ஶ்ரீதே³வீ க²ட்³க³மாலாஸ்தோத்ரரத்னம்

ப்ரார்த²னா
ஹ்ரீங்காரானநக³ர்பி⁴தானலஶிகா²ம்ʼ ஸௌ꞉ க்லீங்கலாம்ʼ பி³ப்⁴ரதீம்ʼ
ஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம்ʼ வரஸுதா⁴தௌ⁴தாம்ʼ த்ரினேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் .
வந்தே³ புஸ்தகபாஶமங்குஶத⁴ராம்ʼ ஸ்ரக்³பூ⁴ஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம்ʼ
த்வாம்ʼ கௌ³ரீம்ʼ த்ரிபுராம்ʼ பராத்பரகலாம்ʼ ஶ்ரீசக்ரஸஞ்சாரிணீம்

அஸ்ய ஶ்ரீஶுத்³த⁴ஶக்திமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய உபஸ்தே²ந்த்³ரியாதி⁴ஷ்டா²யீ
வருணாதி³த்ய ருʼஷி꞉ தே³வீ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉
ஸாத்விக ககாரப⁴ட்டாரகபீட²ஸ்தி²த காமேஶ்வராங்க நிலயா
மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீ லலிதா ப⁴ட்டாரிகா தே³வதா
ஐம்ʼ பீ³ஜம்ʼ க்லீம்ʼ ஶக்தி꞉ ஸௌ꞉ கீலகம்ʼ
மமக²ட்³க³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉

கர ந்யாஸம்
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கஏஈலஹ்ரீம் அங்குஷ்டப்யாம் நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் தர்ஜனீப்யாம் நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சௌ: ஸகலஹ்ரீம் மத்யாமப்யாம் நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கஏஈலஹ்ரீம் அனாமிகாப்யாம் நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சௌ: ஸகலஹ்ரீம் கர தல கர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கஏஈலஹ்ரீம் ஹ்ருதயாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் சிரசே ஸ்வாஹா
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சௌ: ஸகலஹ்ரீம் சிகாய வஷட்
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கஏஈலஹ்ரீம் கவசாய ஹும்
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட்
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சௌ: ஸகலஹ்ரீம் அஸ்த்ராய பட் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

த்⁴யானம்
தாத்³ருʼஶம்ʼ க²ட்³க³மாப்னோதி யேன ஹஸ்தஸ்தி²தேனவை
அஷ்டாத³ஶமஹாத்³வீபஸம்ராட்³போ⁴க்தாப⁴விஷ்யதி

ஆரக்தாபா⁴ந்த்ரினேத்ராமருணிமவஸனாம்ʼ ரத்னதாடங்கரம்யாம்ʼ
ஹஸ்தாம்போ⁴ஜைஸ்ஸபாஶாங்குஶமத³னத⁴னுஸ்ஸாயகைர்விஸ்பு²ரந்தீம் .
ஆபீனோத்துங்க³வக்ஷோ ருஹகலஶலுட²த்தாரஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்ʼ
த்⁴யாயேத³ம்போ⁴ருஹஸ்தா²மருணிமவஸனாமீஶ்வரீமீஶ்வராணாம் ..

லமித்யாதி³பஞ்ச பூஜாம்ʼ குர்யாத்

யதா²ஶக்தி மூலமந்த்ரம்ʼ ஜபேத் .

லம்ʼ – ப்ருʼதி²வீதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை க³ந்த⁴ம்ʼ கல்பயாமி – நம꞉
ஹம்ʼ – ஆகாஶதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை புஷ்பம்ʼகல்பயாமி – நம꞉
யம்ʼ – வாயுதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தூ⁴பம் கல்பயாமி – நம꞉
ரம்ʼ – தேஜஸ்தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தீ³பம்ʼகல்பயாமி – நம꞉
வம்ʼ – அம்ருʼததத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை அம்ருʼதனைவேத்³யம்ʼ பரிகல்பயாமி – நம꞉
ஸம்ʼ – ஸர்வதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தாம்பூ³லாதி³ஸர்வோபசாரான் கல்பயாமி – நம꞉

ஶ்ரீதே³வீ ஸம்போ³த⁴னம்ʼ – 1
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ ஸௌ꞉
ௐ நமஸ்த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉

