ஸர்வே(அ)பி ஜீவா நிஜகர்மப³த்³தா⁴ ஏதே ஷடா³ஸந்த்³ருஹிணஸ்ய பௌத்ரா꞉ .
தன்னிந்த³யா தை³த்யகுலே ப்ரஜாதா꞉ புனஶ்ச ஶப்தா ஜனகேன தை³வாத் .. 21-1..

தேனைவ தே ஶௌரிஸுதத்வமாப்தா ஹதாஶ்ச கம்ʼஸேன து ஜாதமாத்ரா꞉ .
ஶ்ரீநாரதே³னர்ஷிவரேண தே³வி ஜ்ஞாதம்ʼ புராவ்ருʼத்தமித³ம்ʼ ஸமஸ்தம் .. 21-2..

ப்ராக்³த³ம்பதீ சாதி³திகஶ்யபௌ ஹா ஸ்வகர்மதோ³ஷேண புனஶ்ச ஜாதௌ .
தௌ தே³வகீஶூரஸுதௌ ஸ்வபுத்ரநாஶாதி³பி⁴ர்து³꞉க²மவாபதுஶ்ச .. 21-3..

सर्वेऽपि जीवा निजकर्मबद्धा एते षडासन्द्रुहिणस्य पौत्राः ।
तन्निन्दया दैत्यकुले प्रजाताः पुनश्च शप्ता जनकेन दैवात् ॥ २१-१॥

तेनैव ते शौरिसुतत्वमाप्ता हताश्च कंसेन तु जातमात्राः ।
श्रीनारदेनर्षिवरेण देवि ज्ञातं पुरावृत्तमिदं समस्तम् ॥ २१-२॥

प्राग्दम्पती चादितिकश्यपौ हा स्वकर्मदोषेण पुनश्च जातौ ।
तौ देवकीशूरसुतौ स्वपुत्रनाशादिभिर्दुःखमवापतुश्च ॥ २१-३॥

த்வம்ʼ தே³வகீஸப்தமக³ர்ப⁴தோ வை க்³ருʼஹ்ணந்த்யனந்தாம்ʼஶஶிஶும்ʼ ஸ்வஶக்த்யா .
நிவேஶ்ய ரோஹிண்யுத³ரே த⁴ரண்யாம்ʼ மர்த்யோ ப⁴வேத்யச்யுதமாதி³ஶஶ்ச .. 21-4..

ப்ராக்கர்மதோ³ஷாத்ஸ ஸுஹ்ருʼன்மகோ⁴ன꞉ க்ருத்³தே⁴ன ஶப்தோ ப்⁴ருʼகு³ணா முராரி꞉ .
த³யார்ஹஸம்ʼஸாரித³ஶாமவாப்ஸ்யன் ஹா தே³வகீக³ர்ப⁴மதா²விவேஶ .. 21-5..

त्वं देवकीसप्तमगर्भतो वै गृह्णन्त्यनन्तांशशिशुं स्वशक्त्या ।
निवेश्य रोहिण्युदरे धरण्यां मर्त्यो भवेत्यच्युतमादिशश्च ॥ २१-४॥

प्राक्कर्मदोषात्स सुहृन्मघोनः क्रुद्धेन शप्तो भृगुणा मुरारिः ।
दयार्हसंसारिदशामवाप्स्यन् हा देवकीगर्भमथाविवेश ॥ २१-५॥

பூர்ணே து க³ர்பே⁴ ஹரிரர்த்³த⁴ராத்ரே காராக்³ருʼஹே தே³வகநந்த³னாயா꞉ .
ஜஜ்ஞே ஸுதேஷ்வஷ்டமதாமவாப்த꞉ ஶௌரிர்விமுக்தோ நிக³டை³ஶ்ச ப³ந்தா⁴த் .. 21-6..

வ்யோமோத்த²வாக்யேன தவைவ பா³லம்ʼ க்³ருʼஹ்ணன்னத்³ருʼஷ்ட꞉ க²லு கே³ஹபாலை꞉ .
நித்³ராம்ʼ க³தைஸ்த்வத்³விவ்ருʼதேன ஶௌரிர்த்³வாரேண யாதோ ப³ஹிராத்ததோஷம் .. 21-7..

पूर्णे तु गर्भे हरिरर्द्धरात्रे कारागृहे देवकनन्दनायाः ।
जज्ञे सुतेष्वष्टमतामवाप्तः शौरिर्विमुक्तो निगडैश्च बन्धात् ॥ २१-६॥

व्योमोत्थवाक्येन तवैव बालं गृह्णन्नदृष्टः खलु गेहपालैः ।
निद्रां गतैस्त्वद्विवृतेन शौरिर्द्वारेण यातो बहिरात्ततोषम् ॥ २१-७॥

த்வம்ʼ ஸ்வேச்ச²யா கோ³பகுலே யஶோதா³னந்தா³த்மஜா ஸ்வாபிதஜீவஜாலே .
அஜாயதா² ப⁴க்தஜனார்திஹந்த்ரீ ஸர்வம்ʼ நியந்த்ரீ ஸகலார்த²தா³த்ரீ .. 21-8..

