Lalitha Sahasranamavali 7-11

 

Lalitha Sahasranamavali Nyasam

 

Lalitha Sahasranamavali 7-11 Meaning

 

லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்ʼ

 

அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி வாக்தேவதா ரிஷய:, அனுஷ்டுப் சந்த:

ஶ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுர ஸுந்தரி தேவதா

ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூடேதி பீஜம்,

ஶக்தி கூடேதி ஶக்தி:

மத்ய கூடேதி கீலகம்

ஸ்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுரசுந்தரி பிரசாத சித்தித்த்வாரா சிந்தித ஃபல அவாப்த்யர்த்தம் ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோக:

 

கரந்யாஸம்

ஐம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

க்லீம் தர்ஜனீப்யாம் நம:

சௌ: மத்யாமாப்யாம் நம:

சௌ: அனாமிகாப்யாம் நம:

க்லீம் கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

ஐம்  கர தள கர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

அங்க ந்யாஸம்

ஐம் ஹ்ருதயாய  நம:

க்லீம் சிரசே ஸ்வாஹா

சௌ: சிகாயை வஷட்

சௌ: கவசாய ஹும்

க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

ஐம்  அஸ்த்ராய பட் பூர்புவஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

 

த்⁴யானம்

ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம்ʼ த்ரிநயனாம்ʼ மாணிக்யமௌலிஸ்பு²ரத்

தாராநாயகஶேக²ராம்ʼ ஸ்மிதமுகீ²மாபீனவக்ஷோருஹாம் .

பாணிப்⁴யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம்ʼ ரக்தோத்பலம்ʼ விப்⁴ரதீம்ʼ

ஸௌம்யாம்ʼ ரத்னக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம்ʼ த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம்

 

அருணாம்ʼ கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்ʼ

த்⁴ருʼதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் .

அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாம்ʼ மயுகை²꞉

அஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ..

 

த்⁴யாயேத்பத்³மாஸனஸ்தா²ம்ʼ விகஸிதவத³னாம்ʼ பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்ʼ

ஹேமாபா⁴ம்ʼ பீதவஸ்த்ராம்ʼ கரகலிதலஸத்³ஹேமபத்³மாம்ʼ வராங்கீ³ம் .

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம்ʼ ஸததமப⁴யதா³ம்ʼ ப⁴க்தனம்ராம்ʼ ப⁴வானீம்ʼ

ஶ்ரீவித்³யாம்ʼ ஶாந்தமூர்திம்ʼ ஸகலஸுரனுதாம்ʼ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம்

 

ஸகுங்குமவிலேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்ʼ

ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம்ʼ ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் .

அஶேஷஜநமோஹினீமருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்ʼ

ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம்ʼ ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம்

 

லம் இத்யாதி பஞ்ச பூஜா

லம் ப்ருத்வீ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை கந்தம் பரிகல்பயாமி

ஹம் ஆகாஶ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி

யம் வாயு தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தூபம் பரிகல்பயாமி

ரம் வஹ்னி தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தீபம் பரிகல்பயாமி

வம் அம்ருத தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை அம்ருத நைவேத்யம் பரிகல்பயாமி

ஸம் ஸர்வ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தாம்பூலாதி ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி

 

  • ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் சதுர்பா³ஹுஸமன்விதாயை நம꞉
  • ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யாயை நம꞉
  • ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉
  • ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³யை நம꞉
  • ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பஞ்சதன்மாத்ரஸாயகாயை நம꞉

 

அங்க ந்யாஸம்

ஐம் ஹ்ருதயாய  நம:

க்லீம் சிரசே ஸ்வாஹா

சௌ: சிகாயை வஷட்

சௌ: கவசாய ஹும்

க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

ஐம்  அஸ்த்ராய பட் பூர்புவஸுவரோம் இதி திக் விமோக:

 

த்⁴யானம்

ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம்ʼ த்ரிநயனாம்ʼ மாணிக்யமௌலிஸ்பு²ரத்

தாராநாயகஶேக²ராம்ʼ ஸ்மிதமுகீ²மாபீனவக்ஷோருஹாம் .

பாணிப்⁴யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம்ʼ ரக்தோத்பலம்ʼ விப்⁴ரதீம்ʼ

ஸௌம்யாம்ʼ ரத்னக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம்ʼ த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம்

 

அருணாம்ʼ கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்ʼ

த்⁴ருʼதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் .

அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாம்ʼ மயுகை²꞉

அஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ..

 

த்⁴யாயேத்பத்³மாஸனஸ்தா²ம்ʼ விகஸிதவத³னாம்ʼ பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்ʼ

ஹேமாபா⁴ம்ʼ பீதவஸ்த்ராம்ʼ கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம்ʼ வராங்கீ³ம் .

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம்ʼ ஸததமப⁴யதா³ம்ʼ ப⁴க்தனம்ராம்ʼ ப⁴வானீம்ʼ

ஶ்ரீவித்³யாம்ʼ ஶாந்தமூர்திம்ʼ ஸகலஸுரனுதாம்ʼ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம்

 

ஸகுங்குமவிலேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்ʼ

ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம்ʼ ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் .

அஶேஷஜநமோஹினீமருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்ʼ

ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம்ʼ ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம்

 

லம் இத்யாதி பஞ்ச பூஜா

லம் ப்ருத்வீ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை கந்தம் பரிகல்பயாமி

ஹம் ஆகாஶ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி

யம் வாயு தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தூபம் பரிகல்பயாமி

ரம் வஹ்னி தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தீபம் பரிகல்பயாமி

வம் அம்ருத தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை அம்ருத நைவேத்யம் பரிகல்பயாமி

ஸம் ஸர்வ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தாம்பூலாதி ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி

 

श्री ललिता सहस्रनाम जप न्यासं

 

अस्य श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य

वशिन्यादयो वाग्देवता ऋषयः ।

अनुष्टुप् छन्दः ।

श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी  देवता ।

श्रीमद् वाग्भव कूटेति बीजम् ।

मध्य कूटेति शक्तिः ।

शक्ति कूटेति कीलकम् ।

मम श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः|

 

॥ करन्यासः ॥

ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।

क्लीं तर्जनीभ्यां नमः ।

सौः मध्यमाभ्यां नमः ।

सौः अनामिकाभ्यां नमः ।

क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।

ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

 

॥ अङ्गन्यासः ॥

ऐं हृदयाय नमः ।

क्लीं शिरसे स्वाहा ।

सौः शिखायै वषट् ।

सौः कवचाय हुं ।

क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट् ।

ऐं अस्त्राय फट् । भूर्भवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ।

 

ध्यानम् ।

सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्

तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।

पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं

सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥

 

अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् ।

अणिमादिभिरावृतां मयुखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

ध्यायेत्पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं

हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् ।

सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं

श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॥

 

सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां

समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् ।

अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां

जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥

 

लमित्यादिपञ्चपूजा

लं पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि ।

हं आकाशतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि ।

यं वायुतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि ।

रं वह्नितत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि ।

वंअमृततत्त्वामिकायै श्रीललितादेव्यै अमृतं महानैवेद्यं परिकल्पयामि ।

सं सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै सर्वोपचारपूजां परिकल्पयामि ।

 

  • ॐ ऐं ह्रीं श्रीं चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ।
  • ॐ ऐं ह्रीं श्रीं रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः ।
  • ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः ।
  • ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः । १०
  • ॐ ऐं ह्रीं श्रीं पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः ।

 

॥ अङ्गन्यासः ॥

ऐं हृदयाय नमः ।

क्लीं शिरसे स्वाहा ।

सौः शिखायै वषट् ।

सौः कवचाय हुं ।

क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट् ।

ऐं अस्त्राय फट् । भूर्भवस्सुवरोमिति दिग्विमोक: ।

 

ध्यानम् ।

सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्

तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।

पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं

सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥

 

अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् ।

अणिमादिभिरावृतां मयुखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

ध्यायेत्पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं

हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् ।

सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं

श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॥

 

सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां

समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् ।

अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां

जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥

 

लमित्यादिपञ्चपूजा

लं पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि ।

हं आकाशतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि ।

यं वायुतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि ।

रं वह्नितत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि ।

वंअमृततत्त्वामिकायै श्रीललितादेव्यै अमृतं महानैवेद्यं परिकल्पयामि ।

सं सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै सर्वोपचारपूजां परिकल्पयामि ।