ஸூர்யான்வயே தா³ஶரதீ² ரமேஶோ ராமாபி⁴தோ⁴(அ)பூ⁴த்³ப⁴ரதோ(அ)த² ஜாத꞉ .
ஜ்யேஷ்டானுவர்த்தீ க²லு லக்ஷ்மணஶ்ச ஶத்ருக்⁴னநாமா(அ)பி ஜக³த்³விதா⁴த்ரி .. 18-1..

விமாத்ருʼவாக்யோஜ்ஜி²தராஜ்யபோ⁴கோ³ ராம꞉ ஸஸீத꞉ ஸஹலக்ஷ்மணஶ்ச .
சரன் ஜடாவல்கலவானரண்யே கோ³தா³வரீதீரமவாப தே³வி .. 18-2..

सूर्यान्वये दाशरथी रमेशो रामाभिधोऽभूद्भरतोऽथ जातः ।
ज्येष्टानुवर्त्ती खलु लक्ष्मणश्च शत्रुघ्ननामाऽपि जगद्विधात्रि ॥ १८-१॥

विमातृवाक्योज्झितराज्यभोगो रामः ससीतः सहलक्ष्मणश्च ।
चरन् जटावल्कलवानरण्ये गोदावरीतीरमवाप देवि ॥ १८-२॥

தம்ʼ வஞ்சயன் ராவண ஏத்ய மாயீ ஜஹார ஸீதாம்ʼ யதிரூபதா⁴ரீ .
ராமஸ்ய பத்னீவிரஹாதுரஸ்ய ஶ்ருத்வா விலாபம்ʼ வனமப்யரோதீ³த் .. 18-3..

ஶ்ரீநாரதோ³(அ)ப்⁴யேத்ய ஜகா³த³ ராமம்ʼ கிம்ʼ ரோதி³ஷி ப்ராக்ருʼதமர்த்யதுல்ய꞉ .
த்வம்ʼ ராவணம்ʼ ஹந்துமிஹாவதீர்ணோ ஹரி꞉ கத²ம்ʼ விஸ்மரஸீத³மார்ய .. 18-4..

तं वञ्चयन् रावण एत्य मायी जहार सीतां यतिरूपधारी ।
रामस्य पत्नीविरहातुरस्य श्रुत्वा विलापं वनमप्यरोदीत् ॥ १८-३॥

श्रीनारदोऽभ्येत्य जगाद रामं किं रोदिषि प्राकृतमर्त्यतुल्यः ।
त्वं रावणं हन्तुमिहावतीर्णो हरिः कथं विस्मरसीदमार्य ॥ १८-४॥

க்ருʼதே யுகே³ வேத³வதீதி கன்யா ஹரிம்ʼ ஶ்ருதிஜ்ஞா பதிமாப்துமைச்ச²த் .
ஸா புஷ்கரத்³வீபக³தா தத³ர்த²மேகாகினீ தீவ்ரதபஶ்சகார .. 18-5..

ஶ்ருதா தயா(அ)பூ⁴த³ஶரீரிவாக் தே ஹரி꞉ பதிர்பா⁴வினி ஜன்மனி ஸ்யாத் .
நிஶம்ய தத்³த்⁴ருʼஷ்டமனாஸ்ததை²வ க்ருʼத்வா தபஸ்தத்ர நினாய காலம் .. 18-6..

कृते युगे वेदवतीति कन्या हरिं श्रुतिज्ञा पतिमाप्तुमैच्छत् ।
सा पुष्करद्वीपगता तदर्थमेकाकिनी तीव्रतपश्चकार ॥ १८-५॥

श्रुता तयाऽभूदशरीरिवाक् ते हरिः पतिर्भाविनि जन्मनि स्यात् ।
निशम्य तद्धृष्टमनास्तथैव कृत्वा तपस्तत्र निनाय कालम् ॥ १८-६॥

தாம்ʼ ராவண꞉ காமஶரார்த்³தி³த꞉ ஸம்ʼஶ்சகர்ஷ ஸா ச ஸ்தவனேன தே³வீம் .
ப்ரஸாத்³ய கோபாருணலோசநாப்⁴யாம்ʼ நிரீக்ஷ்ய தம்ʼ நிஶ்சலமாததான .. 18-7..

ஶஶாப தம்ʼ ச த்வமரே மத³ர்தே² ஸபா³ந்த⁴வோ ராக்ஷஸ நங்க்ஷ்யஸீதி .
ஸ்வம்ʼ கௌணபஸ்ப்ருʼஷ்டமஶுத்³த⁴தே³ஹம்ʼ யோகே³ன ஸத்³யோ விஜஹௌ ஸதீ ஸா .. 18-8..

