புரா ஹரிஸ்த்வாம்ʼ கில ஸாத்த்விகேன ப்ரஸாத³யாமாஸ மகே²ன தே³வி .
ஸுரேஷு தம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²தமம்ʼ சகர்த² ஸ தேன ஸர்வத்ர ப³பூ⁴வ பூஜ்ய꞉ .. 37-1..

அத⁴ர்மவ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச யதா³ த்ரிலோகே த⁴ர்மக்ஷயஶ்சாபி ததா³ ப⁴வத்யா .
த⁴ர்மம்ʼ ஸமுத்³த⁴ர்துமத⁴ர்மம்ருʼத்³த⁴ம்ʼ மார்ஷ்டும்ʼ ச தே³வ்யேஷ நியுஜ்யதே ஹி .. 37-2..

पुरा हरिस्त्वां किल सात्त्विकेन प्रसादयामास मखेन देवि ।
सुरेषु तं श्रेष्ठतमं चकर्थ स तेन सर्वत्र बभूव पूज्यः ॥ ३७-१॥

अधर्मवृद्धिश्च यदा त्रिलोके धर्मक्षयश्चापि तदा भवत्या ।
धर्मं समुद्धर्तुमधर्ममृद्धं मार्ष्टुं च देव्येष नियुज्यते हि ॥ ३७-२॥

ஸ ஈட்³யதே ஸர்வத ஏவ ஸர்வை꞉ பத்ன்யா ச பூ⁴தைஶ்ச ஸமம்ʼ கி³ரீஶ꞉ .
இலாவ்ருʼதே(அ)பூருஷஸந்நிதா⁴னே ஸங்கர்ஷணாக்²யம்ʼ ப⁴ஜதே முராரிம் .. 37-3..

தமேவ ப⁴த்³ரஶ்ரவஸோ ஹயாஸ்யம்ʼ ப⁴த்³ராஶ்வவர்ஷே முனய꞉ ஸ்துவந்தி .
ப்ரஹ்லாத³ உச்சைர்ஹரிவர்ஷவாஸீ விஶ்வார்திஶாந்த்யை ந்ருʼஹரிம்ʼ ச நௌதி .. 37-4..

स ईड्यते सर्वत एव सर्वैः पत्न्या च भूतैश्च समं गिरीशः ।
इलावृतेऽपूरुषसन्निधाने सङ्कर्षणाख्यं भजते मुरारिम् ॥ ३७-३॥

तमेव भद्रश्रवसो हयास्यं भद्राश्ववर्षे मुनयः स्तुवन्ति ।
प्रह्लाद उच्चैर्हरिवर्षवासी विश्वार्तिशान्त्यै नृहरिं च नौति ॥ ३७-४॥

ஶ்ரீ꞉ கேதுமாலே க²லு காமரூபம்ʼ தம்ʼ ரம்யகே மத்ஸ்யதனும்ʼ மனுஶ்ச .
ஹிரண்மயே கூர்மஶரீரபா⁴ஜம்ʼ ஸ்துவந்தி நாராயணமர்யமா ச .. 37-5..

மஹாவராஹம்ʼ குருஷூத்தரேஷு பூ⁴ ராக⁴வம்ʼ கிம்புருஷே ஹனூமான் .
தம்ʼ நாரதோ³ பா⁴ரதவர்ஷவர்தீ நரம்ʼ ச நாராயணமாஶ்ரயந்தே .. 37-6..

श्रीः केतुमाले खलु कामरूपं तं रम्यके मत्स्यतनुं मनुश्च ।
हिरण्मये कूर्मशरीरभाजं स्तुवन्ति नारायणमर्यमा च ॥ ३७-५॥

महावराहं कुरुषूत्तरेषु भू राघवं किम्पुरुषे हनूमान् ।
तं नारदो भारतवर्षवर्ती नरं च नारायणमाश्रयन्ते ॥ ३७-६॥

ஸத்கர்மபூ⁴மிர்ப⁴ரதஸ்ய ராஜ்யம்ʼ ஸந்த்யத்ர வைகுண்ட²கதை²கஸக்தா꞉ .
தீர்தா²னி புண்யாஶ்ரமபர்வதாஶ்ச ஜன்மாத்ர தே³வா꞉ ஸ்ப்ருʼஹயந்த்யஜஸ்ரம் .. 37-7..

ப்ரஹ்லாத³பௌத்ர꞉ ஸுதலாதி⁴வாஸ꞉ ஸுரக்ஷிதஶ்சாத்மநிவேத³னேன .
வார்த⁴க்யரோக³க்லமபீ⁴திமுக்தோ மஹாப³லிர்வாமனமேவ நௌதி .. 37-8..

सत्कर्मभूमिर्भरतस्य राज्यं सन्त्यत्र वैकुण्ठकथैकसक्ताः ।
तीर्थानि पुण्याश्रमपर्वताश्च जन्मात्र देवाः स्पृहयन्त्यजस्रम् ॥ ३७-७॥

प्रह्लादपौत्रः सुतलाधिवासः सुरक्षितश्चात्मनिवेदनेन ।
वार्धक्यरोगक्लमभीतिमुक्तो महाबलिर्वामनमेव नौति ॥ ३७-८॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷ꞉ ஶிரஸா த³த⁴த் க்ஷ்மாம்ʼ ஹலீ ஹரேஸ்தாமஸமூர்திரார்யை꞉ .
ஸம்ʼஸ்தூயமான꞉ ஸஹநாக³கன்ய꞉ பாதாலமூலே ச ஸலீலமாஸ்தே .. 37-9..

விசித்ரரூபம்ʼ ஜக³தாம்ʼ ஹிதாய ஸர்வே ஸ்துவந்த்யச்யுதமித்³த⁴ப⁴க்த்யா .
ஏனம்ʼ குரு த்வம்ʼ வரதா³னத³க்ஷம்ʼ மாத꞉ க்ருʼபார்த்³ரே வரதே³ நமஸ்தே .. 37-10..

सहस्रशीर्षः शिरसा दधत् क्ष्मां हली हरेस्तामसमूर्तिरार्यैः ।
संस्तूयमानः सहनागकन्यः पातालमूले च सलीलमास्ते ॥ ३७-९॥

विचित्ररूपं जगतां हिताय सर्वे स्तुवन्त्यच्युतमिद्धभक्त्या ।
एनं कुरु त्वं वरदानदक्षं मातः कृपार्द्रे वरदे नमस्ते ॥ ३७-१०॥