ந்யாஸாங்க³தே³வதா꞉ -6
ௐ ஹ்ருʼத³யதே³வ்யை நம:
ௐ ஶிரோதே³வ்யை நம:
ௐ ஶிகா²தே³வ்யை நம:
ௐ கவசதே³வ்யை நம:
ௐ நேத்ரதே³வ்யை நம:
ௐ அஸ்த்ரதே³வ்யை நம:

திதி²ன்யை நம:த்யாதே³வதா꞉ -16
ௐ காமேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ ப⁴க³மாலின்யை நம:
ௐ நித்யக்லின்னாயை நம:
ௐ பே⁴ருண்டாயை நம:³
ௐ வஹ்னி வாஸின்யை நம:
ௐ மஹாவஜ்ரேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ ஶிவதூ³த்யை நம:
ௐ த்வரிதாயை நம:
ௐ குலஸுந்த³ர்யை நம꞉
ௐ நித்யாயை நம:
ௐ நீலபதாகாயை நம:
ௐ விஜயாயை நம:
ௐ ஸர்வமங்க³லாயை நம:
ௐ ஜ்வாலாமாலின்யை நம:
ௐ சித்ராயை நம:
ௐ மஹா நித்யாயை நம:

தி³வ்யௌக⁴கு³ரவ꞉ -7
ௐ பரமேஶ்வரபரமேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ மித்ரேஶமய்யை நம:
ௐ ஷஷ்டீ²ஶமய்யை நம:
ௐ உட்³டீ³ஶமய்யை நம:
ௐ சர்யானாத²மய்யை நம:
ௐ லோபாமுத்³ராமய்யை நம:
ௐ அக³ஸ்த்யமய்யை நம:

ஸித்³தௌ⁴க⁴கு³ரவ꞉ -4
ௐ காலதாபஶமய்யை நம:
ௐ த⁴ர்மாசார்யமய்யை நம:
ௐ முக்தகேஶீஶ்வரமய்யை நம:
ௐ தீ³பகலானாத²மய்யை நம:

மானவௌக⁴கு³ரவ꞉ -8
ௐ விஷ்ணுதே³வமய்யை நம:
ௐ ப்ரபா⁴கரதே³வமய்யை நம:
ௐ தேஜோதே³வமய்யை நம:
ௐ மனோஜதே³வமய்யை நம:
ௐ கல்யாணதே³வமய்யை நம:
ௐ வாஸுதே³வமய்யை நம:
ௐ ரத்னதே³வமய்யை நம:
ௐ ஶ்ரீராமானந்த³மய்யை நம:

ஶ்ரீசக்ர ப்ரத²மாவரணதே³வதா꞉ -32
ௐ அணிமாஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ லகி⁴மாஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ க³ரிமாஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ மஹிமாஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ ஈஶித்வஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ வஶித்வஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ ப்ராகாம்யஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ பு⁴க்திஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ இச்சா²ஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ ப்ராப்திஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ ஸர்வகாமஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ ப்³ராஹ்ம்யை நம:
ௐ மாஹேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ கௌமார்யை நம꞉
ௐ வைஷ்ணவ்யை நம:
ௐ வாராஹ்யை நம:
ௐ மாஹேந்த்³ர்யை நம꞉
ௐ சாமுண்டாயை நம:³
ௐ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம:
ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ண்யை நம:
ௐ ஸர்வவித்³ராவிண்யை நம:
ௐ ஸர்வாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஸர்வவஶங்கர்யை நம꞉
ௐ ஸர்வோன்மாதி³ன்யை நம:
ௐ ஸர்வமஹாங்குசாயை நம:
ௐ ஸர்வகே²சர்யை நம꞉
ௐ ஸர்வபீ³ ஜாயை நம꞉
ௐ ஸர்வயோன்யை நம꞉
ௐ ஸர்வத்ரிக²ண்டாயை நம:³
ௐ த்ரைலோக்யமோஹன சக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ ப்ரகடயோகி³ன்யை நம:

த்ராம் ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணி முத்ராயை நம:
த்ராம் ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணி முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர த்³விதீயாவரணதே³வதா꞉ -18
ௐ காமாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ பு³த்³த்⁴யாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ அஹங்காராகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஶப்³தா³கர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஸ்பர்ஶாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ரூபாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ரஸாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ க³ந்தா⁴கர்ஷிண்யை நம:
ௐ சித்தாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ தை⁴ர்யாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஸ்ம்ருʼத்யாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ நாமாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ பீ³ஜாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஆத்மாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ அம்ருʼதாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஶரீராகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ கு³ப்தயோகி³ன்யை நம:

