ரம்ப⁴ஸ்ய புத்ரோ மஹிஷாஸுர꞉ ப்ராக் தீவ்ரைஸ்தபோபி⁴ர்த்³ருஹிணாத்ப்ரஸன்னாத் .
அவத்⁴யதாம்ʼ பும்பி⁴ரவாப்ய த்⁴ருʼஷ்டோ ந மே ம்ருʼதி꞉ ஸ்யாதி³தி ச வ்யசிந்தீத் .. 23-1..

ஸ சிக்ஷுராத்³யைரஸுரை꞉ ஸமேத꞉ ஶக்ராதி³தே³வான்யுதி⁴ பத்³மஜம்ʼ ச .
ருத்³ரம்ʼ ச விஷ்ணும்ʼ ச விஜித்ய நாகே வஸன் ப³லாத்³யஜ்ஞஹவிர்ஜஹார .. 23-2..

रम्भस्य पुत्रो महिषासुरः प्राक् तीव्रैस्तपोभिर्द्रुहिणात्प्रसन्नात् ।
अवध्यतां पुम्भिरवाप्य धृष्टो न मे मृतिः स्यादिति च व्यचिन्तीत् ॥ २३-१॥

स चिक्षुराद्यैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान्युधि पद्मजं च ।
रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन् बलाद्यज्ञहविर्जहार ॥ २३-२॥

சிரம்ʼ ப்⁴ருʼஶம்ʼ தை³த்யனிபீடி³தாஸ்தே தே³வா꞉ ஸமம்ʼ பத்³மஜஶங்கராப்⁴யாம் .
ஹரிம்ʼ ஸமேத்யாஸுரதௌ³ஷ்ட்யமூசூஸ்த்வாம்ʼ ஸம்ʼஸ்மரன் தே³வி முராரிராஹ .. 23-3..

ஸுரா வயம்ʼ தேன ரணே(அ)திகோ⁴ரே பராஜிதா தை³த்யவரோ ப³லிஷ்ட²꞉ .
மத்தோ ப்⁴ருʼஶம்ʼ பும்பி⁴ரவத்⁴யபா⁴வான்ன ந꞉ ஸ்த்ரியோ யுத்³த⁴விசக்ஷணாஶ்ச .. 23-4..

चिरं भृशं दैत्यनिपीडितास्ते देवाः समं पद्मजशङ्कराभ्याम् ।
हरिं समेत्यासुरदौष्ट्यमूचूस्त्वां संस्मरन् देवि मुरारिराह ॥ २३-३॥

सुरा वयं तेन रणेऽतिघोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठः ।
मत्तो भृशं पुम्भिरवध्यभावान्न नः स्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च ॥ २३-४॥

தேஜோபி⁴ரேகா ப⁴வதீஹ நஶ்சேத்ஸைவாஸுரான் பீ⁴மப³லான்னிஹந்தா .
யதா² ப⁴வத்யேதத³ரம்ʼ ததை²வ ஸம்ப்ரார்த²யாமோ(அ)வது நோ மஹேஶீ .. 23-5..

ஏவம்ʼ ஹரௌ வக்தரி பத்³மஜாதாத்தேஜோ(அ)ப⁴வத்³ராஜஸரக்தவர்ணம் .
ஶிவாத³பூ⁴த்தாமஸரௌப்யவர்ணம்ʼ நீலப்ரப⁴ம்ʼ ஸாத்த்விகமச்யுதாச்ச .. 23-6..

तेजोभिरेका भवतीह नश्चेत्सैवासुरान् भीमबलान्निहन्ता ।
यथा भवत्येतदरं तथैव संप्रार्थयामोऽवतु नो महेशी ॥ २३-५॥

एवं हरौ वक्तरि पद्मजातात्तेजोऽभवद्राजसरक्तवर्णम् ।
शिवादभूत्तामसरौप्यवर्णं नीलप्रभं सात्त्विकमच्युताच्च ॥ २३-६॥

தேஜாம்ʼஸ்யபூ⁴வன் விவிதா⁴னி ஶக்ரமுகா²மரேப்⁴யோ மிஷதோ(அ)கி²லஸ்ய .
ஸம்யோக³தஸ்தான்யசிரேண மாத꞉ ஸ்த்ரீரூபமஷ்டாத³ஶஹஸ்தமாபு꞉ .. 23-7..

