Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka 1-2

 

Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka Meaning 1-2

 

யஸ்மின்னித³ம்ʼ யத இத³ம்ʼ யதி³த³ம்ʼ யத³ஸ்மாத்
உத்தீர்ணரூபமபி⁴பஶ்யதி யத்ஸமஸ்தம் .
நோ த்³ருʼஶ்யதே ச வசஸாம்ʼ மனஸஶ்ச தூ³ரே
யத்³பா⁴தி சாதி³மஹஸே ப்ரணமாமி தஸ்மை .. 1-1..

ந ஸ்த்ரீ புமான் ந ஸுரதை³த்யனராத³யோ ந
க்லீப³ம்ʼ ந பூ⁴தமபி கர்மகு³ணாத³யஶ்ச .
பூ⁴மம்ʼஸ்த்வமேவ ஸத³நாத்³யவிகார்யனந்தம்ʼ
ஸர்வம்ʼ த்வயா ஜக³தி³த³ம்ʼ விததம்ʼ விபா⁴தி .. 1-2..

यस्मिन्निदं यत इदं यदिदं यदस्मात्
उत्तीर्णरूपमभिपश्यति यत्समस्तम् ।
नो दृश्यते च वचसां मनसश्च दूरे
यद्भाति चादिमहसे प्रणमामि तस्मै ॥ १-१॥

न स्त्री पुमान् न सुरदैत्यनरादयो न
क्लीबं न भूतमपि कर्मगुणादयश्च ।
भूमंस्त्वमेव सदनाद्यविकार्यनन्तं
सर्वं त्वया जगदिदं विततं विभाति ॥ १-२॥

Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka Meaning 3-4

 

Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka 3-4

ரூபம்ʼ ந தே(அ)பி ப³ஹுரூபப்⁴ருʼதா³த்தஶக்தி-
ர்நாட்யம்ʼ தனோஷி நடவத்க²லு விஶ்வரங்கே³ .
வர்ஷாணி தே ஸரஸநாட்யகலாவிலீனா
ப⁴க்தா அஹோ ஸஹ்ருʼத³யா க்ஷணவன்னயந்தி .. 1-3..

ரூபானுஸாரி க²லு நாம ததோ பு³தை⁴ஸ்த்வம்ʼ
தே³வீதி தே³வ இதி சாஸி நிக³த்³யமானா .
தே³வ்யாம்ʼ த்வயீர்யஸ உமா கமலா(அ)த² வாக்³ வா
தே³வே து ஷண்முக² உமாபதிரச்யுதோ வா .. 1-4..

रूपं न तेऽपि बहुरूपभृदात्तशक्ति-
र्नाट्यं तनोषि नटवत्खलु विश्वरङ्गे ।
वर्षाणि ते सरसनाट्यकलाविलीना
भक्ता अहो सहृदया क्षणवन्नयन्ति ॥ १-३॥

रूपानुसारि खलु नाम ततो बुधैस्त्वं
देवीति देव इति चासि निगद्यमाना ।
देव्यां त्वयीर्यस उमा कमलाऽथ वाग् वा
देवे तु षण्मुख उमापतिरच्युतो वा ॥ १-४॥

Devi Narayaneeyam Pratham Dasakam – Devimahima Sloka Meaning 5-6

 

Devi Narayaneeyam Pratham Dasakam – Devimahima Sloka 5-6

த்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶக்திரபி தா⁴த்ருʼரமேஶருத்³ரை꞉
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸர்க³பரிபாலனஸம்ʼஹ்ருʼதீஶ்ச .
ராஜ்ஞீவ காரயஸி ஸுப்⁴ரு நிஜாஜ்ஞயைவ
ப⁴க்தேஷ்வனன்யஶரணேஷு க்ருʼபாவதீ ச .. 1-5..

மாதா கரோதி தனயஸ்ய க்ருʼதே ஶுபா⁴னி
கர்மாணி தஸ்ய பதனே ப்⁴ருʼஶமேதி து³꞉க²ம் .
வ்ருʼத்³தௌ⁴ ஸுக²ம்ʼ ச தவ கர்ம ந நாபி து³꞉க²ம்ʼ
த்வம்ʼ ஹ்யேவ கர்மப²லதா³ ஜக³தாம்ʼ விதா⁴த்ரீ .. 1-6..