த்ரீம் ஸர்வவித்³ராவிணி முத்ரா சக்த்யை நம:
த்ரீம் – ஸர்வவித்³ராவிணி முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர த்ருʼதீயாவரணதே³வதா꞉ -10
ௐ அனங்க³குஸுமாயை நம:
ௐ அனங்க³மேக²லாயை நம:
ௐ அனங்க³மத³னாயை நம:
ௐ அனங்க³மத³னாதுராயை நம:
ௐ அனங்க³ரேகாயை நம:²
ௐ அனங்க³வேகி³ன்யை நம:
ௐ அனங்கா³ங்குசாயை நம:
ௐ அனங்க³மாலின்யை நம:
ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணசக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ கு³ப்ததரயோகி³ன்யை நம:

க்லீம் ஸர்வாகர்ஷிணி முத்ரா சக்த்யை நம:
க்லீம் ஸர்வாகர்ஷிணி முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர சதுர்தா²வரணதே³வதா꞉ -16
ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ண்யை நம:
ௐ ஸர்வவித்³ராவின்யை நம:
ௐ ஸர்வாகர்ஷிண்யை நம:
ௐ ஸர்வஹ்லாதி³ன்யை நம:
ௐ ஸர்வஸம்மோஹின்யை நம:
ௐ ஸர்வஸ்தம்பி⁴ன்யை நம:
ௐ ஸர்வஜ்ருʼம்பி⁴ண்யை நம:
ௐ ஸர்வவஶங்கர்யை நம꞉
ௐ ஸர்வரஞ்ஜன்யை நம:
ௐ ஸர்வோன்மாதி³ன்யை நம:
ௐ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴காயை நம:
ௐ ஸர்வஸம்பத்திபூரிண்யை நம:
ௐ ஸர்வமந்த்ரமய்யை நம:
ௐ ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயங்கர்யை நம꞉
ௐ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகசக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ ஸம்ப்ரதா³யயோகி³ன்யை நம:

ப்லூம் ஸர்வவஶங்கரி முத்ரா சக்த்யை நம:
ப்லூம் ஸர்வவஶங்கரி முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர பஞ்சமாவரணதே³வதா꞉ -12
ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதாயை நம:³
ௐ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாயை நம:³
ௐ ஸர்வப்ரியங்கர்யை நம꞉
ௐ ஸர்வமங்க³லகாரிண்யை நம:
ௐ ஸர்வகாமப்ரதாயை நம:³
ௐ ஸர்வது³꞉க²விமோசன்யை நம:
ௐ ஸர்வம்ருʼத்யுப்ரஶமன்யை நம:
ௐ ஸர்வவிக்⁴ன நிவாரிண்யை நம:
ௐ ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ர்யை நம꞉
ௐ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யின்யை நம:
ௐ ஸர்வார்த²ஸாத⁴கசக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ குலோத்தீர்ணயோகி³ன்யை நம:

ஸ: ஸர்வோன்மாதி³ன்யை நம: முத்ரா சக்த்யை நம:
ஸ: ஸர்வோன்மாதி³ன்யை நம: முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர ஷஷ்டா²வரணதே³வதா꞉ -12
ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
ௐ ஸர்வஶக்தாயை நம:
ௐ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யின்யை நம:
ௐ ஸர்வஜ்ஞானமய்யை நம:
ௐ ஸர்வவ்யாதி⁴வினாஶின்யை நம:
ௐ ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபாயை நம:
ௐ ஸர்வபாபஹராயை நம:
ௐ ஸர்வானந்த³மய்யை நம:
ௐ ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிண்யை நம:
ௐ ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதாயை நம:³
ௐ ஸர்வரக்ஷாகரசக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ நிக³ர்ப⁴யோகி³ன்யை நம:

