ஸ்வர்வாஸிபி⁴ர்கௌ³தமகீர்த்திருச்சைர்கீ³தா ஸபா⁴ஸு த்ரித³ஶை꞉ ஸதே³தி .
ஆகர்ண்ய தே³வர்ஷிமுகா²த்க்ருʼதக்⁴னா த்³விஜா ப³பூ⁴வு꞉ கில ஸேர்ஷ்யசித்தா꞉ .. 34-1..

தைர்மாயயா(ஆ)ஸன்னம்ருʼதி꞉ க்ருʼதா கௌ³꞉ ஸா ப்ரேஷிதா கௌ³தமஹோமஶாலாம் .
அகா³ன்முனேர்ஜுஹ்வத ஏவ வஹ்னௌ ஹுங்காரமாத்ரேண பபாத சோர்வ்யாம் .. 34-2..

स्वर्वासिभिर्गौतमकीर्त्तिरुच्चैर्गीता सभासु त्रिदशैः सदेति ।
आकर्ण्य देवर्षिमुखात्कृतघ्ना द्विजा बभूवुः किल सेर्ष्यचित्ताः ॥ ३४-१॥

तैर्माययाऽऽसन्नमृतिः कृता गौः सा प्रेषिता गौतमहोमशालाम् ।
अगान्मुनेर्जुह्वत एव वह्नौ हुङ्कारमात्रेण पपात चोर्व्याम् ॥ ३४-२॥

ஹதா ஹதா கௌ³ரிஹ கௌ³தமேனேத்யுச்சைர்த்³விஜா꞉ ப்ரோச்ய முனிம்ʼ நினிந்து³꞉ .
ஸ சேத்³த⁴கோப꞉ ப்ரலயானலாப⁴ஸ்தான் ரக்தநேத்ர꞉ ப்ரஶபன்னுவாச .. 34-3..

வ்ரதேஷு யஜ்ஞேஷு நிவ்ருʼத்திஶாஸ்த்ரேஷ்வபி த்³விஜா வோ விமுக²த்வமஸ்து .
நிஷித்³த⁴கர்மாசரணே ரதா꞉ ஸ்த ஸ்த்ரிய꞉ ப்ரஜா வோ(அ)பி ததா² ப⁴வந்து .. 34-4..

हता हता गौरिह गौतमेनेत्युच्चैर्द्विजाः प्रोच्य मुनिं निनिन्दुः ।
स चेद्धकोपः प्रलयानलाभस्तान् रक्तनेत्रः प्रशपन्नुवाच ॥ ३४-३॥

व्रतेषु यज्ञेषु निवृत्तिशास्त्रेष्वपि द्विजा वो विमुखत्वमस्तु ।
निषिद्धकर्माचरणे रताः स्त स्त्रियः प्रजा वोऽपि तथा भवन्तु ॥ ३४-४॥

ஸத்ஸங்க³மோ மா(அ)ஸ்து ஜக³ஜ்ஜனன்யா꞉ கதா²ம்ருʼதே வோ ந ரதி꞉ க²லு ஸ்யாத் .
பாஷண்ட³காபாலிகவ்ருʼத்திபாபை꞉ பீடா³ ப⁴வேத்³வோ நரகேஷு நித்யம் .. 34-5..

உக்த்வைவமார்யோ முநிரேத்ய கா³யத்ர்யாக்²யாம்ʼ க்ருʼபார்த்³ராம்ʼ ப⁴வதீம்ʼ நநாம .
த்வமாத்த² து³க்³த⁴ம்ʼ பு⁴ஜகா³ய த³த்தம்ʼ தா³து꞉ ஸதா³(அ)னர்த²த³மேவ வித்³தி⁴ .. 34-6..

सत्सङ्गमो माऽस्तु जगज्जनन्याः कथामृते वो न रतिः खलु स्यात् ।
पाषण्डकापालिकवृत्तिपापैः पीडा भवेद्वो नरकेषु नित्यम् ॥ ३४-५॥

उक्त्वैवमार्यो मुनिरेत्य गायत्र्याख्यां कृपार्द्रां भवतीं ननाम ।
त्वमात्थ दुग्धं भुजगाय दत्तं दातुः सदाऽनर्थदमेव विद्धि ॥ ३४-६॥

ஸதே³த்³ருʼஶீ கர்மக³திர்மஹர்ஷே ஶாந்திம்ʼ ப⁴ஜ ஸ்வம்ʼ தப ஏவ ரக்ஷ .
மா குப்யதாமேவம்ருʼஷிர்நிஶம்ய மஹானுதாபார்த்³ரமனா ப³பூ⁴வ .. 34-7..

ஶப்தா த்³விஜா விஸ்ம்ருʼதவேத³மந்த்ரா லப்³த்⁴வா விவேகம்ʼ மிலிதா முனிம்ʼ தம் .
ப்ராப்தா꞉ ப்ரஸீதே³தி முஹுர்வத³ந்தோ நத்வா த்ரபானம்ரமுகா² அதிஷ்ட²ன் .. 34-8..

सदेदृशी कर्मगतिर्महर्षे शान्तिं भज स्वं तप एव रक्ष ।
मा कुप्यतामेवमृषिर्निशम्य महानुतापार्द्रमना बभूव ॥ ३४-७॥

शप्ता द्विजा विस्मृतवेदमन्त्रा लब्ध्वा विवेकं मिलिता मुनिं तम् ।
प्राप्ताः प्रसीदेति मुहुर्वदन्तो नत्वा त्रपानम्रमुखा अतिष्ठन् ॥ ३४-८॥

க்ருʼபார்த்³ரநேத்ரோ முநிராஹ ந ஸ்யான்ம்ருʼஷா வசோ மே நரகே வஸேத .
ஜாயேத விஷ்ணுர்பு⁴வீ க்ருʼஷ்ணநாமா வந்தே³த தம்ʼ ஶாபவிமோசனார்த²ம் .. 34-9..

ஸ்வபாபமுக்த்யர்த²மனந்தஶக்திம்ʼ தே³வீம்ʼ ஸதா³ த்⁴யாயத ப⁴க்திபூதா꞉ .
ஸர்வத்ர பூ⁴யாச்சு²ப⁴மித்யுதீ³ர்ய கா³யத்ரி த³த்⁴யௌ ப⁴வதீம்ʼ மஹர்ஷி꞉ .. 34-10..

முஞ்சானி மா வாக்ஶரமன்யசித்தே க்ருʼதக்⁴னதா மா(அ)ஸ்து மமாந்தரங்கே³ .
நிந்தா³னி மா ஸஜ்ஜனமேஷ பீ⁴தோ ப⁴வானி பாபாத்³வரதே³ நமஸ்தே .. 34-11..

कृपार्द्रनेत्रो मुनिराह न स्यान्मृषा वचो मे नरके वसेत ।
जायेत विष्णुर्भुवी कृष्णनामा वन्देत तं शापविमोचनार्थम् ॥ ३४-९॥

स्वपापमुक्त्यर्थमनन्तशक्तिं देवीं सदा ध्यायत भक्तिपूताः ।
सर्वत्र भूयाच्छुभमित्युदीर्य गायत्रि दध्यौ भवतीं महर्षिः ॥ ३४-१०॥

मुञ्चानि मा वाक्शरमन्यचित्ते कृतघ्नता माऽस्तु ममान्तरङ्गे ।
निन्दानि मा सज्जनमेष भीतो भवानि पापाद्वरदे नमस्ते ॥ ३४-११॥