ஹாலாஹலாக்²யானஸுரான் புரா து நிஜக்⁴னதுர்விஷ்ணுஹரௌ ரணாந்தே .
ஸ்வேனைவ வீர்யேண ஜயோ(அ)யமேவம்ʼ தௌ மோஹிதௌ த³ர்பமவாபதுஶ்ச .. 28-1..

ததோ விதி⁴ஸ்தௌ தருவத்³விசேஷ்டௌ தேஜோவிஹீனாவபி⁴வீக்ஷ்ய பீ⁴த꞉ .
நிமீலிதாக்ஷ꞉ ஸகலம்ʼ விசிந்த்ய ஜானன் ஸுதான் த³க்ஷமுகா²னுவாச .. 28-2..

हालाहलाख्यानसुरान् पुरा तु निजघ्नतुर्विष्णुहरौ रणान्ते ।
स्वेनैव वीर्येण जयोऽयमेवं तौ मोहितौ दर्पमवापतुश्च ॥ २८-१॥

ततो विधिस्तौ तरुवद्विचेष्टौ तेजोविहीनावभिवीक्ष्य भीतः ।
निमीलिताक्षः सकलं विचिन्त्य जानन् सुतान् दक्षमुखानुवाच ॥ २८-२॥

புத்ரா ஹரிம்ʼ பஶ்யத தூ⁴ர்ஜடிம்ʼ ச யௌ நஷ்டஶக்தீ க²லு ஶக்திகோபாத் .
ததோ ஜக³த்³பா⁴ரயுதோ(அ)ஸ்மி யூயம்ʼ ஶக்திம்ʼ தபோபி⁴꞉ குருத ப்ரஸன்னாம் .. 28-3..

ஶக்தே꞉ ப்ரஸாதே³ன ஹி பூர்வவத்தௌ ஸ்யாதாம்ʼ யஶோவ்ருʼத்³தி⁴ரனேன வ꞉ ஸ்யாத் .
ஶக்திஶ்ச யத்ராவதரத்யமோக⁴மேதத்குலம்ʼ யாதி க்ருʼதார்த²தாம்ʼ ச .. 28-4..

पुत्रा हरिं पश्यत धूर्जटिं च यौ नष्टशक्ती खलु शक्तिकोपात् ।
ततो जगद्भारयुतोऽस्मि यूयं शक्तिं तपोभिः कुरुत प्रसन्नाम् ॥ २८-३॥

शक्तेः प्रसादेन हि पूर्ववत्तौ स्यातां यशोवृद्धिरनेन वः स्यात् ।
शक्तिश्च यत्रावतरत्यमोघमेतत्कुलं याति कृतार्थतां च ॥ २८-४॥

ஶக்தே꞉ கடாக்ஷைர்ஜக³தோ(அ)ஸ்து ப⁴த்³ரமேவம்ʼ நிஶம்யாஶு ஹிமாத்³ரிமேத்ய .
த³க்ஷாத³யோ த்⁴யானஜபாதி³பி⁴ஸ்த்வாமாராத்⁴ய ப⁴க்த்யா(அ)ப்³த³ஶதானி நின்யு꞉ .. 28-5..

த்³ருʼஷ்டா புரஸ்தைஸ்து நுதா த்வமாத்த² பீ⁴த்யாலமார்த்யா ச ஹிதம்ʼ த³தா³மி .
கௌ³ரீ ச லக்ஷ்மீஶ்ச மமைவ ஶக்தீ தே ஶம்ப⁴வே ப்ராக்³ ஹரயே ச த³த்தே .. 28-6..

शक्तेः कटाक्षैर्जगतोऽस्तु भद्रमेवं निशम्याशु हिमाद्रिमेत्य ।
दक्षादयो ध्यानजपादिभिस्त्वामाराध्य भक्त्याऽब्दशतानि निन्युः ॥ २८-५॥

दृष्टा पुरस्तैस्तु नुता त्वमात्थ भीत्यालमार्त्या च हितं ददामि ।
गौरी च लक्ष्मीश्च ममैव शक्ती ते शम्भवे प्राग् हरये च दत्ते ॥ २८-६॥

தௌ ஶக்திஸாஹாய்யத ஏவ தை³த்யாந்நிஜக்⁴னது꞉ ஸத்யமித³ம்ʼ து தாப்⁴யாம் .
ஹா விஸ்ம்ருʼதம்ʼ ஶக்த்யவமானதோ³ஷாத்³விநஷ்டஶக்தீ க²லு தாவபூ⁴தாம் .. 28-7..

தௌ பூர்வவத்ஸ்தாமிஹ ஶக்திரேகா ஜாயேத த³க்ஷஸ்ய குலே மதீ³யா .
க்ஷீராப்³தி⁴தோ(அ)ன்யா ச புராரிராத்³யாம்ʼ க்³ருʼஹ்ணாது பஶ்சாதி³தராம்ʼ ச விஷ்ணு꞉ .. 28-8..

तौ शक्तिसाहाय्यत एव दैत्यान्निजघ्नतुः सत्यमिदं तु ताभ्याम् ।
हा विस्मृतं शक्त्यवमानदोषाद्विनष्टशक्ती खलु तावभूताम् ॥ २८-७॥

तौ पूर्ववत्स्तामिह शक्तिरेका जायेत दक्षस्य कुले मदीया ।
क्षीराब्धितोऽन्या च पुरारिराद्यां गृह्णातु पश्चादितरां च विष्णुः ॥ २८-८॥

ஸர்வே ஸ்வஶக்திம்ʼ பரிபூஜ்ய மாயாபீ³ஜாதி³மந்த்ரான்விதி⁴வஜ்ஜபந்த꞉ .
விராட்ஸ்வரூபம்ʼ மம ரூபமேதத்ஸச்சித்ஸ்வரூபம்ʼ ச ஸதா³ ஸ்மரேத .. 28-9..

ப்ரயாத துஷ்டா ஜக³தாம்ʼ ஶுப⁴ம்ʼ ஸ்யாதே³வம்ʼ த்வமாபா⁴ஷ்ய திரோத³தா⁴த² .
காருண்யதஸ்தே கி³ரிஶோ ஹரிஶ்ச ஶக்தாவபூ⁴தாம்ʼ நிஜகர்ம கர்தும் .. 28-10..

மாத꞉ கடாக்ஷா மயீ தே பதந்து மா மா(அ)ஸ்து மே ஶக்த்யவமானபாபம் .
ஸர்வான்ஸ்வத⁴ர்மான் கரவாண்யபீ⁴தோ ப⁴த்³ரம்ʼ மம ஸ்யாத்ஸததம்ʼ நமஸ்தே .. 28-11..

सर्वे स्वशक्तिं परिपूज्य मायाबीजादिमन्त्रान्विधिवज्जपन्तः ।
विराट्स्वरूपं मम रूपमेतत्सच्चित्स्वरूपं च सदा स्मरेत ॥ २८-९॥

प्रयात तुष्टा जगतां शुभं स्यादेवं त्वमाभाष्य तिरोदधाथ ।
कारुण्यतस्ते गिरिशो हरिश्च शक्तावभूतां निजकर्म कर्तुम् ॥ २८-१०॥

मातः कटाक्षा मयी ते पतन्तु मा माऽस्तु मे शक्त्यवमानपापम् ।
सर्वान्स्वधर्मान् करवाण्यभीतो भद्रं मम स्यात्सततं नमस्ते ॥ २८-११॥