த்வதி³ச்ச²யா தே³வி புலஸ்த்யவாசா பராஶராத்³விஷ்ணுபுராணகர்து꞉ .
முனேர்ஹரிர்லோகஹிதாய தீ³பாத்³யதா² ப்ரதீ³போ(அ)ஜனி க்ருʼஷ்ணநாமா .. 6-1..

வேத³ம்ʼ சதுர்தா⁴ வ்யத³த⁴த்ஸ க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனோ வ்யாஸ இதி ப்ரஸித்³த⁴꞉ .
வேதா³ந்தஸூத்ராணி புராணஜாலம்ʼ மஹேதிஹாஸம்ʼ ச மஹாம்ʼஶ்சகார .. 6-2..

त्वदिच्छया देवि पुलस्त्यवाचा पराशराद्विष्णुपुराणकर्तुः ।
मुनेर्हरिर्लोकहिताय दीपाद्यथा प्रदीपोऽजनि कृष्णनामा ॥ ६-१॥

वेदं चतुर्धा व्यदधत्स कृष्णद्वैपायनो व्यास इति प्रसिद्धः ।
वेदान्तसूत्राणि पुराणजालं महेतिहासं च महांश्चकार ॥ ६-२॥

தப꞉ ப்ரவ்ருʼத்த꞉ கலவிங்கபோதம்ʼ மாத்ரா ஸ ஸம்ʼலாலிதமாஶ்ரமாந்தே .
பஶ்யன்னத⁴ன்யாமனபத்யதாம்ʼ ஸ்வாம்ʼ ஸபுத்ரபா⁴க்³யாதிஶயம்ʼ ச த³த்⁴யௌ .. 6-3..

ஸத்புத்ரலாபா⁴ய தபஶ்சிகீர்ஷுஸ்தீவ்ரம்ʼ மஹாமேருஸமீபமேத்ய .
ஆராத⁴னீய꞉ க இதி க்ஷணம்ʼ ஸ சிந்தா(ஆ)துரோ லோககு³ரு꞉ ஸ்தி²தோ(அ)பூ⁴த் .. 6-4..

तपः प्रवृत्तः कलविङ्कपोतं मात्रा स संलालितमाश्रमान्ते ।
पश्यन्नधन्यामनपत्यतां स्वां सपुत्रभाग्यातिशयं च दध्यौ ॥ ६-३॥

सत्पुत्रलाभाय तपश्चिकीर्षुस्तीव्रं महामेरुसमीपमेत्य ।
आराधनीयः क इति क्षणं स चिन्ताऽऽतुरो लोकगुरुः स्थितोऽभूत् ॥ ६-४॥

ஶ்ரீநாரத³ஸ்தத்ர ஸமாக³தஸ்த்வத்க்ருʼபாகடாக்ஷாங்குரவன்மஹர்ஷி꞉ .
அர்க்⁴யாதி³ஸம்பூஜித ஆஸனஸ்தோ² வ்யாஸேன ப்ருʼஷ்ட꞉ ப்ரஹஸன்னிவாஹ .. 6-5..

கிம்ʼ சிந்தயா க்ருʼஷ்ண ப⁴ஜஸ்வ தே³வீம்ʼ க்ருʼபாவதீ வாஞ்சி²ததா³னத³க்ஷா .
அஹேதுரேஷா க²லு ஸர்வஹேதுர்நிரஸ்தஸாம்யாதிஶயா நிரீஹா .. 6-6..

श्रीनारदस्तत्र समागतस्त्वत्कृपाकटाक्षाङ्कुरवन्महर्षिः ।
अर्घ्यादिसम्पूजित आसनस्थो व्यासेन पृष्टः प्रहसन्निवाह ॥ ६-५॥

किं चिन्तया कृष्ण भजस्व देवीं कृपावती वाञ्छितदानदक्षा ।
अहेतुरेषा खलु सर्वहेतुर्निरस्तसाम्यातिशया निरीहा ॥ ६-६॥

ஸைஷா மஹாஶக்திரிதி ப்ரஸித்³தா⁴ யதா³ஜ்ஞயா ப்³ரஹ்மரமேஶருத்³ரா꞉ .
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்ʼஹ்ருʼதீஶ்ச குர்வந்தி காலே ந ச தே ஸ்வதந்த்ரா꞉ .. 6-7..

யஸ்யாஶ்ச தே ஶக்திபி⁴ரேவ ஸர்வகர்மாணி குர்வந்தி ஸுராஸுராத்³யா꞉ .
மர்த்யா ம்ருʼகா³꞉ க்ருʼஷ்ண பதத்ரிணஶ்ச ஶக்தேர்விதே⁴யா꞉ க இஹாவிதே⁴ய꞉ .. 6-8..

सैषा महाशक्तिरिति प्रसिद्धा यदाज्ञया ब्रह्मरमेशरुद्राः ।
ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतीश्च कुर्वन्ति काले न च ते स्वतन्त्राः ॥ ६-७॥

यस्याश्च ते शक्तिभिरेव सर्वकर्माणि कुर्वन्ति सुरासुराद्याः ।
मर्त्या मृगाः कृष्ण पतत्रिणश्च शक्तेर्विधेयाः क इहाविधेयः ॥ ६-८॥

ப்ரத்யக்ஷமுக்²யைர்ன ச ஸா ப்ரமாணைர்ஜ்ஞேயா தபோபி⁴꞉ கடி²னைர்வ்ரதைஶ்ச .
ந வேத³ஶாஸ்த்ராத்⁴யயனேன சாபி ப⁴க்த்யைவ ஜானாதி புமான் மஹேஶீம் .. 6-9..

தாமேவ ப⁴க்த்யா ஸததம்ʼ ப⁴ஜஸ்வ ஸர்வார்த²தா³ம்ʼ க்ருʼஷ்ண தவாஸ்து ப⁴த்³ரம் .
இத்யூசுஷி ப்³ரஹ்மஸுதே க³தே ஸ வ்யாஸஸ்தபோ(அ)ர்த²ம்ʼ கி³ரிமாருரோஹ .. 6-10..

இஹாஸ்மி பர்யாகுலசித்தவ்ருʼத்திர்கு³ரும்ʼ ந பஶ்யாமி மஹத்தமம்ʼ ச .
ஸன்மார்க³தோ மாம்ʼ நய விஶ்வமாத꞉ ப்ரஸீத³ மே த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜாமி .. 6-11..

प्रत्यक्षमुख्यैर्न च सा प्रमाणैर्ज्ञेया तपोभिः कठिनैर्व्रतैश्च ।
न वेदशास्त्राध्ययनेन चापि भक्त्यैव जानाति पुमान् महेशीम् ॥ ६-९॥

तामेव भक्त्या सततं भजस्व सर्वार्थदां कृष्ण तवास्तु भद्रम् ।
इत्यूचुषि ब्रह्मसुते गते स व्यासस्तपोऽर्थं गिरिमारुरोह ॥ ६-१०॥

इहास्मि पर्याकुलचित्तवृत्तिर्गुरुं न पश्यामि महत्तमं च ।
सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः प्रसीद मे त्वां शरणं व्रजामि ॥ ६-११॥