க்ரோம் ஸர்வமஹாங்குசா முத்ரா சக்த்யை நம:
க்ரோம் ஸர்வமஹாங்குசா முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர ஸப்தமாவரணதே³வதா꞉ -10
ௐ வஶின்யை நம:
ௐ காமேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ மோதி³ன்யை நம:
ௐ விமலாயை நம:
ௐ அருணாயை நம:
ௐ ஜயின்யை நம:
ௐ ஸர்வேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ கௌலின்யை நம:
ௐ ஸர்வரோக³ஹரசக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ ரஹஸ்யயோகி³ன்யை நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் ஸர்வகே²சரி முத்ரா சக்த்யை நம:
ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் ஸர்வகே²சரி முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர அஷ்டமாவரணதே³வதா꞉ -9
ௐ பா³ணின்யை நம:
ௐ சாபின்யை நம:
ௐ பாஶின்யை நம:
ௐ அங்குஶின்யை நம:
ௐ மஹாகாமேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ மஹாவஜ்ரேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ மஹாப⁴க³மாலின்யை நம:
ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³சக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ அதிரஹஸ்யயோகி³ன்யை நம:

ஹ்ஸௌ: ஸர்வபீ³ஜ முத்ரா சக்த்யை நம:
ஹ்ஸௌ: ஸர்வபீ³ஜ முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ஶ்ரீசக்ர நவமாவரணதே³வதா꞉ -3
ௐ ஶ்ரீ ஶ்ரீமஹாப⁴ட்டாரிகாயை நம:

ஐம் ஸர்வயோனி முத்ரா சக்த்யை நம:
ஐம் ஸர்வயோனி முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

ௐ ஸர்வானந்த³மயசக்ரஸ்வாமின்யை நம:
ௐ பராபராதிரஹஸ்யயோகி³ன்யை நம:

(ஷோடசிகள் மட்டும்)
ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: ஸர்வத்ரிக²ண்டா³ முத்ரா சக்த்யை நம:
ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: ஸர்வத்ரிக²ண்டா முத்திரை காட்டவும்
மூல மந்த்ரம் 3 தடவை சொல்லவும்

நவசக்ரேஶ்வரீ நாமான்யை நம: -9
ௐ த்ரிபுராயை நம:
ௐ த்ரிபுரே ஸ்யை நம꞉
ௐ த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉
ௐ த்ரிபுரவாஸின்யை நம:
ௐ த்ரிபுராஶ்ரீயை நம:
ௐ த்ரிபுரமாலின்யை நம:
ௐ த்ரிபுராஸித்³தாயை நம:⁴
ௐ த்ரிபுராம்பா³யை நம:
ௐ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉

ஶ்ரீதே³வீ விஶேஷணான்யை நம: – நமஸ்காரனவாக்ஷரீச -9
ௐ மஹாமஹேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ மஹாமஹாராஜ்ஞ்யை நம꞉
ௐ மஹாமஹாஶக்தாயை நம:
ௐ மஹாமஹாகு³ப்தாயை நம:
ௐ மஹாமஹாஜ்ஞப்தாயை நம:
ௐ மஹாமஹானந்தாயை நம:³
ௐ மஹாமஹாஸ்கந்தாயை நம:⁴
ௐ மஹாமஹாஶயாயை நம:
ௐ மஹாமஹா ஶ்ரீசக்ர ஸாம்ராஜ்ஞ்யை நம꞉
ௐ நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நம꞉ .

ப²லஶ்ருதி꞉
ஏஷா வித்³யா மஹாஸித்³தி⁴தா³யினீ ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரத꞉ .
அக்³ன்யை நம:வாதமஹாக்ஷோபே⁴ ராஜாராஷ்ட்ரஸ்ய விப்லவே ..

லுண்ட²னே தஸ்கரப⁴யே ஸங்க்³ராமே ஸலிலப்லவே .
ஸமுத்³ரயானவிக்ஷோபே⁴ பூ⁴தப்ரேதாதி³கே ப⁴யே ..

அபஸ்மாரஜ்வரவ்யாதி⁴ம்ருʼத்யுக்ஷாமாதி³ஜே ப⁴யே .
ஶாகினீ பூதனாயக்ஷரக்ஷ꞉கூஷ்மாண்ட³ஜே ப⁴யே ..

மித்ரபே⁴தே³ க்³ரஹப⁴யே வ்யஸனேஷ்வாபி⁴சாரிகே .
அன்யேஷ்வபி ச தோ³ஷேஷு மாலாமந்த்ரம்ʼ ஸ்மரேன்னர꞉ ..

ஸர்வோபத்³ரவன்யை நம:ர்முக்தஸ்ஸாக்ஷாச்சி²வமயோப⁴வேத் .
ஆபத்காலே நித்யபூஜாம்ʼ விஸ்தாராத்கர்துமாரபே⁴த் ..

