தை³த்ய꞉ புரா கஶ்சன து³ர்க³மாக்²ய꞉ ப்ரஸாதி³தாத்பத்³மப⁴வாத்தபோபி⁴꞉ .
அவைதி³கம்ʼ வைதி³கமப்யக்³ருʼஹ்ணான்மந்த்ரம்ʼ ஸமஸ்தம்ʼ தி³விஷஜ்ஜயைஷீ .. 27-1..

வேதே³ க்³ருʼஹீதே தி³திஜேன விப்ரா꞉ ஶ்ருதிஸ்தி²ரா விஸ்ம்ருʼதவேத³மந்த்ரா꞉ .
ஸாந்த்⁴யானி கர்மாண்யபி நைவ சக்ரு꞉ க்ஷிதிஸ்த்வவேதா³த்⁴யயனா ப³பூ⁴வ .. 27-2..

दैत्यः पुरा कश्चन दुर्गमाख्यः प्रसादितात्पद्मभवात्तपोभिः ।
अवैदिकं वैदिकमप्यगृह्णान्मन्त्रं समस्तं दिविषज्जयैषी ॥ २७-१॥

वेदे गृहीते दितिजेन विप्राः श्रुतिस्थिरा विस्मृतवेदमन्त्राः ।
सान्ध्यानि कर्माण्यपि नैव चक्रुः क्षितिस्त्ववेदाध्ययना बभूव ॥ २७-२॥

ஹ்ருʼதேஷு மந்த்ரேஷ்வகி²லேஷு பூஜாயஜ்ஞாதி³ பூ⁴மௌ ந க்ருʼதம்ʼ மனுஷ்யை꞉ .
ஸுரா அஶக்தாஸ்தத³லாப⁴கி²ன்னா தை³த்யேன யுத்³தே⁴ ப³லினா ஜிதாஶ்ச .. 27-3..

த்யக்த்வா தி³வம்ʼ தே கி³ரிக³ஹ்வரேஷு நிலீய வர்ஷாணி ப³ஹூனி நின்யு꞉ .
வ்ருʼஷ்டேரபா⁴வாத்³த⁴ரணீ ச ஶுஷ்கஜலாஶயா தர்ஷனிபீடி³தா(அ)பூ⁴த் .. 27-4..

हृतेषु मन्त्रेष्वखिलेषु पूजायज्ञादि भूमौ न कृतं मनुष्यैः ।
सुरा अशक्तास्तदलाभखिन्ना दैत्येन युद्धे बलिना जिताश्च ॥ २७-३॥

त्यक्त्वा दिवं ते गिरिगह्वरेषु निलीय वर्षाणि बहूनि निन्युः ।
वृष्टेरभावाद्धरणी च शुष्कजलाशया तर्षनिपीडिताऽभूत् ॥ २७-४॥

ஸர்வே த்ருʼஷார்தாஶ்ச ஹிமாத்³ரிமேத்ய த்வாம்ʼ த்⁴யானபூஜானுதிபி⁴ர்ப⁴ஜந்த꞉ .
ப்ரஸாத³யாமாஸுரனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³கர்த்ரீமகி²லார்திஹந்த்ரீம் .. 27-5..

த்³ருʼஷ்டா த³யார்த்³ராக்ஷிஶதா த்வமேபி⁴꞉ க்ருʼபாஶ்ருவர்ஷைர்னவராத்ரமுர்வ்யாம் .
ஜலாஶயான்பூர்ணஜலாம்ʼஶ்சகர்த² ஜனா꞉ ஶதாக்ஷீத்யபி⁴தா⁴ம்ʼ த³து³ஸ்தே .. 27-6..

