அதை²கதா³(அ)த்³ருʼஶ்யத த³க்ஷகே³ஹே ஶாக்தம்ʼ மஹஸ்தச்ச ப³பூ⁴வ பா³லா .
விஜ்ஞாய தே ஶக்திமிமாம்ʼ ஜக³த்ஸு ஸர்வே(அ)பி ஹ்ருʼஷ்டா அப⁴வன் க்ஷணஶ்ச .. 29-1..

த³க்ஷ꞉ ஸ்வகே³ஹாபதிதாம்ʼ சகார நாம்னா ஸதீம்ʼ போஷயதி ஸ்ம தாம்ʼ ஸ꞉ .
ஸ்மரன் வசஸ்தே கி³ரிஶாய காலே ப்ரதா³ய தாம்ʼ த்³வௌ ஸமதோஷயச்ச .. 29-2..

अथैकदाऽदृश्यत दक्षगेहे शाक्तं महस्तच्च बभूव बाला ।
विज्ञाय ते शक्तिमिमां जगत्सु सर्वेऽपि हृष्टा अभवन् क्षणश्च ॥ २९-१॥

दक्षः स्वगेहापतितां चकार नाम्ना सतीं पोषयति स्म तां सः ।
स्मरन् वचस्ते गिरिशाय काले प्रदाय तां द्वौ समतोषयच्च ॥ २९-२॥

ஏவம்ʼ ஶிவ꞉ஶக்தியுத꞉ புனஶ்ச ப³பூ⁴வ க³ச்ச²த்ஸு தி³னேஷு த³க்ஷ꞉ .
தை³வாச்சி²வத்³வேஷமவாப தே³ஹம்ʼ தத்போஷிதம்ʼ ஸ்வம்ʼ விஜஹௌ ஸதீ ச .. 29-3..

து³꞉கே²ன கோபேன ச ஹா ஸதீதி முஹுர்வத³ன்னுத்³த்⁴ருʼததா³ரதே³ஹ꞉ .
ப³ப்⁴ராம ஸர்வத்ர ஹர꞉ ஸுரேஷு பஶ்யத்ஸு ஶார்ங்கீ³ ஶிவமன்வசாரீத் .. 29-4..

एवं शिवःशक्तियुतः पुनश्च बभूव गच्छत्सु दिनेषु दक्षः ।
दैवाच्छिवद्वेषमवाप देहं तत्पोषितं स्वं विजहौ सती च ॥ २९-३॥

दुःखेन कोपेन च हा सतीति मुहुर्वदन्नुद्धृतदारदेहः ।
बभ्राम सर्वत्र हरः सुरेषु पश्यत्सु शार्ङ्गी शिवमन्वचारीत् ॥ २९-४॥

ருத்³ராம்ʼஸவின்யஸ்தஸதீஶரீரம்ʼ விஷ்ணு꞉ ஶரௌகை⁴ர்ப³ஹுஶஶ்சகர்த .
ஏகைகஶ꞉ பேதுரமுஷ்ய க²ண்டா³ பூ⁴மௌ ஶிவே ஸாஷ்டஶதம்ʼ ஸ்த²லேஷு .. 29-5..

யதோ யத꞉ பேதுரிமே ஸ்த²லானி ஸர்வாணி தானி ப்ரதி²தானி லோகே .
இமானி பூதானி ப⁴வானி தே³வீபீடா²னி ஸர்வாக⁴ஹராணி பா⁴ந்தி .. 29-6..

रुद्रांसविन्यस्तसतीशरीरं विष्णुः शरौघैर्बहुशश्चकर्त ।
एकैकशः पेतुरमुष्य खण्डा भूमौ शिवे साष्टशतं स्थलेषु ॥ २९-५॥

यतो यतः पेतुरिमे स्थलानि सर्वाणि तानि प्रथितानि लोके ।
इमानि पूतानि भवानि देवीपीठानि सर्वाघहराणि भान्ति ॥ २९-६॥

த்வமேகமேவாத்³வயமத்ர பி⁴ன்னநாமானி த்⁴ருʼத்வா க²லு மந்த்ரதந்த்ரை꞉ .
ஸம்பூஜ்யமானா ஶரணாக³தானாம்ʼ பு⁴க்திம்ʼ ச முக்திம்ʼ ச த³தா³ஸி மாத꞉ .. 29-7..

நிர்விண்ணசித்த꞉ ஸ ஸதீவியோகா³ச்சி²வ꞉ ஸ்மரம்ʼஸ்த்வாம்ʼ குஹசிந்நிஷண்ண꞉ .
ஸமாதி⁴மக்³னோ(அ)ப⁴வதே³ஷ லோக꞉ ஶக்திம்ʼ வினா ஹா விரஸோ(அ)லஸஶ்ச .. 29-8..

त्वमेकमेवाद्वयमत्र भिन्ननामानि धृत्वा खलु मन्त्रतन्त्रैः ।
सम्पूज्यमाना शरणागतानां भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि मातः ॥ २९-७॥

निर्विण्णचित्तः स सतीवियोगाच्छिवः स्मरंस्त्वां कुहचिन्निषण्णः ।
समाधिमग्नोऽभवदेष लोकः शक्तिं विना हा विरसोऽलसश्च ॥ २९-८॥

சிந்தாகுலா மோஹதி⁴யோ விஶீர்ணதோஷா மஹாரோக³னிபீடி³தாஶ்ச .
ஸௌபா⁴க்³யஹீனா விஹதாபி⁴லாஷா꞉ ஸர்வே ஸதோ³த்³விக்³னஹ்ருʼதோ³ ப³பூ⁴வு꞉ .. 29-9..

ஶிவோ(அ)பி ஶக்த்யா ஸஹித꞉ கரோதி ஸர்வம்ʼ வியுக்தஶ்ச தயா ஜட³꞉ ஸ்யாத் .
மா மா(அ)ஸ்து மே ஶக்திவியோக³ ஏஷ தா³ஸோ(அ)ஸ்மி பூ⁴யோ வரதே³ நமஸ்தே .. 29-10..

चिन्ताकुला मोहधियो विशीर्णतोषा महारोगनिपीडिताश्च ।
सौभाग्यहीना विहताभिलाषाः सर्वे सदोद्विग्नहृदो बभूवुः ॥ २९-९॥

शिवोऽपि शक्त्या सहितः करोति सर्वं वियुक्तश्च तया जडः स्यात् ।
मा माऽस्तु मे शक्तिवियोग एष दासोऽस्मि भूयो वरदे नमस्ते ॥ २९-१०॥