ஏகவாரம்ʼ ஜபத்⁴யானம்ʼ ஸர்வபூஜாப²லம்ʼ லபே⁴த் .
நவாவர்ணதே³வீனாம்ʼ லலிதாயா மஹௌஜஸ꞉ ..

ஏகத்ர க³ணனாரூபோ வேத³வேதா³ங்க³கோ³சர꞉ .
ஸர்வாக³மரஹஸ்யார்த²꞉ ஸ்மரணாத்பாபனாஶினீ ..

லலிதாயா மஹேஶான்யா மாலா வித்³யா மஹீயஸி .
நரவஶ்யம்ʼ நரேந்த்³ராணாம்ʼ வஶ்யம்ʼ நாரீவஶங்கரம் ..

அணிமாதி³கு³ணைஶ்வர்யம்ʼ ரஞ்ஜனம்ʼ பாபப⁴ஞ்ஜனம் .
தத்ததா³வரணஸ்தா²யி தே³வதாவ்ருʼந்த³மந்த்ரகம் ..

மாலாமந்த்ரம்ʼ பரம்ʼ கு³ஹ்யாம்ʼ பரம்ʼ தா⁴மப்ரகீர்திதம் .
ஶக்திமாலா பஞ்சதா⁴ ஸ்யாச்சி²வமாலா ச தாத்³ருʼஶீ ..
தஸ்மாத்³கோ³ப்யதராத்³கோ³ப்யம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ பு⁴க்திமுக்தித³ம் ..

இதி ஶ்ரீவாமகேஶ்வரதந்த்ரே உமாமஹேஶ்வரஸம்ʼவாதே³
தே³வீக²ட்³க³மாலாஸ்தோத்ரரத்னம்ʼ ஸமாப்தம்

श्रीदेवी खड्गमालास्तोत्ररत्नम्

प्रार्थना
ह्रीङ्काराननगर्भितानलशिखां सौः क्लीङ्कलां बिभ्रतीं
सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलाम् ।
वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां
त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् ॥

अस्य श्रीशुद्धशक्तिमालामहामन्त्रस्य उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी
वरुणादित्य ऋषिः देवी गायत्री छन्दः सात्विक
ककारभट्टारकपीठस्थित कामेश्वराङ्कनिलया महाकामेश्वरी श्री
ललिता भट्टारिका देवता ऐं बीजं क्लीं शक्तिः सौः कीलकं मम
खड्गसिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः

कर न्यासं
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं ऐं कएईलह्रीं अन्गुष्टभ्यं नम:
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं क्लीं हसकहलह्रीं दर्जनीभ्यं नम:
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं सौ: सकलह्रीं मध्यमाभ्यां नम:
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं ऐं कएईलह्रीं अनामिकाभ्यां नम:
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं क्लीं हसकहलह्रीं कनिष्टिकाभ्यां नम:
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं सौ: सकलह्रीं कर दल कर प्रुष्टाभ्यं नम:

हृदयादि न्यासं
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं ऐं कएईलह्रीं हृदयाय नम:
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं क्लीं हसकहलह्रीं सिरसे स्वाहा
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं सौ: सकलह्रीं शिकायै वषट्
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं ऐं कएईलह्रीं कवचाय हुं
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं क्लीं हसकहलह्रीं नेत्रत्रयाय वोउषट्
ॐ ऐं ह्रीं स्रीं सौ: सकलह्रीं अस्थ्राय पट
भूर्बुवस्वरूम इथि दिग् बन्ध:

ध्यानम्
तादृशं खड्गमाप्नोति येन हस्तस्थितेनवै
अष्टादशमहाद्वीपसम्राड्भोक्ताभविष्यति

आरक्ताभांत्रिनेत्रामरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्यां
हस्ताम्भोजैस्सपाशाङ्कुशमदनधनुस्सायकैर्विस्फुरन्तीम् ।
आपीनोत्तुङ्गवक्षो रुहकलशलुठत्तारहारोज्ज्वलाङ्गीं
ध्यायेदम्भोरुहस्थामरुणिमवसनामीश्वरीमीश्वराणाम् ॥

