ஶ்ருத்வா வதூ⁴வாக்யமரம்ʼ குமாரோ ஹ்ருʼஷ்டோ ப⁴ரத்³வாஜமுனிம்ʼ ப்ரணம்ய .
ஆப்ருʼச்²ய மாத்ரா ஸஹ தே³வி ஸ த்வாம்ʼ ஸ்மரன் ரதே²னாப புரம்ʼ ஸுபா³ஹோ꞉ .. 16-1..

ஸ்வயம்ʼவராஹூதமஹீபு⁴ஜாம்ʼ ஸ ஸபா⁴ம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ ஹதபீ⁴ர்நிஷண்ண꞉ .
கன்யா கலா பூர்ணஶஶீ த்வஸாவித்யாஹுர்ஜனாஸ்தாமபி⁴வீக்ஷமாணா꞉ .. 16-2..

श्रुत्वा वधूवाक्यमरं कुमारो हृष्टो भरद्वाजमुनिं प्रणम्य ।
आपृछ्य मात्रा सह देवि स त्वां स्मरन् रथेनाप पुरं सुबाहोः ॥ १६-१॥

स्वयंवराहूतमहीभुजां स सभां प्रविष्टो हतभीर्निषण्णः ।
कन्या कला पूर्णशशी त्वसावित्याहुर्जनास्तामभिवीक्षमाणाः ॥ १६-२॥

வதூ⁴ஶ்ச தத்³த³ர்ஶனவர்தி⁴தானுராகா³ ஸ்மரந்தீ தவ வாக்யஸாரம் .
ஸபா⁴ம்ʼ ந்ருʼபாணாமஜிதேந்த்³ரியாணாம்ʼ ந ப்ராவிஶத்ஸா பித்ருʼசோதி³தா(அ)பி .. 16-3..

ஶங்காகுலாஸ்தே ந்ருʼவரா ப³பூ⁴வுருச்சைர்யுதா⁴ஜித்குபிதோ ஜகா³த³- .
மா தீ³யதாம்ʼ லோகஹிதானபி⁴ஜ்ஞா வதூ⁴ரஶக்தாய ஸுத³ர்ஶனாய .. 16-4..

वधूश्च तद्दर्शनवर्धितानुरागा स्मरन्ती तव वाक्यसारम् ।
सभां नृपाणामजितेन्द्रियाणां न प्राविशत्सा पितृचोदिताऽपि ॥ १६-३॥

शङ्काकुलास्ते नृवरा बभूवुरुच्चैर्युधाजित्कुपितो जगाद- ।
मा दीयतां लोकहितानभिज्ञा वधूरशक्ताय सुदर्शनाय ॥ १६-४॥

பா³லோ(அ)யமித்யேஷ மயா(ஆ)ஶ்ரமே ப்ராகு³பேக்ஷித꞉ ஸோ(அ)த்ர ரிபுத்வமேதி .
மா(அ)யம்ʼ ச வத்⁴வா வ்ரியதாம்ʼ வ்ருʼதஶ்சேத்³த⁴ன்யாமிமம்ʼ தாம்ʼ ச ஹரேயமாஶு .. 16-5..

ஶ்ருத்வா யுதா⁴ஜித்³வசனம்ʼ ந்ருʼபாலா ஹிதைஷிண꞉ கேசிது³பேத்ய ஸர்வம் .
ஸுத³ர்ஶனம்ʼ ப்ரோசுரதா²பி தீ⁴ர꞉ ஸ நிர்ப⁴யோ நைவ சசால தே³வி .. 16-6..

बालोऽयमित्येष मयाऽऽश्रमे प्रागुपेक्षितः सोऽत्र रिपुत्वमेति ।
माऽयं च वध्वा व्रियतां वृतश्चेद्धन्यामिमं तां च हरेयमाशु ॥ १६-५॥

श्रुत्वा युधाजिद्वचनं नृपाला हितैषिणः केचिदुपेत्य सर्वम् ।
सुदर्शनं प्रोचुरथापि धीरः स निर्भयो नैव चचाल देवि ॥ १६-६॥

ஏகத்ர புத்ரீ ச ஸுத³ர்ஶனஶ்ச யுதா⁴ஜித³ன்யத்ர ப³லீ ஸகோப꞉ .
தன்மத்⁴யகோ³ மங்க்ஷு ந்ருʼப꞉ ஸுபா³ஹுர்ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலி꞉ ப்ராஹ ந்ருʼபான் வினம்ர꞉ .. 16-7..

