புரா த⁴ரா து³ர்ஜனபா⁴ரதீ³னா ஸமம்ʼ ஸுரப்⁴யா விபு³தை⁴ஶ்ச தே³வி .
விதி⁴ம்ʼ ஸமேத்ய ஸ்வத³ஶாமுவாச ஸ சானயத்க்ஷீரபயோநிதி⁴ம்ʼ தான் .. 19-1..

ஸ்துதோ ஹரி꞉ பத்³மப⁴வேன ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா(அ)கி²லான் ஸாஞ்ஜலிப³த்³த⁴மாஹ .
ப்³ரஹ்மன் ஸுரா நைவ வயம்ʼ ஸ்வதந்த்ரா தை³வம்ʼ ப³லீய꞉ கிமஹம்ʼ கரோமி .. 19-2..

पुरा धरा दुर्जनभारदीना समं सुरभ्या विबुधैश्च देवि ।
विधिं समेत्य स्वदशामुवाच स चानयत्क्षीरपयोनिधिं तान् ॥ १९-१॥

स्तुतो हरिः पद्मभवेन सर्वं ज्ञात्वाऽखिलान् साञ्जलिबद्धमाह ।
ब्रह्मन् सुरा नैव वयं स्वतन्त्रा दैवं बलीयः किमहं करोमि ॥ १९-२॥

தை³வேன நீத꞉ க²லு மத்ஸ்யகூர்மகோலாதி³ஜன்மான்யவஶோ(அ)ஹமாப்த꞉ .
ந்ருʼஸிம்ʼஹபா⁴வாத³திபீ⁴கரத்வம்ʼ ஹயானனத்வாத்பரிஹாஸ்யதாம்ʼ ச .. 19-3..

ஜாத꞉ புனர்தா³ஶரதி²ஶ்ச து³꞉கா²த்³து³꞉க²ம்ʼ க³தோ(அ)ஹம்ʼ விபினாந்தசாரீ .
ராஜ்யம்ʼ ச நஷ்டம்ʼ த³யிதா ஹ்ருʼதா மே பிதா ம்ருʼதோ ஹா ப்லவகா³꞉ ஸஹாயா꞉ .. 19-4..

दैवेन नीतः खलु मत्स्यकूर्मकोलादिजन्मान्यवशोऽहमाप्तः ।
नृसिंहभावादतिभीकरत्वं हयाननत्वात्परिहास्यतां च ॥ १९-३॥

जातः पुनर्दाशरथिश्च दुःखाद्दुःखं गतोऽहं विपिनान्तचारी ।
राज्यं च नष्टं दयिता हृता मे पिता मृतो हा प्लवगाः सहायाः ॥ १९-४॥

க்ருʼத்வா ரணம்ʼ பீ⁴மமரிம்ʼ நிஹத்ய பத்னீம்ʼ ச ராஜ்யம்ʼ ச புனர்க்³ருʼஹீத்வா .
து³ஷ்டாபவாதே³ன பதிவ்ரதாம்ʼ தாம்ʼ விஹாய ஹா து³ர்யஶஸா(அ)பி⁴ஷிக்த꞉ .. 19-5..

யதி³ ஸ்வதந்த்ரோ(அ)ஸ்மி மமைவமார்திர்ன ஸ்யாத்³வயம்ʼ கர்மகலாபப³த்³தா⁴꞉ .
ஸதா³(அ)பி மாயவஶகா³ஸ்ததோ(அ)த்ர மாயாதி⁴நாதா²ம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜாம꞉ .. 19-6..

कृत्वा रणं भीममरिं निहत्य पत्नीं च राज्यं च पुनर्गृहीत्वा ।
दुष्टापवादेन पतिव्रतां तां विहाय हा दुर्यशसाऽभिषिक्तः ॥ १९-५॥

यदि स्वतन्त्रोऽस्मि ममैवमार्तिर्न स्याद्वयं कर्मकलापबद्धाः ।
सदाऽपि मायवशगास्ततोऽत्र मायाधिनाथां शरणं व्रजामः ॥ १९-६॥

இதீரிதைர்ப⁴க்திவினம்ரஶீர்ஷைர்னிமீலிதாக்ஷைர்விபு³தை⁴꞉ ஸ்ம்ருʼதா த்வம் .
ப்ரபா⁴தஸந்த்⁴யேவ ஜபாஸுமாங்கீ³ தமோனிஹந்த்ரீ ச புர꞉ ஸ்தி²தா(ஆ)த்த² .. 19-7..

ஜானே த³ஶாம்ʼ வோ வஸுதே³வபுத்ரோ பூ⁴த்வா ஹரிர்து³ஷ்டஜனான் நிஹந்தா .
தத³ர்த²ஶக்தீரஹமஸ்ய த³த்³யாமம்ʼஶேன ஜாயேய ச நந்த³புத்ரீ .. 19-8..

யூயம்ʼ ச ஸாஹாய்யமமுஷ்ய கர்துமம்ʼஶேன தே³வா த³யிதாஸமேதா꞉ .
ஜாயேத்⁴வமுர்வ்யாம்ʼ ஜக³தோ(அ)ஸ்து ப⁴த்³ரமேவம்ʼ விநிர்தி³ஶ்ய திரோத³தா⁴த² .. 19-9..

விசித்ரது³ஷ்டாஸுரபா⁴வபா⁴ரனிபீடி³தம்ʼ மே ஹ்ருʼத³யம்ʼ மஹேஶி .
அத்ராவதீர்யேத³மபாகுரு த்வம்ʼ மாதா ஹி மே தே வரதே³ நமோ(அ)ஸ்து .. 19-10..

इतीरितैर्भक्तिविनम्रशीर्षैर्निमीलिताक्षैर्विबुधैः स्मृता त्वम् ।
प्रभातसन्ध्येव जपासुमाङ्गी तमोनिहन्त्री च पुरः स्थिताऽऽत्थ ॥ १९-७॥

जाने दशां वो वसुदेवपुत्रो भूत्वा हरिर्दुष्टजनान् निहन्ता ।
तदर्थशक्तीरहमस्य दद्यामंशेन जायेय च नन्दपुत्री ॥ १९-८॥

यूयं च साहाय्यममुष्य कर्तुमंशेन देवा दयितासमेताः ।
जायेध्वमुर्व्यां जगतोऽस्तु भद्रमेवं विनिर्दिश्य तिरोदधाथ ॥ १९-९॥

विचित्रदुष्टासुरभावभारनिपीडितं मे हृदयं महेशि ।
अत्रावतीर्येदमपाकुरु त्वं माता हि मे ते वरदे नमोऽस्तु ॥ १९-१०॥