लमित्यादिपञ्च पूजां कुर्यात्

यथाशक्ति मूलमन्त्रं जपेत् ।

लं – पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै
गन्धं कल्पयामि – नमः
हं – आकाशतत्त्वात्मिकायै श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै पुष्पं
कल्पयामि – नमः
यं – वायुतत्त्वात्मिकायै श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै धूपं
कल्पयामि – नमः
रं – तेजस्तत्त्वात्मिकायै श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै दीपं
कल्पयामि – नमः
वं – अमृततत्त्वात्मिकायै श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै
अमृतनैवेद्यं कल्पयामि – नमः
सं – सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै
ताम्बूलादिसर्वोपचारान् कल्पयामि – नमः

श्रीदेवी सम्बोधनं – १
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरयै नमः

न्यासाङ्गदेवताः -६
ॐ हृदयदेव्यै नम:
ॐ शिरोदेव्यै नम:
ॐ शिखादेव्यै नम:
ॐ कवचदेव्यै नम:
ॐ नेत्रदेव्यै नम:
ॐ अस्त्रदेव्यै नम:

तिथिनित्यादेवताः -१६
ॐ कामेश्वरयै नमः
ॐ भगमालिनयै नमः
ॐ नित्यक्लि ननायै नम:
ॐ भेरुण्डायै नम:
ॐ वह्निवासिनयै नमः
ॐ महावज्रेश्वरयै नमः
ॐ शिवदूत्यै नमः
ॐ त्वरितायै नमः
ॐ कुलसुन्दरयै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ नीलपता कायै नमः
ॐ विजयायै नमः
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
ॐ ज्वालामालिनयै नमः
ॐ चित्रायै नमः
ॐ महानित्यायै नमः

दिव्यौघगुरवः -७
ॐ परमेश्वरपरमेश्वरयै नमः
ॐ मित्रेशमययै नमः
ॐ षष्ठीशमययै नमः
ॐ उड्डीशमययै नमः
ॐ चर्यानाथमययै नमः
ॐ लोपामुद्रामययै नमः
ॐ अगस्त्यमययै नमः

सिद्धौघगुरवः -४
ॐ कालतापशम ययै नमः
ॐ धर्माचार्यम ययै नमः
ॐ मुक्तकेशीश्वरमययै नमः
ॐ दीपकलानाथमययै नमः

मानवौघगुरवः -८
ॐ विष्णुदेवम ययै नमः
ॐ प्रभाकरदेवम ययै नमः
ॐ तेजोदेवम ययै नमः
ॐ मनोजदेवमययै नमः
ॐ कल्याणदेवमययै नमः
ॐ वासुदेवमययै नमः
ॐ रत्नदेवमययै नमः
ॐ श्रीरामानन्दमययै नमः

श्रीचक्र प्रथमावरणदेवताः -३२
ॐ अणिमा सिद्धायै नमः
ॐ लघिमा सिद्धायै नमः
ॐ गरिमा सिद्धायै नमः
ॐ महिमा सिद्धायै नमः
ॐ ईशित्व सिद्धायै नमः
ॐ वशित्व सिद्धायै नमः
ॐ प्राकाम्य सिद्धायै नमः
ॐ भुक्ति सिद्धायै नमः
ॐ इच्छा सिद्धायै नमः
ॐ प्राप्ति सिद्धायै नमः
ॐ सर्वकाम सिद्धायै नमः
ॐ ब्राह्म्यै नमः
ॐ माहेश्वरयै नमः
ॐ कौमारयै नमः
ॐ वैष्णव्यै नम:
ॐ वाराहयै नम:
ॐ माहेन्द्रियै नम:
ॐ चामुण्डायै नम:
ॐ महालक्ष्म्यै नम:
ॐ सर्वसङ्क्षोभिन्यै नम:
ॐ सर्वविद्राविण्यै नम:
ॐ सर्वाकर्षिण्यै नम:
ॐ सर्ववशङ्करयै नमः
ॐ सर्वोन्मादिनयै नमः
ॐ सर्वमहाङ्कु शायै नमः
ॐ सर्वखेचरयै नमः
ॐ सर्वबीजायै नमः
ॐ सर्वयोनयै नम:
ॐ सर्वत्रि खण्डायै नम:
ॐ त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ प्रकटयोगिनयै नमः

