ஏகார்ணவே(அ)ஸ்மின் ஜக³தி ப்ரலீனே தை³த்யௌ ஹரிர்ப்³ரஹ்மவதோ⁴த்³யதௌ தௌ .
ஜகா⁴ன தே³வி த்வத³னுக்³ரஹேண த்வதி³ச்ச²யைவாக³மத³த்ர ருத்³ர꞉ .. 9-1..

ஏகோ விமானஸ்தரஸா(ஆ)க³த꞉ கா²த்த்ரிமூர்த்யவிஜ்ஞாதக³திஸ்த்வதீ³ய꞉ .
த்வத்ப்ரேரிதா ஆருருஹுஸ்தமேதே ஸ சோத்பதன் வ்யோம்னி சசார ஶீக்⁴ரம் .. 9-2..

एकार्णवेऽस्मिन् जगति प्रलीने दैत्यौ हरिर्ब्रह्मवधोद्यतौ तौ ।
जघान देवि त्वदनुग्रहेण त्वदिच्छयैवागमदत्र रुद्रः ॥ ९-१॥

एको विमानस्तरसाऽऽगतः खात्त्रिमूर्त्यविज्ञातगतिस्त्वदीयः ।
त्वत्प्रेरिता आरुरुहुस्तमेते स चोत्पतन् व्योम्नि चचार शीघ्रम् ॥ ९-२॥

வைமானிகாஶ்சோத்³க³தய꞉ ஸஶக்ரம்ʼ தி³வம்ʼ ஸபத்³மோத்³ப⁴வஸத்யலோகம் .
ஸருத்³ரகைலாஸமமீ ஸவிஷ்ணுவைகுண்ட²மப்யுத்புலகா அபஶ்யன் .. 9-3..

அத்³ருʼஷ்டபூர்வாநிதராம்ʼஸ்த்ரிமூர்தீன் ஸ்தா²னானி தேஷாமபி த்³ருʼஷ்டவந்த꞉ .
த்ரிமூர்தயஸ்தே ச விமோஹமாபு꞉ ப்ராப்தோ விமானஶ்ச ஸுதா⁴ஸமுத்³ரம் .. 9-4..

वैमानिकाश्चोद्गतयः सशक्रं दिवं सपद्मोद्भवसत्यलोकम् ।
सरुद्रकैलासममी सविष्णुवैकुण्ठमप्युत्पुलका अपश्यन् ॥ ९-३॥

अदृष्टपूर्वानितरांस्त्रिमूर्तीन् स्थानानि तेषामपि दृष्टवन्तः ।
त्रिमूर्तयस्ते च विमोहमापुः प्राप्तो विमानश्च सुधासमुद्रम् ॥ ९-४॥

த்வத்³ப்⁴ரூலதாலோலதரங்க³மாலம்ʼ த்வதீ³யமந்த³ஸ்மிதசாருபே²னம் .
த்வன்மஞ்ஜுமஞ்ஜீரம்ருʼது³ஸ்வனாட்⁴யம்ʼ த்வத்பாத³யுக்³மோபமஸௌக்²யத³ம்ʼ ச .. 9-5..

தன்மத்⁴யதஸ்தே த³த்³ருʼஶுர்விசித்ரப்ராகாரனாநாத்³ருலதாபரீதம் .
ஸ்தா²னம்ʼ மணித்³வீபமத்³ருʼஷ்டபூர்வம்ʼ க்ரமாச்சி²வே த்வாம்ʼ ச ஸகீ²ஸமேதாம் .. 9-6..

त्वद्भ्रूलतालोलतरङ्गमालं त्वदीयमन्दस्मितचारुफेनम् ।
त्वन्मञ्जुमञ्जीरमृदुस्वनाढ्यं त्वत्पादयुग्मोपमसौख्यदं च ॥ ९-५॥

तन्मध्यतस्ते ददृशुर्विचित्रप्राकारनानाद्रुलतापरीतम् ।
स्थानं मणिद्वीपमदृष्टपूर्वं क्रमाच्छिवे त्वां च सखीसमेताम् ॥ ९-६॥

ஜ்ஞாத்வா த்³ருதம்ʼ த்வாம்ʼ ஹரிராஹ தா³தஸ்த்ரிநேத்ர த⁴ன்யா வயமத்³ய நூனம் .
ஸுதா⁴ஸமுத்³ரோ(அ)யமனல்பபுண்யை꞉ ப்ராப்யா ஜக³ன்மாத்ருʼநிவாஸபூ⁴மி꞉ .. 9-7..

ஸா த்³ருʼஶ்யதே ராகி³ஜனைரத்³ருʼஶ்யா மஞ்சே நிஷண்ணா ப³ஹுஶக்தியுக்தா .
ஏஷைவ த்³ருʼக் ஸர்வமித³ம்ʼ ச த்³ருʼஶ்யமஹேதுரேஷா க²லு ஸர்வஹேது꞉ .. 9-8..

ज्ञात्वा द्रुतं त्वां हरिराह दातस्त्रिनेत्र धन्या वयमद्य नूनम् ।
सुधासमुद्रोऽयमनल्पपुण्यैः प्राप्या जगन्मातृनिवासभूमिः ॥ ९-७॥

सा दृश्यते रागिजनैरदृश्या मञ्चे निषण्णा बहुशक्तियुक्ता ।
एषैव दृक् सर्वमिदं च दृश्यमहेतुरेषा खलु सर्वहेतुः ॥ ९-८॥

பா³ல꞉ ஶயானோ வடபத்ர ஏக ஏகார்ணவே(அ)பஶ்யமிமாம்ʼ ஸ்மிதாஸ்யாம் .
யயைவ மாத்ரா பரிலாலிதோ(அ)ஹமேனாம்ʼ ஸமஸ்தார்திஹராம்ʼ வ்ரஜேம .. 9-9..

ருத்⁴யாமஹே த்³வாரி யதி³ ஸ்துவாமஸ்தத்ர ஸ்தி²தா ஏவ வயம்ʼ மஹேஶீம் .
இத்யச்யுதேநாபி⁴ஹிதே விமானஸ்த்வத்³கோ³புரத்³வாரமவாப தே³வி .. 9-10..

बालः शयानो वटपत्र एक एकार्णवेऽपश्यमिमां स्मितास्याम् ।
ययैव मात्रा परिलालितोऽहमेनां समस्तार्तिहरां व्रजेम ॥ ९-९॥

रुध्यामहे द्वारि यदि स्तुवामस्तत्र स्थिता एव वयं महेशीम् ।
इत्यच्युतेनाभिहिते विमानस्त्वद्गोपुरद्वारमवाप देवि ॥ ९-१०॥

ஆயாம்யஹம்ʼ சித்தநிரோத⁴ரூபவிமானதஸ்தே பத³மத்³விதீயம் .
ந கேனசித்³ருத்³த⁴க³தோ ப⁴வானி த்வாமேவ மாத꞉ ஶரணம்ʼ வ்ரஜாமி .. 9-11..

आयाम्यहं चित्तनिरोधरूपविमानतस्ते पदमद्वितीयम् ।
न केनचिद्रुद्धगतो भवानि त्वामेव मातः शरणं व्रजामि ॥ ९-११॥