त्वं ब्रह्म शक्तिरपि धातृरमेशरुद्रैः
ब्रह्माण्डसर्गपरिपालनसंहृतीश्च ।
राज्ञीव कारयसि सुभ्रु निजाज्ञयैव
भक्तेष्वनन्यशरणेषु कृपावती च ॥ १-५॥

माता करोति तनयस्य कृते शुभानि
कर्माणि तस्य पतने भृशमेति दुःखम् ।
वृद्धौ सुखं च तव कर्म न नापि दुःखं
त्वं ह्येव कर्मफलदा जगतां विधात्री ॥ १-६॥

Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka Meaning 7-8

 

Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka 7-8

ஸர்வத்ர வர்ஷஸி த³யாமத ஏவ வ்ருʼஷ்ட்யா
ஸிக்த꞉ ஸுபீ³ஜ இவ வ்ருʼத்³தி⁴முபைதி ப⁴க்த꞉ .
து³ர்பீ³ஜவத்³வ்ரஜதி நாஶமப⁴க்த ஏவ
த்வம்ʼ நிர்க்⁴ருʼணா ந விஷமா ந ச லோகமாத꞉ .. 1-7..

ஸர்வோபரீஶ்வரி விபா⁴தி ஸுதா⁴ஸமுத்³ர-
ஸ்தன்மத்⁴யத꞉ பரிவ்ருʼதே விவிதை⁴꞉ ஸுது³ர்கை³꞉ .
ச²த்ராயிதே த்ரிஜக³தாம்ʼ ப⁴வதீ மணித்³வீ-
பாக்²யே ஶிவே நிஜபதே³ ஹஸிதானனா(ஆ)ஸ்தே .. 1-8..

सर्वत्र वर्षसि दयामत एव वृष्ट्या
सिक्तः सुबीज इव वृद्धिमुपैति भक्तः ।
दुर्बीजवद्व्रजति नाशमभक्त एव
त्वं निर्घृणा न विषमा न च लोकमातः ॥ १-७॥

सर्वोपरीश्वरि विभाति सुधासमुद्र-
स्तन्मध्यतः परिवृते विविधैः सुदुर्गैः ।
छत्रायिते त्रिजगतां भवती मणिद्वी-
पाख्ये शिवे निजपदे हसिताननाऽऽस्ते ॥ १-८॥

 

Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka Meaning 9-10

 

Devi Narayaneeyam Prathama Dasakam – Devimahima Sloka 9-10

யஸ்தே புமானபி⁴த³தா⁴தி மஹத்த்வமுச்சை-
ர்யோ நாம கா³யதி ஶ்ருʼணோதி ச தே விலஜ்ஜ꞉ .
யஶ்சாதனோதி ப்⁴ருʼஶமாத்மநிவேத³னம்ʼ தே
ஸ ஸ்வான்யகா⁴னி விது⁴னோதி யதா² தமோ(அ)ர்க꞉ .. 1-9..

த்வாம்ʼ நிர்கு³ணாம்ʼ ச ஸகு³ணாம்ʼ ச புமான் விரக்தோ
ஜானாதி கிஞ்சித³பி நோ விஷயேஷு ஸக்த꞉ .
ஜ்ஞேயா ப⁴வ த்வமிஹ மே ப⁴வதாபஹந்த்ரீம்ʼ
ப⁴க்திம்ʼ த³த³ஸ்வ வரதே³ பரிபாஹி மாம்ʼ த்வம் .. 1-10..

यस्ते पुमानभिदधाति महत्त्वमुच्चै-
र्यो नाम गायति श‍ृणोति च ते विलज्जः ।
यश्चातनोति भृशमात्मनिवेदनं ते
स स्वान्यघानि विधुनोति यथा तमोऽर्कः ॥ १-९॥

त्वां निर्गुणां च सगुणां च पुमान् विरक्तो
जानाति किञ्चिदपि नो विषयेषु सक्तः ।
ज्ञेया भव त्वमिह मे भवतापहन्त्रीं
भक्तिं ददस्व वरदे परिपाहि मां त्वम् ॥ १-१०॥