ध्राम सर्वसङ्क्षोभिनि मुद्रा शक्त्यै नम:
ध्राम सर्वसङ्क्षोभिनि मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र द्वितीयावरणदेवताः -१८
ॐ कामाकर्षिण्यै नम:
ॐ बुद्ध्याकर्षिण्यै नम:
ॐ अहंकाराकर्षिण्यै नम:
ॐ शब्दाकर्षिण्यै नम:
ॐ स्पर्शाकर्षिण्यै नम:
ॐ रूपाकर्षिण्यै नम:
ॐ रसाकर्षिण्यै नम:
ॐ गन्धाकर्षिण्यै नम:
ॐ चित्ताकर्षिण्यै नम:
ॐ धैर्याकर्षिण्यै नम:
ॐ स्मृत्याकर्षिण्यै नम:
ॐ नामाकर्षिण्यै नम:
ॐ बीजाकर्षिण्यै नम:
ॐ आत्माकर्षिण्यै नम:
ॐ अमृताकर्षिण्यै नम:
ॐ शरीराकर्षिण्यै नम:
ॐ सर्वाशापरिपूरकचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ गुप्तयोगिनयै नमः

ध्रीं सर्वविद्राविनि मुद्रा शक्त्यै नम:
ध्रीं सर्वविद्राविनि मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र तृतीयावरणदेवताः -१०
ॐ अनङ्गकुसुमायै नम:
ॐ अनङ्गमेखलायै नम:
ॐ अनङ्गमदनायै नम:
ॐ अनङ्गमदनातु रायै नम:
ॐ अनङ्गरे खायै नम:
ॐ अनङ्गवेगिनयै नमः
ॐ अनङ्गाङ्कु शायै नम:
ॐ अनङ्गमालिनयै नमः
ॐ सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ गुप्ततरयोगिनयै नमः

क्लीम सर्वाकर्षिनि मुद्रा शक्त्यै नम:
क्लीम सर्वाकर्षिनि मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र चतुर्थावरणदेवताः -१६
ॐ सर्वसङ्क्षोभिण्यै नम:
ॐ सर्वविद्राविनयै नमः
ॐ सर्वाकर्षिण्यै नम:
ॐ सर्वह्लादिनयै नमः
ॐ सर्वसम्मोहिनयै नमः
ॐ सर्वस्तम्भिनयै नमः
ॐ सर्वजृम्भिण्यै नम:
ॐ सर्ववशङ्करयै नमः
ॐ सर्वरञ्जनयै नमः
ॐ सर्वोन्मादिनयै नमः
ॐ सर्वार्थसाधि कायै नमः
ॐ सर्वसम्पत्तिपूरिण्यै नम:
ॐ सर्वमन्त्रम मय्यै नम:
ॐ सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करयै नमः
ॐ सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ सम्प्रदाययोगिनयै नमः

ब्लूम सर्ववशङ्करि मुद्रा शक्त्यै नम:
ब्लूम सर्ववशङ्करि मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र पञ्चमावरणदेवताः -१२
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायै नमः
ॐ सर्वसम्पत्प्रदायै नमः
ॐ सर्वप्रियङ्करयै नमः
ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नम:
ॐ सर्वकामप्रदायै नमः
ॐ सर्वदुःखविमोचनयै नमः
ॐ सर्वमृत्युप्रशमनयै नमः
ॐ सर्वविघ्ननिवारिण्यै नम:
ॐ सर्वाङ्गसुन्दरयै नमः
ॐ सर्वसौभाग्यदायिनयै नमः
ॐ सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ कुलोत्तीर्णयोगिनयै नमः

स: सर्वोन्मादिनि मुद्रा शक्त्यै नम:
स: सर्वोन्मादिनि मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र षष्ठावरणदेवताः -१२
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ सर्वशक्तायै नमः
ॐ सर्वैश्वर्यप्रदायिनयै नमः
ॐ सर्वज्ञानमय्यै नमः
ॐ सर्वव्याधिविनाशिनयै नमः
ॐ सर्वाधारस्वरूपायै नमः
ॐ सर्वपापहरायै नमः
ॐ सर्वानन्द मय्यै नमः
ॐ सर्वरक्षास्वरूपिण्यै नम:
ॐ सर्वेप्सितफलप्रदायै नम:
ॐ सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ निगर्भयोगिनयै नमः

क्रोम सर्वमहाङ्कुशा मुद्रा शक्त्यै नम:
क्रोम सर्वमहाङ्कुशा मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र सप्तमावरणदेवताः -१०
ॐ वशिनयै नमः
ॐ कामेश्वरयै नमः
ॐ मोदिनयै नमः
ॐ विमलायै नमः
ॐ अरुणायै नमः
ॐ जयिनयै नमः
ॐ सर्वेश्वरयै नमः
ॐ कौलिनयै नमः
ॐ सर्वरोगहरचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ रहस्ययोगिनयै नमः