தவ ப்ரபா⁴வாத்³வஸுதே³வ ஏகோ க³ச்ச²ன்னபீ⁴தோ யமுநாமயத்னம் .
தீர்த்வா நதீ³ம்ʼ கோ³குலமாப தத்ர தா³ஸ்யா꞉ கரே ஸ்வம்ʼ தனயம்ʼ த³தௌ³ ச .. 21-9..

त्वं स्वेच्छया गोपकुले यशोदानन्दात्मजा स्वापितजीवजाले ।
अजायथा भक्तजनार्तिहन्त्री सर्वं नियन्त्री सकलार्थदात्री ॥ २१-८॥

तव प्रभावाद्वसुदेव एको गच्छन्नभीतो यमुनामयत्नम् ।
तीर्त्वा नदीं गोकुलमाप तत्र दास्याः करे स्वं तनयं ददौ च ॥ २१-९॥

தயைவ த³த்தாமத² பா³லிகாம்ʼ த்வாமாதா³ய ஶீக்⁴ரம்ʼ ஸ ததோ நிவ்ருʼத்த꞉ .
காராக்³ருʼஹம்ʼ ப்ராப்ய த³தௌ³ ப்ரியாயை ஸ சாப⁴வத்பூர்வவதே³வ ப³த்³த⁴꞉ .. 21-10..

த்வத்³ரோத³னோத்தா²பிதகே³ஹபாலைர்நிவேதி³தோ போ⁴ஜபதி꞉ ஸமேத்ய .
த்வாம்ʼ பாத³யுக்³மக்³ரஹணேன குர்வன்னத⁴꞉ஶிரஸ்காம்ʼ நிரகா³த்³க்³ருʼஹாந்தாத் .. 21-11..

तयैव दत्तामथ बालिकां त्वामादाय शीघ्रं स ततो निवृत्तः ।
कारागृहं प्राप्य ददौ प्रियायै स चाभवत्पूर्ववदेव बद्धः ॥ २१-१०॥

त्वद्रोदनोत्थापितगेहपालैर्निवेदितो भोजपतिः समेत्य ।
त्वां पादयुग्मग्रहणेन कुर्वन्नधःशिरस्कां निरगाद्गृहान्तात् ॥ २१-११॥

ஸ போத²யாமாஸ ஶிலாதலே த்வாம்ʼ ஸத்³ய꞉ ஸமுத்பத்ய கராத³முஷ்ய .
தி³வி ஸ்தி²தா ஶங்க²க³தா³தி³ஹஸ்தா ஸுரை꞉ ஸ்துதா ஸ்மேரமுகீ² த்வமாத்த² .. 21-12..

வதே⁴ன கிம்ʼ மே தவ கம்ʼஸ ஜாதஸ்தவாந்தக꞉ க்வாப்யவிதூ³ரதே³ஶே .
மா த்³ருஹ்யதாம்ʼ ஸாது⁴ஜனோ ஹிதம்ʼ ஸ்வம்ʼ விசிந்தயேத்யுக்தவதீ திரோ(அ)பூ⁴꞉ .. 21-13..

स पोथयामास शिलातले त्वां सद्यः समुत्पत्य करादमुष्य ।
दिवि स्थिता शङ्खगदादिहस्ता सुरैः स्तुता स्मेरमुखी त्वमात्थ ॥ २१-१२॥

वधेन किं मे तव कंस जातस्तवान्तकः क्वाप्यविदूरदेशे ।
मा द्रुह्यतां साधुजनो हितं स्वं विचिन्तयेत्युक्तवती तिरोऽभूः ॥ २१-१३॥

ஸ போ⁴ஜராட் ஸ்வாந்தகநாஶனாய ஸர்வான் ஶிஶூன் ஹந்துமரம்ʼ ப³லிஷ்டா²ன் .
வத்ஸாக⁴முக்²யானஸுராந்நியுஜ்ய க்ருʼதார்த²மாத்மானமமன்யதோச்சை꞉ .. 21-14..

கம்ʼஸோ(அ)ஸ்தி மே சேதஸி காமலோப⁴க்ரோதா⁴தி³மந்த்ரிப்ரவரை꞉ ஸமேத꞉ .
ஸத்³பா⁴வஹந்தா க²லு நந்த³புத்ரி தம்ʼ நாஶய த்வச்சரணம்ʼ நமாமி .. 21-15..

स भोजराट् स्वान्तकनाशनाय सर्वान् शिशून् हन्तुमरं बलिष्ठान् ।
वत्साघमुख्यानसुरान्नियुज्य कृतार्थमात्मानममन्यतोच्चैः ॥ २१-१४॥

कंसोऽस्ति मे चेतसि कामलोभक्रोधादिमन्त्रिप्रवरैः समेतः ।
सद्भावहन्ता खलु नन्दपुत्रि तं नाशय त्वच्चरणं नमामि ॥ २१-१५॥