த்வம்ʼ தாமஸீ ஸுப்தரமாத⁴வாங்க³ஜா ஶ்யாமா ருசா மோஹனதாம்ரலோசனா .
ஏகார்ணவே கோ⁴ரரணோத்ஸுகான் ஹரிம்ʼ தை³த்யௌ ச தௌ ஸ்மேரமுகீ² ஸமைக்ஷதா²꞉ .. 4-1..

பஶ்யத்யஜே பா³ஹுரணம்ʼ முராரிணா க்ருʼத்வா மது⁴꞉ ஶ்ராந்திமவாப ஸத்வரம் .
அப்⁴யேத்ய யுத்³த⁴ம்ʼ குருதே ஸ்ம கைடப⁴꞉ ஶ்ராந்தே ச தஸ்மின்னக்ருʼதாஹவம்ʼ மது⁴꞉ .. 4-2..

त्वं तामसी सुप्तरमाधवाङ्गजा श्यामा रुचा मोहनताम्रलोचना ।
एकार्णवे घोररणोत्सुकान् हरिं दैत्यौ च तौ स्मेरमुखी समैक्षथाः ॥ ४-१॥

पश्यत्यजे बाहुरणं मुरारिणा कृत्वा मधुः श्रान्तिमवाप सत्वरम् ।
अभ्येत्य युद्धं कुरुते स्म कैटभः श्रान्ते च तस्मिन्नकृताहवं मधुः ॥ ४-२॥

ஏவம்ʼ முஹு꞉ ஸங்க³ரவிஶ்ரமாவுபௌ⁴ பர்யாயதோ வர்ஷஸஹஸ்ரபஞ்சகம் .
க்³லானிம்ʼ வினா சக்ரதுரச்யுத꞉ க்லமாத்³விஶ்ராந்திமிச்ச²ன்னஸுரௌ ஜகா³த³ தௌ .. 4-3..

ஶ்ராந்தேன பீ⁴தேன ச பா³லகேன ச ப்ரபு⁴꞉ புமான்னைவ கரோதி ஸம்ʼயுக³ம் .
மத்⁴யேரணம்ʼ த்³வௌ க்ருʼதவிஶ்ரமௌ யுவாமேக꞉ கரோம்யேவ நிரந்தராஹவம் .. 4-4..

एवं मुहुः सङ्गरविश्रमावुभौ पर्यायतो वर्षसहस्रपञ्चकम् ।
ग्लानिं विना चक्रतुरच्युतः क्लमाद्विश्रान्तिमिच्छन्नसुरौ जगाद तौ ॥ ४-३॥

श्रान्तेन भीतेन च बालकेन च प्रभुः पुमान्नैव करोति संयुगम् ।
मध्येरणं द्वौ कृतविश्रमौ युवामेकः करोम्येव निरन्तराहवम् ॥ ४-४॥

ஜ்ஞாத்வா ஹரிம்ʼ ஶ்ராந்தமுபௌ⁴ விதூ³ரத꞉ ஸந்தஸ்த²துர்விஶ்ரமஸௌக்²யவாம்ʼஸ்தத꞉ .
த்வாமேவ துஷ்டாவ க்ருʼபாதரங்கி³ணீம்ʼ ஸர்வேஶ்வரீம்ʼ தை³த்யஜயாய மாத⁴வ꞉ .. 4-5..

தே³வி ப்ரஸீதை³ஷ ரணே ஜிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ தை³த்யத்³வயேனாப்³ஜப⁴வம்ʼ ஜிகா⁴ம்ʼஸுனா .
ஸர்வம்ʼ கடாக்ஷைஸ்தவ ஸாத்⁴யமத்ர மாம்ʼ ரக்ஷேதி வக்தாரமபா⁴ஷதா² ஹரிம் .. 4-6..

ज्ञात्वा हरिं श्रान्तमुभौ विदूरतः सन्तस्थतुर्विश्रमसौख्यवांस्ततः ।
त्वामेव तुष्टाव कृपातरङ्गिणीं सर्वेश्वरीं दैत्यजयाय माधवः ॥ ४-५॥

देवि प्रसीदैष रणे जितोऽस्म्यहं दैत्यद्वयेनाब्जभवं जिघांसुना ।
सर्वं कटाक्षैस्तव साध्यमत्र मां रक्षेति वक्तारमभाषथा हरिम् ॥ ४-६॥

த்³த⁴ம்ʼ குரு த்வம்ʼ ஜஹி தௌ மயா ப்⁴ருʼஶம்ʼ ஸம்மோஹிதௌ வக்ரத்³ருʼஶேத்யயம்ʼ த்வயா .
ஸஞ்சோதி³தோ ஹ்ருʼஷ்டமனா மஹார்ணவே தஸ்தௌ² ரணாயாயயதுஶ்ச தா³னவௌ .. 4-7..

