Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 1-2 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 1-2

ஏவம்ʼ தவைவ க்ருʼபயா முநிவர்யஶீதச்சா²யாஶ்ரிதோ ஹதப⁴ய꞉ ஸ ஸுத³ர்ஶனோ(அ)யம் .
வேத³த்⁴வநிஶ்ரவணபூதஹ்ருʼதா³ஶ்ரமாந்தே ஸம்மோத³யன் முநிஜனான் வவ்ருʼதே⁴ குமார꞉ .. 15-1..

ஆபா³ல்யமேஷ முனிபா³லகஸங்க³மேன க்லீம்ʼ க்லீமிதீஶ்வரி ஸதா³ தவ பீ³ஜமந்த்ரம் .
தத்ரோச்சசார க்ருʼபயா(அ)ஸ்ய புர꞉ கதா³சிதா³விர்ப³பூ⁴வித² நதம்ʼ தமபா⁴ஷதா²ஶ்ச .. 15-2..

एवं तवैव कृपया मुनिवर्यशीतच्छायाश्रितो हतभयः स सुदर्शनोऽयम् ।
वेदध्वनिश्रवणपूतहृदाश्रमान्ते सम्मोदयन् मुनिजनान् ववृधे कुमारः ॥ १५-१॥

आबाल्यमेष मुनिबालकसङ्गमेन क्लीं क्लीमितीश्वरि सदा तव बीजमन्त्रम् ।
तत्रोच्चचार कृपयाऽस्य पुरः कदाचिदाविर्बभूविथ नतं तमभाषथाश्च ॥ १५-२॥

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 3-4 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 3-4

ப்ரீதா(அ)ஸ்மி தே ஸுத ஜக³ஜ்ஜனனீமவேஹி மாம்ʼ ஸர்வகாமவரதா³ம்ʼ தவ ப⁴த்³ரமஸ்து .
சந்த்³ரானனாம்ʼ ஶஶிகலாம்ʼ விமலாம்ʼ ஸுபா³ஹோ꞉ காஶீஶ்வரஸ்ய தனயாம்ʼ விதி⁴னோத்³வஹ த்வம் .. 15-3..

நஷ்டா ப⁴வேயுரசிரேண தவாரிவர்கா³ ராஜ்யம்ʼ ச யைரபஹ்ருʼதம்ʼ புனரேஷ்யஸி த்வம் .
மாத்ருʼத்³வயேன ஸசிவைஶ்ச ஸமம்ʼ ஸ்வத⁴ர்மான் குர்யா꞉ ஸதே³தி ஸமுதீ³ர்ய திரோத³தா⁴த² .. 15-4..

प्रीताऽस्मि ते सुत जगज्जननीमवेहि मां सर्वकामवरदां तव भद्रमस्तु ।
चन्द्राननां शशिकलां विमलां सुबाहोः काशीश्वरस्य तनयां विधिनोद्वह त्वम् ॥ १५-३॥

नष्टा भवेयुरचिरेण तवारिवर्गा राज्यं च यैरपहृतं पुनरेष्यसि त्वम् ।
मातृद्वयेन सचिवैश्च समं स्वधर्मान् कुर्याः सदेति समुदीर्य तिरोदधाथ ॥ १५-४॥

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 5-6 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 5-6

ஸ்வப்னே த்வயா ஶஶிகலா கதி²தா(அ)ஸ்தி பா⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமே ப்ரதி²தகோஸலவம்ʼஶஜாத꞉ .
தீ⁴மான் ஸுத³ர்ஶன இதி த்⁴ருவஸந்தி⁴புத்ர ஏனம்ʼ பதிம்ʼ வ்ருʼணு தவாஸ்து ஶுப⁴ம்ʼ ஸதே³தி .. 15-5..

ஸ்வப்னானுபூ⁴தமந்ருʼதம்ʼ கிம்ருʼதம்ʼ ந வேதி ஸுப்தோத்தி²தா து மதிமத்யபி ந வ்யஜானாத் .
ப்ருʼஷ்டாத்ஸுத³ர்ஶனகதா²ம்ʼ ஸுமுகீ² த்³விஜாத்ஸா ஶ்ருத்வா(அ)னுரக்தஹ்ருʼத³யைவ ப³பூ⁴வ தே³வி .. 15-6..

