க்ருʼஷ்ணஸ்ய தஸ்யாரணித꞉ ஶுகாக்²யஸ்தவ ப்ரஸாதா³த³ஜநிஷ்ட புத்ர꞉ .
ஹ்ருʼஷ்டோ முநிர்மங்க³லகர்ம சக்ரே தத்ராதி³தேயா வவ்ருʼஷு꞉ ஸுமானி .. 7-1..

கேசிஜ்ஜகு³꞉ கேசன வாத்³யகோ⁴ஷம்ʼ சக்ருஶ்ச நாகே நந்ருʼது꞉ ஸ்த்ரியஶ்ச .
வாயுர்வவௌ ஸ்பர்ஶஸுக²꞉ ஸுக³ந்த⁴꞉ ஶுகோத்³ப⁴வே ஸர்வஜனா꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டா꞉ .. 7-2..

कृष्णस्य तस्यारणितः शुकाख्यस्तव प्रसादादजनिष्ट पुत्रः ।
हृष्टो मुनिर्मङ्गलकर्म चक्रे तत्रादितेया ववृषुः सुमानि ॥ ७-१॥

केचिज्जगुः केचन वाद्यघोषं चक्रुश्च नाके ननृतुः स्त्रियश्च ।
वायुर्ववौ स्पर्शसुखः सुगन्धः शुकोद्भवे सर्वजनाः प्रहृष्टाः ॥ ७-२॥

பா³ல꞉ ஸ ஸத்³யோ வவ்ருʼதே⁴ ஸுசேதா꞉ ப்³ருʼஹஸ்பதேராத்தஸமஸ்தவித்³ய꞉ .
த³த்வா வினீதோ கு³ருத³க்ஷிணாம்ʼ ச ப்ரத்யாக³தோ ஹர்ஷயதி ஸ்ம தாதம் .. 7-3..

யுவானமேகாந்ததப꞉ப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ வ்யாஸ꞉ கதா³சிச்சு²கமேவமூசே .
வேதா³ம்ʼஶ்ச ஶாஸ்த்ராணி ச வேத்ஸி புத்ர க்ருʼத்வா விவாஹம்ʼ ப⁴வ ஸத்³க்³ருʼஹஸ்த²꞉ .. 7-4..

बालः स सद्यो ववृधे सुचेताः बृहस्पतेरात्तसमस्तविद्यः ।
दत्वा विनीतो गुरुदक्षिणां च प्रत्यागतो हर्षयति स्म तातम् ॥ ७-३॥

युवानमेकान्ततपःप्रवृत्तं व्यासः कदाचिच्छुकमेवमूचे ।
वेदांश्च शास्त्राणि च वेत्सि पुत्र कृत्वा विवाहं भव सद्गृहस्थः ॥ ७-४॥

ஸர்வாஶ்ரமாணாம்ʼ கவயோ விஶிஷ்டா க்³ருʼஹாஶ்ரமம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²தரம்ʼ வத³ந்தி .
தமாஶ்ரிதஸ்திஷ்ட²தி லோக ஏஷ யஜஸ்வ தே³வான் விதி⁴வத்பித்ரூʼம்ʼஶ்ச .. 7-5..

தவாஸ்து ஸத்புத்ர ருʼணாத³ஹம்ʼ ச முச்யேய மாம்ʼ த்வம்ʼ ஸுகி²னம்ʼ குருஷ்வ .
புத்ர꞉ ஸுகா²யாத்ர பரத்ர ச ஸ்யாத்த்வாம்ʼ புத்ர தீவ்ரைரலபே⁴ தபோபி⁴꞉ .. 7-6..

सर्वाश्रमाणां कवयो विशिष्टा गृहाश्रमं श्रेष्ठतरं वदन्ति ।
तमाश्रितस्तिष्ठति लोक एष यजस्व देवान् विधिवत्पितॄंश्च ॥ ७-५॥

तवास्तु सत्पुत्र ऋणादहं च मुच्येय मां त्वं सुखिनं कुरुष्व ।
पुत्रः सुखायात्र परत्र च स्यात्त्वां पुत्र तीव्रैरलभे तपोभिः ॥ ७-६॥

கிஞ்ச ப்ரமாதீ²னி ஸதே³ந்த்³ரியாணி ஹரந்தி சித்தம்ʼ ப்ரஸப⁴ம்ʼ நரஸ்ய .
பஶ்யன் பிதா மே ஜனனீம்ʼ தபஸ்வீ பராஶரோ(அ)பி ஸ்மரமோஹிதோ(அ)பூ⁴த் .. 7-7..

ய ஆஶ்ரமாதா³ஶ்ரமமேதி தத்தத்கர்மாணி குர்வன் ஸ ஸுகீ² ஸதா³ ஸ்யாத் .
க்³ருʼஹாஶ்ரமோ நைவ ச ப³ந்த⁴ஹேதுஸ்த்வயா ச தீ⁴மன் க்ரியதாம்ʼ விவாஹ꞉ .. 7-8..

किञ्च प्रमाथीनि सदेन्द्रियाणि हरन्ति चित्तं प्रसभं नरस्य ।
पश्यन् पिता मे जननीं तपस्वी पराशरोऽपि स्मरमोहितोऽभूत् ॥ ७-७॥

य आश्रमादाश्रममेति तत्तत्कर्माणि कुर्वन् स सुखी सदा स्यात् ।
गृहाश्रमो नैव च बन्धहेतुस्त्वया च धीमन् क्रियतां विवाहः ॥ ७-८॥

ஏவம்ʼ ப்³ருவாணோ(அ)பி ஶுகம்ʼ விவாஹாத்³யஸக்தமாஜ்ஞாய பிதேவ ராகீ³ .
புராணகர்த்தா ச ஜக³த்³கு³ரு꞉ ஸ மாயாநிமக்³னோ(அ)ஶ்ருவிலோசனோ(அ)பூ⁴த் .. 7-9..

போ⁴கே³ஷு மே நிஸ்ப்ருʼஹதா(அ)ஸ்து மாத꞉ ப்ரலோபி⁴தோ மா கரவாணி பாபம் .
மா பா³த⁴தாம்ʼ மாம்ʼ தவ தே³வி மாயா மாயாதி⁴நாதே² ஸததம்ʼ நமஸ்தே .. 7-10..

एवं ब्रुवाणोऽपि शुकं विवाहाद्यसक्तमाज्ञाय पितेव रागी ।
पुराणकर्त्ता च जगद्गुरुः स मायानिमग्नोऽश्रुविलोचनोऽभूत् ॥ ७-९॥

भोगेषु मे निस्पृहताऽस्तु मातः प्रलोभितो मा करवाणि पापम् ।
मा बाधतां मां तव देवि माया मायाधिनाथे सततं नमस्ते ॥ ७-१०॥