யுதா⁴ஜிதம்ʼ ஶத்ருஜிதம்ʼ ச ஹத்வா ரணாங்க³ணஸ்தா² நுதிபி⁴꞉ ப்ரஸன்னா .
ஸுபா³ஹுமுக்²யானனுக்³ருʼஹ்ய ப⁴க்தான் ஸர்வேஷு பஶ்யத்ஸு திரோத³தா⁴த² .. 17-1..

ப்ருʼஷ்டோ ந்ருʼபான் ப்ராஹ ஸுத³ர்ஶனஸ்தான் த்³ருʼஷ்டா ப⁴வத்³பி⁴꞉ க²லு ஸர்வஶக்தா .
யா நிர்கு³ணா யோகி³பி⁴ரப்யத்³ருʼஶ்யா த்³ருʼஶ்யா ச ப⁴க்தை꞉ ஸகு³ணா வினீதை꞉ .. 17-2..

युधाजितं शत्रुजितं च हत्वा रणाङ्गणस्था नुतिभिः प्रसन्ना ।
सुबाहुमुख्याननुगृह्य भक्तान् सर्वेषु पश्यत्सु तिरोदधाथ ॥ १७-१॥

पृष्टो नृपान् प्राह सुदर्शनस्तान् दृष्टा भवद्भिः खलु सर्वशक्ता ।
या निर्गुणा योगिभिरप्यदृश्या दृश्या च भक्तैः सगुणा विनीतैः ॥ १७-२॥

யா ராஜஸீத³ம்ʼ ஸ்ருʼஜதீவ ஶக்திர்யா ஸாத்விகீ பாலயதீவ விஶ்வம் .
யா தாமஸீ ஸம்ʼஹரதீவ ஸர்வம்ʼ ஸத்³வஸ்து ஸைவான்யத³ஸத்ஸமஸ்தம் .. 17-3..

ப⁴க்தார்திஹந்த்ரீ கருணாமயீ ஸா ப⁴க்தத்³ருஹாம்ʼ பீ⁴திகரீ ப்ரகாமம் .
வஸன் ப⁴ரத்³வாஜதபோவனாந்தே சிராய மாத்ரா ஸஹ தாம்ʼ ப⁴ஜே(அ)ஹம் .. 17-4..

या राजसीदं सृजतीव शक्तिर्या सात्विकी पालयतीव विश्वम् ।
या तामसी संहरतीव सर्वं सद्वस्तु सैवान्यदसत्समस्तम् ॥ १७-३॥

भक्तार्तिहन्त्री करुणामयी सा भक्तद्रुहां भीतिकरी प्रकामम् ।
वसन् भरद्वाजतपोवनान्ते चिराय मात्रा सह तां भजेऽहम् ॥ १७-४॥

தாமேவ ப⁴க்த்யா ப⁴ஜதேஹ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³மஸ்து ஶுப⁴ம்ʼ ஸதா³ வ꞉ .
ஶ்ருத்வேத³மானம்ரமுகா²ஸ்ததே²தி ஸம்மந்த்ர்ய பூ⁴பாஶ்ச ததோ நிவ்ருʼத்தா꞉ .. 17-5..

ஸுத³ர்ஶனோ மாத்ருʼவதூ⁴ஸமேத꞉ ஸுபா³ஹுமாப்ருʼச்²ய ரதா²தி⁴ரூட⁴꞉ .
புரீமயோத்⁴யாம்ʼ ப்ரவிஶன் புரேவ ஸீதாபதிஸ்தோஷயதி ஸ்ம ஸர்வான் .. 17-6..

तामेव भक्त्या भजतेह भुक्तिमुक्तिप्रदामस्तु शुभं सदा वः ।
श्रुत्वेदमानम्रमुखास्तथेति सम्मन्त्र्य भूपाश्च ततो निवृत्ताः ॥ १७-५॥

सुदर्शनो मातृवधूसमेतः सुबाहुमापृछ्य रथाधिरूढः ।
पुरीमयोध्यां प्रविशन् पुरेव सीतापतिस्तोषयति स्म सर्वान् ॥ १७-६॥

லீலாவதீம்ʼ ப்ராப்ய விமாதரம்ʼ ச நத்வா விஷண்ணாம்ʼ ஹதபுத்ரதாதாம் .
ஸது³க்திபி⁴꞉ கர்மக³தீ꞉ ப்ரபோ³த்⁴ய ஸ ஸாந்த்வயாமாஸ மஹேஶி ப⁴க்த꞉ .. 17-7..

ஜனேஷு பஶ்யத்ஸு ஸுத³ர்ஶனோ(அ)த்ர த்வாம்ʼ பூஜயித்வா கு³ருணா(அ)பி⁴ஷிக்த꞉ .
ராஜ்யே த்வதீ³யம்ʼ க்³ருʼஹமாஶு க்ருʼத்வா பூஜாவிதா⁴நாதி³ ச ஸம்ʼவ்ருʼத⁴த்த .. 17-8..

लीलावतीं प्राप्य विमातरं च नत्वा विषण्णां हतपुत्रताताम् ।
सदुक्तिभिः कर्मगतीः प्रबोध्य स सान्त्वयामास महेशि भक्तः ॥ १७-७॥

जनेषु पश्यत्सु सुदर्शनोऽत्र त्वां पूजयित्वा गुरुणाऽभिषिक्तः ।
राज्ये त्वदीयं गृहमाशु कृत्वा पूजाविधानादि च संवृधत्त ॥ १७-८॥

தஸ்மின் ந்ருʼபே த்வத்ஸத³னானி க்ருʼத்வா ஜனா꞉ ப்ரதிக்³ராமமபூஜயம்ʼஸ்த்வாம் .
காஶ்யாம்ʼ ஸுபா³ஹுஶ்ச ததா²(அ)கரோத்தே ஸர்வத்ர பேது꞉ கருணாகடாக்ஷா꞉ .. 17-9..

ந கர்மணா ந ப்ரஜயா த⁴னேன ந யோக³ஸாங்க்²யாதி³விசிந்தயா ச .
ந ச வ்ரதேனாபி ஸுகா²னுபூ⁴திர்ப⁴க்த்யைவ மர்த்ய꞉ ஸுக²மேதி மாத꞉ .. 17-10..

நாஹம்ʼ ஸுபா³ஹுஶ்ச ஸுத³ர்ஶனஶ்ச ந மே ப⁴ரத்³வாஜமுனி꞉ ஶரண்ய꞉ .
கு³ரு꞉ ஸுஹ்ருʼத்³ப³ந்து⁴ரபி த்வமேவ மஹேஶ்வரி த்வாம்ʼ ஸததம்ʼ நமாமி .. 17-11..

तस्मिन् नृपे त्वत्सदनानि कृत्वा जनाः प्रतिग्राममपूजयंस्त्वाम् ।
काश्यां सुबाहुश्च तथाऽकरोत्ते सर्वत्र पेतुः करुणाकटाक्षाः ॥ १७-९॥

न कर्मणा न प्रजया धनेन न योगसाङ्ख्यादिविचिन्तया च ।
न च व्रतेनापि सुखानुभूतिर्भक्त्यैव मर्त्यः सुखमेति मातः ॥ १७-१०॥

नाहं सुबाहुश्च सुदर्शनश्च न मे भरद्वाजमुनिः शरण्यः ।
गुरुः सुहृद्बन्धुरपि त्वमेव महेश्वरि त्वां सततं नमामि ॥ १७-११॥