம் .
ந மே ஸஹாயோ(அ)ஸ்தி வினா த்வயைஷ ஸநூபுரம்ʼ தே சரணம்ʼ நமாமி .. 14-12..

न मानितस्तेन तपस्विना स मनोरमां नैव सुतं च लेभे ।
प्रहर्तुकामोऽपि मुनिं स मन्त्रिवाचा निवृत्तः श्रुतकौशिकोऽभूत् ॥ १४-११॥

एवं मुनिस्तां ससुतां ररक्ष भीतोऽस्मि संसारयुधाजितोऽहम् ।
न मे सहायोऽस्ति विना त्वयैष सनूपुरं ते चरणं नमामि ॥ १४-१२॥