तां रावणः कामशरार्द्दितः संश्चकर्ष सा च स्तवनेन देवीम् ।
प्रसाद्य कोपारुणलोचनाभ्यां निरीक्ष्य तं निश्चलमाततान ॥ १८-७॥

शशाप तं च त्वमरे मदर्थे सबान्धवो राक्षस नंक्ष्यसीति ।
स्वं कौणपस्पृष्टमशुद्धदेहं योगेन सद्यो विजहौ सती सा ॥ १८-८॥

ஜாதா புன꞉ ஸா மிதி²லேஶகன்யா காலே ஹரிம்ʼ த்வாம்ʼ பதிமாப தை³வாத் .
ஸ ஹன்யதாம்ʼ ஸத்வரமாஶரேந்த்³ரஸ்தந்நாஶகாலஸ்து ஸமாக³தஶ்ச .. 18-9..

தத³ர்த²மாராத⁴ய லோகநாதா²ம்ʼ நவாஹயஜ்ஞேன க்ருʼதோபவாஸ꞉ .
ப்ரஸாத்³ய தாமேவ ஸுரா நராஶ்ச காமான் லப⁴ந்தே ஶுப⁴மேவ தே ஸ்யாத் .. 18-10..

जाता पुनः सा मिथिलेशकन्या काले हरिं त्वां पतिमाप दैवात् ।
स हन्यतां सत्वरमाशरेन्द्रस्तन्नाशकालस्तु समागतश्च ॥ १८-९॥

तदर्थमाराधय लोकनाथां नवाहयज्ञेन कृतोपवासः ।
प्रसाद्य तामेव सुरा नराश्च कामान् लभन्ते शुभमेव ते स्यात् ॥ १८-१०॥

இத்யூசிவாம்ʼஸம்ʼ முனிமேவ ராம ஆசார்யமாகல்ப்ய ஸலக்ஷ்மணஸ்த்வாம் .
ஸம்பூஜ்ய ஸுஸ்மேரமுகீ²ம்ʼ வ்ரதாந்தே ஸிம்ʼஹாதி⁴ரூடா⁴ம்ʼ ச புரோ த³த³ர்ஶ .. 18-11..

ப⁴க்த்யா நதம்ʼ தம்ʼ த்³ருதமாத்த² ராம ஹரிஸ்த்வமம்ʼஶேன மதா³ஜ்ஞயைவ .
ஜாதோ நரத்வேன த³ஶாஸ்யஹத்யை த³தா³மி தச்ச²க்திமஹம்ʼ தவேஹ .. 18-12..

ஶ்ருத்வா தவோக்திம்ʼ ஸ ஹனூமதா³த்³யை꞉ ஸாகம்ʼ கபீந்த்³ரை꞉ க்ருʼதஸேதுப³ந்த⁴꞉ .
லங்காம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ ஹதராவணாத்³ய꞉ புரீமயோத்⁴யாமக³மத்ஸஸீத꞉ .. 18-13..

ஹா தே³வி ப⁴க்திர்ன ஹி மே கு³ருஶ்ச ந சைவ வஸ்துக்³ரஹணே படுத்வம் .
ஸத்ஸங்க³திஶ்சாபி ந தே பதந்து க்ருʼபாகடாக்ஷா மயி தே நமோ(அ)ஸ்து .. 18-14..

इत्यूचिवांसं मुनिमेव राम आचार्यमाकल्प्य सलक्ष्मणस्त्वाम् ।
सम्पूज्य सुस्मेरमुखीं व्रतान्ते सिंहाधिरूढां च पुरो ददर्श ॥ १८-११॥

भक्त्या नतं तं द्रुतमात्थ राम हरिस्त्वमंशेन मदाज्ञयैव ।
जातो नरत्वेन दशास्यहत्यै ददामि तच्छक्तिमहं तवेह ॥ १८-१२॥

श्रुत्वा तवोक्तिं स हनूमदाद्यैः साकं कपीन्द्रैः कृतसेतुबन्धः ।
लङ्कां प्रविष्टो हतरावणाद्यः पुरीमयोध्यामगमत्ससीतः ॥ १८-१३॥

हा देवि भक्तिर्न हि मे गुरुश्च न चैव वस्तुग्रहणे पटुत्वम् ।
सत्सङ्गतिश्चापि न ते पतन्तु कृपाकटाक्षा मयि ते नमोऽस्तु ॥ १८-१४॥