ஜக³த்ஸு ஸர்வேஷு புரா விலீனேஷ்வேகார்ணவே ஶேஷதனௌ ப்ரஸுப்தே .
ஹரௌ ஸுராரீ மது⁴கைடபா⁴க்²யௌ மஹாப³லாவப்ஸு விஜஹ்ரதுர்த்³வௌ .. 3-1..

ஸமா꞉ ஸஹஸ்ரம்ʼ யதசித்தவ்ருʼத்தீ வாக்³பீ³ஜமந்த்ரம்ʼ வரதே³ ஜபந்தௌ .
ப்ரஸாதி³தாயா அஸுரௌ ப⁴வத்யா꞉ ஸ்வச்ச²ந்த³ம்ருʼத்யுத்வமவாபதுஸ்தௌ .. 3-2..

जगत्सु सर्वेषु पुरा विलीनेष्वेकार्णवे शेषतनौ प्रसुप्ते ।
हरौ सुरारी मधुकैटभाख्यौ महाबलावप्सु विजह्रतुर्द्वौ ॥ ३-१॥

समाः सहस्रं यतचित्तवृत्ती वाग्बीजमन्त्रं वरदे जपन्तौ ।
प्रसादिताया असुरौ भवत्याः स्वच्छन्दमृत्युत्वमवापतुस्तौ ॥ ३-२॥

ஏகாம்பு³தௌ⁴ தௌ தரலோர்மிமாலே நிமஜ்ஜனோன்மஜ்ஜனகேலிலோலௌ .
யத்³ருʼச்ச²யா வீக்ஷிதமப்³ஜயோனிம்ʼ ரணோத்ஸுகாவூசதுரித்³த⁴க³ர்வௌ .. 3-3..

பத்³மாஸனம்ʼ வீரவரோபபோ⁴க்³யம்ʼ ந பீ⁴ருபோ⁴க்³யம்ʼ ந வராகபோ⁴க்³யம் .
முஞ்சேத³மத்³யைவ ந யாஸி சேத்த்வம்ʼ ப்ரத³ர்ஶய ஸ்வம்ʼ யுதி⁴ ஶௌர்யவத்த்வம் .. 3-4..

एकाम्बुधौ तौ तरलोर्मिमाले निमज्जनोन्मज्जनकेलिलोलौ ।
यदृच्छया वीक्षितमब्जयोनिं रणोत्सुकावूचतुरिद्धगर्वौ ॥ ३-३॥

पद्मासनं वीरवरोपभोग्यं न भीरुभोग्यं न वराकभोग्यम् ।
मुञ्चेदमद्यैव न यासि चेत्त्वं प्रदर्शय स्वं युधि शौर्यवत्त्वम् ॥ ३-४॥

இத³ம்ʼ ஸமாகர்ண்ய ப⁴யாத்³விரிஞ்ச꞉ ஸுஷுப்திநிஷ்பந்த³மமோக⁴ஶக்திம் .
ப்ரபோ³த⁴னார்த²ம்ʼ ஹரிமித்³த⁴ப⁴க்த்யா துஷ்டாவ நைவாசலத³ம்பு³ஜாக்ஷ꞉ .. 3-5..

அஸ்பந்த³தா த்வஸ்ய கயாபி ஶக்த்யா க்ருʼதேதி மத்வா மதிமான் விரிஞ்ச꞉ .
ப்ரபோ³த⁴யைனம்ʼ ஹரிமேவமுக்த்வா ஸ்தோத்ரைர்விசித்ரைர்ப⁴வதீமனௌஷீத் .. 3-6..

इदं समाकर्ण्य भयाद्विरिञ्चः सुषुप्तिनिष्पन्दममोघशक्तिम् ।
प्रबोधनार्थं हरिमिद्धभक्त्या तुष्टाव नैवाचलदम्बुजाक्षः ॥ ३-५॥

अस्पन्दता त्वस्य कयापि शक्त्या कृतेति मत्वा मतिमान् विरिञ्चः ।
प्रबोधयैनं हरिमेवमुक्त्वा स्तोत्रैर्विचित्रैर्भवतीमनौषीत् ॥ ३-६॥

 

நுதிப்ரஸன்னா(அ)ப்³ஜப⁴வஸ்ய தூர்ணம்ʼ நி꞉ஸ்ருʼத்ய விஷ்ணோ꞉ ஸகலாங்க³தஸ்த்வம் .
தி³வி ஸ்தி²தா தத்க்ஷணமேவ தே³வோ நித்³ராவிமுக்தோ ஹரிருத்தி²தோ(அ)பூ⁴த் .. 3-7..

அதை²ஷ பீ⁴தம்ʼ மது⁴கைடபா⁴ப்⁴யாம்ʼ விரிஞ்சமாலோக்ய ஹரிர்ஜகா³த³ .
அலம்ʼ ப⁴யேனாஹமிமௌ ஸுராரீ ஹந்தாஸ்மி ஶீக்⁴ரம்ʼ ஸமரே(அ)த்ர பஶ்ய .. 3-8..

नुतिप्रसन्नाऽब्जभवस्य तूर्णं निःसृत्य विष्णोः सकलाङ्गतस्त्वम् ।
दिवि स्थिता तत्क्षणमेव देवो निद्राविमुक्तो हरिरुत्थितोऽभूत् ॥ ३-७॥

अथैष भीतं मधुकैटभाभ्यां विरिञ्चमालोक्य हरिर्जगाद ।
अलं भयेनाहमिमौ सुरारी हन्तास्मि शीघ्रं समरेऽत्र पश्य ॥ ३-८॥

ஏவம்ʼ ஹரௌ வக்தரி தத்ர தை³த்யௌ ரணோத்ஸுகௌ ப்ராபதுரித்³த⁴க³ர்வௌ .
தயோரவிஜ்ஞாய ப³லம்ʼ முராரிர்யுத்³தோ⁴த்³யதோ(அ)பூ⁴த³ஜரக்ஷணார்த²ம் .. 3-9..

பி³பே⁴மி ராகா³தி³மஹாரிபுப்⁴யோ ஜேதும்ʼ யதிஷ்யே(அ)ஹமிமான் ஸுஶக்தான் .
தத³ர்த²ஶக்திம்ʼ மம தே³ஹி நித்யம்ʼ நித்³ராலஸோ மா ச ப⁴வானி மாத꞉ .. 3-10..

एवं हरौ वक्तरि तत्र दैत्यौ रणोत्सुकौ प्रापतुरिद्धगर्वौ ।
तयोरविज्ञाय बलं मुरारिर्युद्धोद्यतोऽभूदजरक्षणार्थम् ॥ ३-९॥

बिभेमि रागादिमहारिपुभ्यो जेतुं यतिष्येऽहमिमान् सुशक्तान् ।
तदर्थशक्तिं मम देहि नित्यं निद्रालसो मा च भवानि मातः ॥ ३-१०॥