सर्वे तृषार्ताश्च हिमाद्रिमेत्य त्वां ध्यानपूजानुतिभिर्भजन्तः ।
प्रसादयामासुरनेककोटिब्रह्माण्डकर्त्रीमखिलार्तिहन्त्रीम् ॥ २७-५॥

दृष्टा दयार्द्राक्षिशता त्वमेभिः कृपाश्रुवर्षैर्नवरात्रमुर्व्याम् ।
जलाशयान्पूर्णजलांश्चकर्थ जनाः शताक्षीत्यभिधां ददुस्ते ॥ २७-६॥

க்ஷுத்பீடி³தானாம்ʼ ச சராசராணாம்ʼ ஸர்வத்ர நானாவித⁴மன்னமிஷ்டம் .
ஸ்வாதூ³னி மூலானி ப²லானி சாதா³꞉ ஶாகம்ப⁴ரீதி ப்ரதி²தா ததோ(அ)பூ⁴꞉ .. 27-7..

தை³த்யஸ்து விஜ்ஞாய ஸமஸ்தமஸ்த்ரஶஸ்த்ரை꞉ ஸஸைன்ய꞉ ப்ரஹரன் வபுஸ்தே .
ரணாங்க³ணே ஸாயகவித்³த⁴கா³த்ர꞉ ஸஶப்³த³முர்வ்யாம்ʼ தருவத்பபாத .. 27-8..

क्षुत्पीडितानां च चराचराणां सर्वत्र नानाविधमन्नमिष्टम् ।
स्वादूनि मूलानि फलानि चादाः शाकम्भरीति प्रथिता ततोऽभूः ॥ २७-७॥

दैत्यस्तु विज्ञाय समस्तमस्त्रशस्त्रैः ससैन्यः प्रहरन् वपुस्ते ।
रणाङ्गणे सायकविद्धगात्रः सशब्दमुर्व्यां तरुवत्पपात ॥ २७-८॥

ஸ சாஸுராத்மா க²லு வேத³மந்த்ரான் சிரம்ʼ பட²ம்ʼஸ்த்வாமபி⁴வீக்ஷமாண꞉ .
க³தாயுராவிஶ்ய பராத்மனி த்வய்யவாப முக்திம்ʼ மிஷதாம்ʼ ஸுராணாம் .. 27-9..

வேதா³ன்ஹ்ருʼதானப்³ஜப⁴வானனே த்வம்ʼ புனஶ்ச நிக்ஷிப்ய ஜக³த்ஸுரக்ஷாம் .
க்ருʼத்வா நுதா தே³வக³ணைர்னரைஶ்ச துஷ்டா திரோ(அ)பூ⁴꞉ கருணார்த்³ரநேத்ரா .. 27-10..

स चासुरात्मा खलु वेदमन्त्रान् चिरं पठंस्त्वामभिवीक्षमाणः ।
गतायुराविश्य परात्मनि त्वय्यवाप मुक्तिं मिषतां सुराणाम् ॥ २७-९॥

वेदान्हृतानब्जभवानने त्वं पुनश्च निक्षिप्य जगत्सुरक्षाम् ।
कृत्वा नुता देवगणैर्नरैश्च तुष्टा तिरोऽभूः करुणार्द्रनेत्रा ॥ २७-१०॥

ப⁴க்தஸ்ய வை து³ர்க³திநாஶினீ த்வம்ʼ ஸுக²ப்ரதா³ து³ர்க³மஹந்த்ரி மாத꞉ .
து³ர்கே³தி நாம்னா விதி³தா ச லோகே விசித்ரரூபாஸ்தவ தே³வி லீலா꞉ .. 27-11..

கோ(அ)ப்யஸ்தி சித்தே மம து³ர்க³மோ(அ)யம்ʼ ஜ்ஞாதஸ்த்வயா நைவ மயா து தே³வி .
ய꞉ ஸந்ததம்ʼ த்³ருஹ்யதி மே தமாஶு ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய மாம்ʼ ரக்ஷ நமோ நமஸ்தே .. 27-12..

भक्तस्य वै दुर्गतिनाशिनी त्वं सुखप्रदा दुर्गमहन्त्रि मातः ।
दुर्गेति नाम्ना विदिता च लोके विचित्ररूपास्तव देवि लीलाः ॥ २७-११॥

कोऽप्यस्ति चित्ते मम दुर्गमोऽयं ज्ञातस्त्वया नैव मया तु देवि ।
यः सन्ततं द्रुह्यति मे तमाशु संहृत्य मां रक्ष नमो नमस्ते ॥ २७-१२॥