ந்ருʼபா வசோ மே ஶ்ருʼணுதேஹ பா³லா நாயாதி புத்ரீ மம மண்ட³பே(அ)த்ர .
தத்க்ஷம்யதாம்ʼ ஶ்வோ(அ)த்ர நயாம்யஹம்ʼ தாம்ʼ யாதாத்³ய வோ விஶ்ரமமந்தி³ராணி .. 16-8..

एकत्र पुत्री च सुदर्शनश्च युधाजिदन्यत्र बली सकोपः ।
तन्मध्यगो मंक्षु नृपः सुबाहुर्बद्धाञ्जलिः प्राह नृपान् विनम्रः ॥ १६-७॥

नृपा वचो मे श‍ृणुतेह बाला नायाति पुत्री मम मण्डपेऽत्र ।
तत्क्षम्यतां श्वोऽत्र नयाम्यहं तां याताद्य वो विश्रममन्दिराणि ॥ १६-८॥

க³தேஷு ஸர்வேஷு ஸுத³ர்ஶனஸ்து த்வாம்ʼ ஸம்ʼஸ்மரன் மாத்ருʼஹிதானுஸாரீ .
ஸுபா³ஹுனா தந்நிஶி தேன த³த்தாம்ʼ வதூ⁴ம்ʼ யதா²வித்⁴யுது³வாஹ தே³வி .. 16-9..

ப்ராதர்யுதா⁴ஜித்ப்ரப³லோ விவாஹவார்தாம்ʼ நிஶம்யாத்தருஷா ஸஸைன்ய꞉ .
ஸுத³ர்ஶனம்ʼ மாத்ருʼவதூ⁴ஸமேதம்ʼ யாத்ரோன்முக²ம்ʼ பீ⁴மரவோ ருரோத⁴ .. 16-10..

गतेषु सर्वेषु सुदर्शनस्तु त्वां संस्मरन् मातृहितानुसारी ।
सुबाहुना तन्निशि तेन दत्तां वधूं यथाविध्युदुवाह देवि ॥ १६-९॥

प्रातर्युधाजित्प्रबलो विवाहवार्तां निशम्यात्तरुषा ससैन्यः ।
सुदर्शनं मातृवधूसमेतं यात्रोन्मुखं भीमरवो रुरोध ॥ १६-१०॥

ததோ ரணே கோ⁴ரதரே ஸுபா³ஹு꞉ க்லீம்ʼ க்லீமிதீஶானி ஸமுச்சசார .
தத்ராவிராஸீ꞉ ஸமராங்க³ணே த்வம்ʼ ஸிம்ʼஹாதி⁴ரூடா⁴ ஸ்வஜனார்திஹந்த்ரீ .. 16-11..

த்வந்நாம கா³யன் கத²யன் கு³ணாம்ʼஸ்தே த்வாம்ʼ பூஜயம்ʼஶ்சாத்ர நயாமி காலம் .
ஸ்வப்னே(அ)பி த்³ருʼஷ்டா ந மயா த்வமம்பே³ க்ருʼபாம்ʼ குரு த்வம்ʼ மயி தே நமோ(அ)ஸ்து .. 16-12..

ततो रणे घोरतरे सुबाहुः क्लीं क्लीमितीशानि समुच्चचार ।
तत्राविरासीः समराङ्गणे त्वं सिंहाधिरूढा स्वजनार्तिहन्त्री ॥ १६-११॥

त्वन्नाम गायन् कथयन् गुणांस्ते त्वां पूजयंश्चात्र नयामि कालम् ।
स्वप्नेऽपि दृष्टा न मया त्वमम्बे कृपां कुरु त्वं मयि ते नमोऽस्तु ॥ १६-१२॥