ஜாதா ஸுதேலா மனுஸப்தமஸ்ய ஸம்ப்ரார்தி²தோ(அ)னேன முநிர்வஸிஷ்ட²꞉ .
ஶம்போ⁴꞉ கடாக்ஷேண ஸுதாம்ʼ குமாரம்ʼ சக்ரே ஸ காலேன ப³பூ⁴வ ராஜா .. 5-1..

ஸுத்³யும்னநாமா ம்ருʼக³யாவிஹாரீ க³தோ ஹயாரூட⁴ இலாவ்ருʼதம்ʼ ஸ꞉ .
ஸ்த்ரீத்வம்ʼ புன꞉ ப்ராப்ய ஸுதம்ʼ ஹிமாம்ʼஶோர்வவ்ரே பதிம்ʼ புத்ரமஸூத சைஷா .. 5-2..

जाता सुतेला मनुसप्तमस्य संप्रार्थितोऽनेन मुनिर्वसिष्ठः ।
शम्भोः कटाक्षेण सुतां कुमारं चक्रे स कालेन बभूव राजा ॥ ५-१॥

सुद्युम्ननामा मृगयाविहारी गतो हयारूढ इलावृतं सः ।
स्त्रीत्वं पुनः प्राप्य सुतं हिमांशोर्वव्रे पतिं पुत्रमसूत चैषा ॥ ५-२॥

ந்யவேத³யத்ஸா கு³ரவே வஸிஷ்டா²யைஷா கதா³சிந்நிஜபும்ʼஸ்த்வகாமம் .
தத்ஸாத⁴னார்த²ம்ʼ ஹரமேவ த³த்⁴யௌ முனி꞉ ப்ரஸன்னஸ்தமுவாச ஶம்பு⁴꞉ .. 5-3..

இலாவ்ருʼதம்ʼ மா புருஷ꞉ ப்ரயாது ப்ரயாதி சேத்ஸோ(அ)ஸ்த்வப³லா ததை³வ .
ஏவம்ʼ மயா நிஶ்சிதமேவ ஸௌம்ய கௌ³ர்யா꞉ ப்ரஸாதா³ய ப⁴வான் ப்ரியோ மே .. 5-4..

न्यवेदयत्सा गुरवे वसिष्ठायैषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामम् ।
तत्साधनार्थं हरमेव दध्यौ मुनिः प्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः ॥ ५-३॥

इलावृतं मा पुरुषः प्रयातु प्रयाति चेत्सोऽस्त्वबला तदैव ।
एवं मया निश्चितमेव सौम्य गौर्याः प्रसादाय भवान् प्रियो मे ॥ ५-४॥

ந பக்ஷபே⁴தோ³(அ)த்ர மமாஸ்தி கௌ³ரீ ப⁴வாம்ʼஶ்ச த்ருʼப்தௌ ப⁴வதாம்ʼ மதீ³யௌ .
இத꞉ பரம்ʼ தஸ்ய மனோரபத்யம்ʼ மாஸம்ʼ புமான் ஸ்யாத்³வனிதா ச மாஸம் .. 5-5..

ஏவம்ʼ ஶிவோக்தேன மனோரபத்யம்ʼ லப்³த்⁴வா ச பும்ʼஸ்த்வம்ʼ த⁴ரணீம்ʼ ஶஶாஸ .
ஸ்த்ரீத்வே ச ஹர்ம்யேஷு நினாய காலம்ʼ ஜனோ ந சைனம்ʼ ந்ருʼபமப்⁴யனந்த³த் .. 5-6..

न पक्षभेदोऽत्र ममास्ति गौरी भवांश्च तृप्तौ भवतां मदीयौ ।
इतः परं तस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्याद्वनिता च मासम् ॥ ५-५॥

एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास ।
स्त्रीत्वे च हर्म्येषु निनाय कालं जनो न चैनं नृपमभ्यनन्दत् ॥ ५-६॥

புரூரவஸ்யாத்மஸுதே(அ)ர்பயித்வா ராஜ்யம்ʼ விரக்தோ வனமேத்ய பூ⁴ப꞉ .
ஶ்ரீநாரதா³ல்லப்³த⁴னவார்ணமந்த்ரோ ப⁴க்த்யா ஸ த³த்⁴யௌ ப⁴வதாரிணீம்ʼ த்வாம் .. 5-7..

ஸிம்ʼஹாதி⁴ரூடா⁴மருணாப்³ஜநேத்ராம்ʼ த்வாம்ʼ ஸுப்ரஸந்நாமபி⁴வீக்ஷ்ய நத்வா .
ஸ்துத்வா ச ப⁴க்த்யா ஸ்தி²ரபும்ʼஸ்த்வமேஷ லேபே⁴(அ)த² ஸாயுஜ்யமவாப சாந்தே .. 5-8..

पुरूरवस्यात्मसुतेऽर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्य भूपः ।
श्रीनारदाल्लब्धनवार्णमन्त्रो भक्त्या स दध्यौ भवतारिणीं त्वाम् ॥ ५-७॥

सिंहाधिरूढामरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामभिवीक्ष्य नत्वा ।
स्तुत्वा च भक्त्या स्थिरपुंस्त्वमेष लेभेऽथ सायुज्यमवाप चान्ते ॥ ५-८॥

ஶௌர்யம்ʼ ந வீர்யம்ʼ ந ச பௌருஷம்ʼ மே நைவாஸ்தி ச ஸ்த்ரீஸஹஜா திதிக்ஷா .
மூடோ⁴ ந ஜானாம்யஶுப⁴ம்ʼ ஶுப⁴ம்ʼ ச தே³யம்ʼ த்வயா மே ஶுப⁴மேவ மாத꞉ .. 5-9..

பஶ்யானி மாத꞉ ப்ரவரான்கு³ரூம்ʼஸ்தே காருண்யதோ மாம்ʼ ஸுபதா² நயந்து .
ஸத்ஸங்க³ஸம்பா⁴விதசித்தவ்ருʼத்திர்ப⁴வானி தே தே³வி நம꞉ ப்ரஸீத³ .. 5-10..

शौर्यं न वीर्यं न च पौरुषं मे नैवास्ति च स्त्रीसहजा तितिक्षा ।
मूढो न जानाम्यशुभं शुभं च देयं त्वया मे शुभमेव मातः ॥ ५-९॥

पश्यानि मातः प्रवरान्गुरूंस्ते कारुण्यतो मां सुपथा नयन्तु ।
सत्सङ्गसम्भावितचित्तवृत्तिर्भवानि ते देवि नमः प्रसीद ॥ ५-१०॥