த்வமேவ மூலப்ரக்ருʼதிஸ்த்வமாத்மா த்வமஸ்யரூபா ப³ஹுரூபிணீ ச .
து³ர்கா³ ச ராதா⁴ கமலா ச ஸாவித்ர்யாக்²யா ஸரஸ்வத்யபி ச த்வமேவ .. 36-1..

து³ர்கா³ ஜக³த்³து³ர்க³திநாஶினீ த்வம்ʼ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணலீலாரஸிகா(அ)ஸி ராதா⁴ .
ஶோபா⁴ஸ்வரூபா(அ)ஸி க்³ருʼஹாதி³ஷு ஶ்ரீர்வித்³யாஸ்வரூபா(அ)ஸி ஸரஸ்வதீ ச .. 36-2..

त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वमात्मा त्वमस्यरूपा बहुरूपिणी च ।
दुर्गा च राधा कमला च सावित्र्याख्या सरस्वत्यपि च त्वमेव ॥ ३६-१॥

दुर्गा जगद्दुर्गतिनाशिनी त्वं श्रीकृष्णलीलारसिकाऽसि राधा ।
शोभास्वरूपाऽसि गृहादिषु श्रीर्विद्यास्वरूपाऽसि सरस्वती च ॥ ३६-२॥

ஸரஸ்வதீ ஹா கு³ருஶாபநஷ்டாம்ʼ த்வம்ʼ யாஜ்ஞவல்க்யாய த³தா³த² வித்³யாம் .
த்வாமேவ வாணீகவசம்ʼ ஜபந்த꞉ ப்ரஸாத்⁴ய வித்³யாம்ʼ ப³ஹவோ(அ)தி⁴ஜக்³மு꞉ .. 36-3..

த்வம்ʼ தே³வி ஸாவித்ர்யபி⁴தா⁴ம்ʼ த³தா⁴ஸி ப்ரஸாத³தஸ்தே க²லு வேத³மாது꞉ .
லேபே⁴ ந்ருʼபாலோ(அ)ஶ்வபதிஸ்தனூஜாம்ʼ நாம்னா ச ஸாவித்ர்யப⁴வத்கிலைஷா .. 36-4..

सरस्वती हा गुरुशापनष्टां त्वं याज्ञवल्क्याय ददाथ विद्याम् ।
त्वामेव वाणीकवचं जपन्तः प्रसाध्य विद्यां बहवोऽधिजग्मुः ॥ ३६-३॥

त्वं देवि सावित्र्यभिधां दधासि प्रसादतस्ते खलु वेदमातुः ।
लेभे नृपालोऽश्वपतिस्तनूजां नाम्ना च सावित्र्यभवत्किलैषा ॥ ३६-४॥

ஸா ஸத்யவந்தம்ʼ ம்ருʼதமாத்மகாந்தமாஜீவயந்தீ ஶ்வஶுரம்ʼ விதா⁴ய .
தூ³ரீக்ருʼதாந்த்⁴யம்ʼ தனயானஸூத யமாத்³கு³ரோராப ச த⁴ர்மஶாஸ்த்ரம் .. 36-5..

ஸ்கந்த³ஸ்ய பத்னீ க²லு பா³லகாதி⁴ஷ்டா²த்ரி ச ஷஷ்டீ²தி ஜக³த்ப்ரஸித்³தா⁴ .
த்வம்ʼ தே³வஸேனா த⁴னதா³(அ)த⁴னாநாமபுத்ரிணாம்ʼ புத்ரஸுக²ம்ʼ த³தா³ஸி .. 36-6..

सा सत्यवन्तं मृतमात्मकान्तमाजीवयन्ती श्वशुरं विधाय ।
दूरीकृतान्ध्यं तनयानसूत यमाद्गुरोराप च धर्मशास्त्रम् ॥ ३६-५॥

स्कन्दस्य पत्नी खलु बालकाधिष्ठात्रि च षष्ठीति जगत्प्रसिद्धा ।
त्वं देवसेना धनदाऽधनानामपुत्रिणां पुत्रसुखं ददासि ॥ ३६-६॥

ஸத்கர்மலப்³தே⁴ தனயே ம்ருʼதே து ப்ரியவ்ரதோ(அ)தூ³யத ப⁴க்தவர்ய꞉ .
தம்ʼ ஜீவயித்வா ம்ருʼதமஸ்ய த³த்வா ஸ்வப⁴க்தவாத்ஸல்யமத³ர்ஶயஸ்த்வம் .. 36-7..

த்வமேவ க³ங்கா³ துலஸீ த⁴ரா ச ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ த்வம்ʼ ஸுரபி⁴ஶ்ச தே³வி .
த்வம்ʼ த³க்ஷிணா க்ருʼஷ்ணமயீ ச ராதா⁴ த³தா⁴ஸி ராதா⁴மயக்ருʼஷ்ணதாம்ʼ ச .. 36-8..

सत्कर्मलब्धे तनये मृते तु प्रियव्रतोऽदूयत भक्तवर्यः ।
तं जीवयित्वा मृतमस्य दत्वा स्वभक्तवात्सल्यमदर्शयस्त्वम् ॥ ३६-७॥

त्वमेव गङ्गा तुलसी धरा च स्वाहा स्वधा त्वं सुरभिश्च देवि ।
त्वं दक्षिणा कृष्णमयी च राधा दधासि राधामयकृष्णतां च ॥ ३६-८॥

த்வம்ʼ க்³ராமதே³வீ நக³ராதி⁴தே³வீ வனாதி⁴தே³வீ க்³ருʼஹதே³வதா ச .
ஸம்பூஜ்யதே ப⁴க்தஜனைஶ்ச யா யா ஸா ஸா த்வமேவாஸி மஹானுபா⁴வே .. 36-9..

யத்³யச்ச்²ருதம்ʼ த்³ருʼஷ்டமபி ஸ்ம்ருʼதம்ʼ ச தத்தத்த்வதீ³யம்ʼ ஹி கலாம்ʼஶஜாலம் .
ந கிஞ்சனாஸ்த்யேவ ஶிவே த்வத³ன்யத்³பூ⁴யோ(அ)பி மூலப்ரக்ருʼதே நமஸ்தே .. 36-10..

त्वं ग्रामदेवी नगराधिदेवी वनाधिदेवी गृहदेवता च ।
सम्पूज्यते भक्तजनैश्च या या सा सा त्वमेवासि महानुभावे ॥ ३६-९॥

यद्यच्छ्रुतं दृष्टमपि स्मृतं च तत्तत्त्वदीयं हि कलांशजालम् ।
न किञ्चनास्त्येव शिवे त्वदन्यद्भूयोऽपि मूलप्रकृते नमस्ते ॥ ३६-१०॥