கஶ்சித்புரா மந்த்ரமுதீ³ர்ய கா³யத்ரீதி ப்ரஸித்³த⁴ம்ʼ தி³திஜோ(அ)ருணாக்²ய꞉ .
சிராய க்ருʼத்வா தப ஆத்மயோனே꞉ ப்ரஸாதி³தாதா³ப வரானபூர்வான் .. 31-1..

ஸ்த்ரீபும்பி⁴ரஸ்த்ரைஶ்ச ரணே த்³விபாதை³ஶ்சதுஷ்பதை³ஶ்சாப்யுப⁴யாத்மகைஶ்ச .
அவத்⁴யதாம்ʼ தே³வபராஜயம்ʼ ச லப்³த்⁴வா ஸ த்³ருʼப்தோ தி³வமாஸஸாத³ .. 31-2..

कश्चित्पुरा मन्त्रमुदीर्य गायत्रीति प्रसिद्धं दितिजोऽरुणाख्यः ।
चिराय कृत्वा तप आत्मयोनेः प्रसादितादाप वरानपूर्वान् ॥ ३१-१॥

स्त्रीपुम्भिरस्त्रैश्च रणे द्विपादैश्चतुष्पदैश्चाप्युभयात्मकैश्च ।
अवध्यतां देवपराजयं च लब्ध्वा स दृप्तो दिवमाससाद ॥ ३१-२॥

ரணே ஜிதா தை³த்யப⁴யேன லோகபாலை꞉ ஸஹ ஸ்வஸ்வபதா³னி ஹித்வா .
தே³வா த்³ருதா꞉ ப்ராப்ய ஶிவம்ʼ ரிபூணாம்ʼ ஸம்ʼயக்³வதோ⁴பாயமசிந்தயம்ʼஶ்ச .. 31-3..

ததா³(அ)ப⁴வத்காப்யஶரீரிணீ வாக்³ப⁴ஜேத தே³வீம்ʼ ஶுப⁴மேவ வ꞉ ஸ்யாத் .
தை³த்யோ(அ)ருணோ வர்த⁴யதீஹ கா³யத்ர்யுபாஸனேனாத்மப³லம்ʼ த்வத்⁴ருʼஷ்யம் .. 31-4..

रणे जिता दैत्यभयेन लोकपालैः सह स्वस्वपदानि हित्वा ।
देवा द्रुताः प्राप्य शिवं रिपूणां संयग्वधोपायमचिन्तयंश्च ॥ ३१-३॥

तदाऽभवत्काप्यशरीरिणी वाग्भजेत देवीं शुभमेव वः स्यात् ।
दैत्योऽरुणो वर्धयतीह गायत्र्युपासनेनात्मबलं त्वधृष्यम् ॥ ३१-४॥

யத்³யேஷ தம்ʼ மந்த்ரஜபம்ʼ ஜஹாதி ஸ து³ர்ப³ல꞉ ஸாத்⁴யவதோ⁴(அ)பி ச ஸ்யாத் .
ஏவம்ʼ நிஶம்ய த்ரித³ஶை꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டைரப்⁴யர்தி²தோ தே³வகு³ரு꞉ ப்ரதஸ்தே² .. 31-5..

ஸ ப்ராப தை³த்யம்ʼ யதிரூபதா⁴ரீ ப்ரத்யுத்³க³தோ மந்த்ரஜபாதிஸக்தம் .
ஸ்மிதார்த்³ரமூசே குஶலீ ஸப³ந்து⁴மித்ரோ ப⁴வான் கிம்ʼ ஜக³தே³கவீர .. 31-6..

यद्येष तं मन्त्रजपं जहाति स दुर्बलः साध्यवधोऽपि च स्यात् ।
एवं निशम्य त्रिदशैः प्रहृष्टैरभ्यर्थितो देवगुरुः प्रतस्थे ॥ ३१-५॥

स प्राप दैत्यं यतिरूपधारी प्रत्युद्गतो मन्त्रजपातिसक्तम् ।
स्मितार्द्रमूचे कुशली सबन्धुमित्रो भवान् किं जगदेकवीर ॥ ३१-६॥

தை³த்யஸ்ய தே மந்த்ரஜபேன கிம்ʼ யோ நூனம்ʼ ப³லிஷ்ட²ம்ʼ த்வப³லம்ʼ கரோதி .
யேனைவ தே³வா அப³லா ரணேஷு த்வயா ஜிதாஸ்த்வம்ʼ ஸ்வஹிதம்ʼ குருஷ்வ .. 31-7..