தத்து த்வமாஸீ꞉ ஶுப⁴தே³ மஹாலக்ஷ்ம்யாக்²யா ஜக³ன்மோஹநமோஹனாங்கீ³ .
த்வம்ʼ ஹ்யேவ ப⁴க்தாப⁴யதா³னத³க்ஷா ப⁴க்தத்³ருஹாம்ʼ பீ⁴திகரீ ச தே³வி .. 23-8..

तेजांस्यभूवन् विविधानि शक्रमुखामरेभ्यो मिषतोऽखिलस्य ।
सम्योगतस्तान्यचिरेण मातः स्त्रीरूपमष्टादशहस्तमापुः ॥ २३-७॥

तत्तु त्वमासीः शुभदे महालक्ष्म्याख्या जगन्मोहनमोहनाङ्गी ।
त्वं ह्येव भक्ताभयदानदक्षा भक्तद्रुहां भीतिकरी च देवि ॥ २३-८॥

ஸத்³யஸ்த்வமுச்சைஶ்சக்ருʼஷே(அ)ட்டஹாஸம்ʼ ஸுரா꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டா வஸுதா⁴ சகம்பே .
சுக்ஷோப⁴ ஸிந்து⁴ர்கி³ரயோ விசேலுர்தை³த்யஶ்ச மத்தோ மஹிஷஶ்சுகோப .. 23-9..

த்வாம்ʼ ஸுந்த³ரீம்ʼ சாரமுகா²த் ஸ தை³த்யோ விஜ்ஞாய காமீ விஸஸர்ஜ தூ³தம் .
ஸ சேஶ்வரீம்ʼ தை³த்யகு³ணான் ப்ரவக்தா த்வாம்ʼ நேதுகாமோ விப²லோத்³யமோ(அ)பூ⁴த் .. 23-10..

सद्यस्त्वमुच्चैश्चकृषेऽट्टहासं सुराः प्रहृष्टा वसुधा चकम्पे ।
चुक्षोभ सिन्धुर्गिरयो विचेलुर्दैत्यश्च मत्तो महिषश्चुकोप ॥ २३-९॥

त्वां सुन्दरीं चारमुखात् स दैत्यो विज्ञाय कामी विससर्ज दूतम् ।
स चेश्वरीं दैत्यगुणान् प्रवक्ता त्वां नेतुकामो विफलोद्यमोऽभूत् ॥ २३-१०॥

ப்ரலோப⁴னைஸ்த்வாமத² தே³வஶக்திம்ʼ ஜ்ஞாத்வா(அ)பி வாக்யைரனுனேதுகாம꞉ .
ஏகைகஶ꞉ ப்ரேஷயதிஸ்ம தூ³தான் த்வாம்ʼ காமினீம்ʼ கர்துமிமே ந ஶேகு꞉ .. 23-11..

அவேஹி மாம்ʼ புச்ச²விஷாணஹீனம்ʼ பா⁴ரம்ʼ வஹந்தம்ʼ மஹிஷம்ʼ த்³விபாத³ம் .
ஹிம்ʼஸந்தி மாம்ʼ ஸ்வர்தி²ஜனாஸ்த்வமேவ ரக்ஷாகரீ மே ஶுப⁴தே³ நமஸ்தே .. 23-12..

प्रलोभनैस्त्वामथ देवशक्तिं ज्ञात्वाऽपि वाक्यैरनुनेतुकामः ।
एकैकशः प्रेषयतिस्म दूतान् त्वां कामिनीं कर्तुमिमे न शेकुः ॥ २३-११॥

अवेहि मां पुच्छविषाणहीनं भारं वहन्तं महिषं द्विपादम् ।
हिंसन्ति मां स्वर्थिजनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते ॥ २३-१२॥