பூ⁴யோ(அ)பி குர்வன் ரணமச்யுதோ ஹஸன் காமாதுரௌ தே முக²பத்³மத³ர்ஶனாத் .
தாவாஹ துஷ்டோ(அ)ஸ்ம்யதுலௌ ரணே யுவாம்ʼ த³தா³ம்யஹம்ʼ வாம்ʼ வரமேஷ வாஞ்சி²தம் .. 4-8..

युद्धं कुरु त्वं जहि तौ मया भृशं सम्मोहितौ वक्रदृशेत्ययं त्वया ।
सञ्चोदितो हृष्टमना महार्णवे तस्थौ रणायाययतुश्च दानवौ ॥ ४-७॥

भूयोऽपि कुर्वन् रणमच्युतो हसन् कामातुरौ ते मुखपद्मदर्शनात् ।
तावाह तुष्टोऽस्म्यतुलौ रणे युवां ददाम्यहं वां वरमेष वाञ्छितम् ॥ ४-८॥

தாவூசதுர்வித்³தி⁴ ஹரே ந யாசகாவாவாம்ʼ த³தா³வஸ்தவ வாஞ்சி²தம்ʼ வரம் .
நாஸத்யவாசௌ ஸ்வ இதீரிதோ ஹரிஸ்த்வாம்ʼ ஸம்ʼஸ்மரன் ஶத்ருஜிகீ³ஷயா(அ)ப்³ரவீத் .. 4-9..

மஹ்யம்ʼ வரம்ʼ யச்ச²தமத்³ய மே யதோ வத்⁴யௌ யுவாம்ʼ ஸ்யாதமிதீரிதாவுபௌ⁴ .
த்³ருʼஷ்ட்வா(அ)ப்ஸு லீனம்ʼ ஸகலம்ʼ ஸமூசதுஸ்த்வம்ʼ ஸத்யவாங்னௌ ஜஹி நிர்ஜலே ஸ்த²லே .. 4-10..

तावूचतुर्विद्धि हरे न याचकावावां ददावस्तव वाञ्छितं वरम् ।
नासत्यवाचौ स्व इतीरितो हरिस्त्वां संस्मरन् शत्रुजिगीषयाऽब्रवीत् ॥ ४-९॥

मह्यं वरं यच्छतमद्य मे यतो वध्यौ युवां स्यातमितीरितावुभौ ।
दृष्ट्वाऽप्सु लीनं सकलं समूचतुस्त्वं सत्यवाङ्नौ जहि निर्जले स्थले ॥ ४-१०॥

அஸ்த்வேவமித்யாத்³ருʼதவாங்முதா³ ஹரி꞉ ஸ்வோரௌ ப்ருʼதா²வுன்னமிதே ஜலோபரி .
க்ருʼத்வா(அ)ரிணா தச்சி²ரஸீ ததா³(அ)ச்சி²னத்ஸ்வச்ச²ந்த³ம்ருʼத்யூ தவ மாயயா ஹதௌ .. 4-11..

த்³வேஷஶ்ச ராக³ஶ்ச ஸதா³ மமாம்பி³கே தை³த்யௌ ஹ்ருʼதி³ ஸ்தோ(அ)த்ர விவேகமாத⁴வ꞉ .
ஆப்⁴யாம்ʼ கரோத்யேவ ரணம்ʼ ஜயத்வயம்ʼ துப்⁴யம்ʼ மஹாகாலி நம꞉ ப்ரஸீத³ மே .. 4-12..

अस्त्वेवमित्यादृतवाङ्मुदा हरिः स्वोरौ पृथावुन्नमिते जलोपरि ।
कृत्वाऽरिणा तच्छिरसी तदाऽच्छिनत्स्वच्छन्दमृत्यू तव मायया हतौ ॥ ४-११॥

द्वेषश्च रागश्च सदा ममाम्बिके दैत्यौ हृदि स्तोऽत्र विवेकमाधवः ।
आभ्यां करोत्येव रणं जयत्वयं तुभ्यं महाकालि नमः प्रसीद मे ॥ ४-१२॥