स्वप्ने त्वया शशिकला कथिताऽस्ति भारद्वाजाश्रमे प्रथितकोसलवंशजातः ।
धीमान् सुदर्शन इति ध्रुवसन्धिपुत्र एनं पतिं वृणु तवास्तु शुभं सदेति ॥ १५-५॥

स्वप्नानुभूतमनृतं किमृतं न वेति सुप्तोत्थिता तु मतिमत्यपि न व्यजानात् ।
पृष्टात्सुदर्शनकथां सुमुखी द्विजात्सा श्रुत्वाऽनुरक्तहृदयैव बभूव देवि ॥ १५-६॥

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 7-8 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 7-8

ஜ்ஞாத்வா ஸுபா³ஹுரித³மாகுலமானஸஸ்தாமஸ்மாந்நிவர்த்தயிதுமாஶு ஸஹேஷ்டபத்ன்யா .
க்ருʼத்வா ப்ரயத்னமகி²லம்ʼ விப²லம்ʼ ச பஶ்யன்னிச்சா²ஸ்வயம்ʼவரவிதி⁴ம்ʼ ஹிதமேவ மேனே .. 15-7..

கஶ்சித்கதா³சன ஸுத³ர்ஶனமேத்ய விப்ர꞉ ப்ராஹாக³த꞉ ஶஶிகலாவசஸா(அ)ஹமத்ர .
ஸா த்வாம்ʼ ப்³ரவீதி- ந்ருʼபபுத்ர ஜக³ஜ்ஜனன்யா வாசா வ்ருʼதோ(அ)ஸி பதிரஸ்மி தவைவ தா³ஸீ .. 15-8..

ज्ञात्वा सुबाहुरिदमाकुलमानसस्तामस्मान्निवर्त्तयितुमाशु सहेष्टपत्न्या ।
कृत्वा प्रयत्नमखिलं विफलं च पश्यन्निच्छास्वयंवरविधिं हितमेव मेने ॥ १५-७॥

कश्चित्कदाचन सुदर्शनमेत्य विप्रः प्राहागतः शशिकलावचसाऽहमत्र ।
सा त्वां ब्रवीति- नृपपुत्र जगज्जनन्या वाचा वृतोऽसि पतिरस्मि तवैव दासी ॥ १५-८॥

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 9-10 Meaning

 

Narayaneeyam Dasakam 15 Sudarshana Katha Devi Darshanam Sloka 9-10

அத்ராக³தா ந்ருʼபதயோ ப³ஹவஸ்த்வமேத்ய தேஷாம்ʼ ஸுதீ⁴ர மிஷதாம்ʼ நய மாம்ʼ ப்ரியாம்ʼ தே .
ஏவம்ʼ வதூ⁴வசனமானய தாம்ʼ ஸுஶீலாம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ தவாஸ்த்வித³முதீ³ர்ய ஜகா³ம விப்ர꞉ .. 15-9..

ஸ்வப்னே ச ஜாக்³ரதி ச பஶ்யதி ப⁴க்தவர்யஸ்த்வாம்ʼ ஸந்ததம்ʼ தவ வசோ மது⁴ரம்ʼ ஶ்ருʼணோதி .
ஐஶ்வர்யமாஶு லப⁴தே(அ)பி ச முக்திமேதி த்வத்³ப⁴க்திமேவ மம தே³ஹி நமோ ஜனன்யை .. 15-10..

अत्रागता नृपतयो बहवस्त्वमेत्य तेषां सुधीर मिषतां नय मां प्रियां ते ।
एवं वधूवचनमानय तां सुशीलां भद्रं तवास्त्विदमुदीर्य जगाम विप्रः ॥ १५-९॥

स्वप्ने च जाग्रति च पश्यति भक्तवर्यस्त्वां सन्ततं तव वचो मधुरं श‍ृणोति ।
ऐश्वर्यमाशु लभतेऽपि च मुक्तिमेति त्वद्भक्तिमेव मम देहि नमो जनन्यै ॥ १५-१०॥