हसकप्रेम सर्वखेचरि मुद्रा शक्त्यै नम:
हसकप्रेम सर्वखेचरि मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र अष्टमावरणदेवताः -९
ॐ बाणिनयै नमः
ॐ चापिनयै नमः
ॐ पाशिनयै नमः
ॐ अङ्कुशिनयै नमः
ॐ महाकामेश्वरयै नमः
ॐ महावज्रेश्वरयै नमः
ॐ महाभगमालिनयै नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ अतिरहस्ययोगिनयै नमः
हसौ: सर्वबीज मुद्रा शक्त्यै नम:
हसौ: सर्वबीज मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

श्रीचक्र नवमावरणदेवताः -३
ॐ श्री श्रीमहाभट्टारि कायै नमः

ऐं सर्वयोनि मुद्रा शक्त्यै नम:
ऐं सर्वयोनि मुद्राम प्रदर्श्य
मूलं ३

ॐ सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनयै नमः
ॐ परापरातिरहस्ययोगिनयै नमः

(षोडसी मात्र)
हस्राईम ह्स्रीं हसरौ सर्वतृकंटा मुद्रा शक्त्यै नम:
हस्राईम ह्स्रीं हसरौ सर्वतृकंटा मुद्रा शक्त्यै नम:
मूलं ३

नवचक्रेश्वरी नामानि -९
ॐ त्रिपुरायै नमः
ॐ त्रिपुरेशान्यै नमः
ॐ त्रिपुरसुन्दरयै नमः
ॐ त्रिपुरवासिनयै नमः
ॐ त्रिपुराश्रीः नमः
ॐ त्रिपुरमालिनयै नमः
ॐ त्रिपुरासिद्धायै नमः
ॐ त्रिपुराम्बायै नमः
ॐ महात्रिपुरसुन्दरयै नमः

श्रीदेवी विशेषणानि – नमस्कारनवाक्षरीच -९
ॐ महामहेश्वरयै नमः
ॐ महामहाराज्ञि नमः
ॐ महामहा शाक्तायै नमः
ॐ महामहा गुप्तायै नमः
ॐ महामहा ज्ञपथायै नमः
ॐ महामहा नन्दायै नमः
ॐ महामहा स्कन्दायै नमः
ॐ महामहा शयायै नमः
ॐ महामहा श्रीचक्रनगरसाम्राज्ञि नमः
ॐ नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमः ।

फलश्रुतिः
एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रतः ।
अग्निवातमहाक्षोभे राजाराष्ट्रस्य विप्लवे ॥

लुण्ठने तस्करभये सङ्ग्रामे सलिलप्लवे ।
समुद्रयानविक्षोभे भूतप्रेतादिके भये ॥

अपस्मारज्वरव्याधिमृत्युक्षामादिजे भये ।
शाकिनी पूतनायक्षरक्षःकूष्माण्डजे भये ॥

मित्रभेदे ग्रहभये व्यसनेष्वाभिचारिके ।
अन्येष्वपि च दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः ॥

सर्वोपद्रवनिर्मुक्तस्साक्षाच्छिवमयोभवेत् ।
आपत्काले नित्यपूजां विस्तारात्कर्तुमारभेत् ॥

एकवारं जपध्यानं सर्वपूजाफलं लभेत् ।
नवावर्णदेवीनां ललिताया महौजसः ॥

एकत्र गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचरः ।
सर्वागमरहस्यार्थः स्मरणात्पापनाशिनी ॥

ललिताया महेशान्या माला विद्या महीयसि ।
नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारीवशङ्करम् ॥

अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनम् ।
तत्तदावरणस्थायि देवतावृन्दमन्त्रकम् ॥

मालामन्त्रं परं गुह्यां परं धामप्रकीर्तितम् ।
शक्तिमाला पञ्चधा स्याच्छिवमाला च तादृशी ॥

तस्माद्गोप्यतराद्गोप्यं रहस्यं भुक्तिमुक्तिदम् ॥

इति श्रीवामकेश्वरतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे
देवीखड्गमालास्तोत्ररत्नं समाप्तम् ।