ஸம்ʼந்யாஸினோ மந்த்ரஜபேன ராக³த்³வேஷாதி³ ஜேதும்ʼ ஸததம்ʼ யதந்தே .
ந த்வம்ʼ யதிர்னாபி முமுக்ஷுரர்த²காமாதிஸக்தஸ்ய ஜபேன கிம்ʼ தே .. 31-8..

दैत्यस्य ते मन्त्रजपेन किं यो नूनं बलिष्ठं त्वबलं करोति ।
येनैव देवा अबला रणेषु त्वया जितास्त्वं स्वहितं कुरुष्व ॥ ३१-७॥

संन्यासिनो मन्त्रजपेन रागद्वेषादि जेतुं सततं यतन्ते ।
न त्वं यतिर्नापि मुमुक्षुरर्थकामातिसक्तस्य जपेन किं ते ॥ ३१-८॥

ஏகம்ʼ ஹி மந்த்ரம்ʼ ஸமுபாஸ்வஹே த்³வௌ தேனாஸி மித்ரம்ʼ மம தத்³வதா³மி .
மந்த்ரஶ்ச மே முக்தித³ ஏவ துப்⁴யம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ந த³த்³யாத³யமித்யவேஹி .. 31-9..

ப்³ருʼஹஸ்பதாவேவமுதீ³ர்ய யாதே ஸத்யம்ʼ தது³க்தம்ʼ தி³திஜோ விசிந்த்ய .
க்ரமாஜ்ஜஹௌ மந்த்ரஜபம்ʼ ஸதா³ ஹி மூட⁴꞉ பரப்ரோக்தவினேயபு³த்³தி⁴꞉ .. 31-10..

एकं हि मन्त्रं समुपास्वहे द्वौ तेनासि मित्रं मम तद्वदामि ।
मन्त्रश्च मे मुक्तिद एव तुभ्यं वृद्धिं न दद्यादयमित्यवेहि ॥ ३१-९॥

बृहस्पतावेवमुदीर्य याते सत्यं तदुक्तं दितिजो विचिन्त्य ।
क्रमाज्जहौ मन्त्रजपं सदा हि मूढः परप्रोक्तविनेयबुद्धिः ॥ ३१-१०॥

ஏவம்ʼ கு³ரௌ குர்வதி தை³த்யபீ⁴தை꞉ க்ருʼத்வா தபோயோக³ஜபாத்⁴வராதி³ .
ஜாம்பூ³னதே³ஶ்வர்யமரை꞉ ஸ்துதா த்வம்ʼ ப்ரஸாதி³தா ப்ராது³ரபூ⁴꞉ க்ருʼபார்த்³ரா .. 31-11..

த்வத்³தே³ஹஜாதைர்ப்⁴ரமரைரனந்தைர்தை³த்ய꞉ ஸஸைன்யோ விப²லாஸ்த்ரஶஸ்த்ர꞉ .
த³ஷ்டோ ஹதஸ்த்வம்ʼ ச நுதிப்ரஸன்னா பஶ்யத்ஸு தே³வேஷு திரோஹிதா(அ)பூ⁴꞉ .. 31-12..

एवं गुरौ कुर्वति दैत्यभीतैः कृत्वा तपोयोगजपाध्वरादि ।
जाम्बूनदेश्वर्यमरैः स्तुता त्वं प्रसादिता प्रादुरभूः कृपार्द्रा ॥ ३१-११॥

त्वद्देहजातैर्भ्रमरैरनन्तैर्दैत्यः ससैन्यो विफलास्त्रशस्त्रः ।
दष्टो हतस्त्वं च नुतिप्रसन्ना पश्यत्सु देवेषु तिरोहिताऽभूः ॥ ३१-१२॥

ஸ்வதே³ஹதோ வை ப்⁴ரமரான் விதா⁴த்ரீ த்வம்ʼ ப்⁴ராமரீதி ப்ரதி²தா ஜக³த்ஸு .
அஹோ விசித்ராஸ்தவ தே³வி லீலா꞉ நமோ நமஸ்தே பு⁴வனேஶி மாத꞉ .. 31-13..

स्वदेहतो वै भ्रमरान् विधात्री त्वं भ्रामरीति प्रथिता जगत्सु ।
अहो विचित्रास्तव देवि लीलाः नमो नमस्ते भुवनेशि मातः ॥ ३१-१३॥