ஶ்ரீஸரஸ்வதீ ஸூக்தம்

இயமத³தா³த்³ரப⁴ஸம்ருʼணச்யுதம்ʼ தி³வோதா³ஸம்ʼ வத்⁴ர்யஶ்வாயம்ʼ தா³ஶுஷே

யா ஶஶ்வந்தமாசக²ஶதா³வஸம்ʼ பணிம்ʼ தா தே தா³த்ராணி தவிஷா ஸரஸ்வதீ .. 1..

 

இயம்ʼ ஶுஷ்மேபி⁴ர்பி³ஸகா² இவாருஜத்ஸானும்ʼ கி³ரீணாம்ʼ தவிஷேபி⁴ரூர்மிபி⁴꞉

பாராவதக்⁴னீமவஸே ஸுவ்ருʼக்திபி⁴꞉ ஸரஸ்வதீ மா விவாஸேம தீ⁴திபி⁴꞉ .. 2..

 

ஸரஸ்வதி தே³வனிதோ³ நி ப³ர்ஹய ப்ரஜாம்ʼ விஶ்வஸ்ய ப்³ருʼஸயஸ்ய மாயின꞉

உத க்ஷிதிப்⁴யோ(அ)வநீரவிந்தோ³ விஷமேப்⁴யோ அஸ்ரவோ வாஜினீவதி .. 3..

 

ப்ரணோ தே³வீ ஸரஸ்வதீ வாஜேபி⁴ர்வாஜினீவதீ . தீ⁴நாமவித்ர்யவது .. 4

 

யஸ்த்வா தே³வி ஸரஸ்வத்யுபப்³ரூதே த⁴னே ஹிதே . இந்த்³ரம்ʼ ந வ்ருʼத்ரதூர்யே .. 5..

 

த்வம்ʼ தே³வி ஸரஸ்வத்யவா வாஜேஷு வாஜினி . ரதா³ பூஷேவ ந꞉ ஸனிம் .. 6..

 

உத ஸ்யா ந꞉ ஸரஸ்வதீ கோ⁴ரா ஹிரண்யவர்தனி꞉ . வ்ருʼத்ரக்⁴னீ வஷ்டி ஸுஷ்டுதிம் .. 7..

 

யஸ்யா அனந்தோ அஹ்ருதஸ்த்வேஷஶ்சரிஷ்ணுரர்ணவ꞉ . அமஶ்சரதி ரோருவத் .. 8..

 

ஸா நோ விஶ்வா அதி த்³விஷ꞉ ஸ்வஸ்ரூʼரன்யா ருʼதாவரீ . அதன்னஹேவ ஸூர்ய꞉ .. 9..

 

உத ந꞉ ப்ரியா ப்ரியாஸு ஸப்தஸ்வஸா ஸுஜுஷ்டா . ஸரஸ்வதீ ஸ்தோம்யா பூ⁴த் .. 10..

 

ஆபப்ருஷீ பார்தி²வான்யுரு ரஜோ அந்தரிக்ஷம் . ஸரஸ்வதீ நித³ஸ்பாது .. 11..

 

த்ரிஷத⁴ஸ்தா² ஸப்ததா⁴து꞉ பஞ்சம்ʼ ஜாதா வர்த⁴யந்தீ . வாஜேவாஜே ஹவ்யாபூ⁴த் .. 12..

 

ப்ர யா மஹிம்னா மஹினாஸு சேகிதே த்³யும்னேபி⁴ரன்யா அபஸாமபஸ்தமா

ரத² இவ ப்³ருʼஹதீ விப்⁴வனே க்ருʼதோபஸ்துத்யா சிகிதுஷா ஸரஸ்வதீ .. 13..

 

ஸரஸ்வத்யபி⁴ நோ நேஷி வஸ்யோ மாப ஸ்ப²ரீ꞉ பயஸா மா ந ஆ த⁴க்

ஜுஷஸ்வ ந꞉ ஸக்²யா வேஶ்யா ச மா த்வத் க்ஷேத்ராண்யரேணானி க³ன்ம .. 14..

 

ப்ர க்ஷோஸா தா⁴யஸா ஸஸ்ர ஏஷா ஸரஸ்வதீ த⁴ருணமாய॑ஸீ பூ꞉

ப்ரபா³ப³தா⁴னா ரத்²யேவ யாதி விஶ்வா அபோ மஹினா ஸிந்து⁴ரன்யா꞉ .. 15..

 

ஏகாசேதத் ஸரஸ்வதீ நதீ³னாம்ʼ ஶுசிர்யதீ கி³ரிப்⁴ய ஆ ஸமுத்³ராத்

ராயஶ்சேதந்தீ பு⁴வனஸ்ய பூ⁴ரேர்க்⁴ருʼதம்ʼ பயோ து³து³ஹே நாஹுஷாய .. 16..

 

ஸ வாவ்ருʼதே⁴ னர்யோ யோஷணாஸு வ்ருʼஷா ஶிஶுர்வ்ருʼஷபோ⁴ யஜ்ஞியாஸு

ஸ வாஜினம்ʼ மக⁴வத்³ப்⁴யோ த³தா⁴தி வி ஸாதயே தன்வம்ʼ மாம்ருʼஜீத .. 17..

 

உத ஸ்யா ந꞉ ஸரஸ்வதீ ஜுஷாணோப ஶ்ரவத் ஸுப⁴கா³ யஜ்ஞே அஸ்மின்

மிதஜ்ஞுபி⁴ர்நமஸ்யைரியானா ராயா யுஜா சிது³த்தரா ஸகி²ப்⁴ய꞉ .. 18..

 

இமா ஜுஹ்வானா யுப்மதா³ நமோபி⁴꞉ ப்ரதி ஸ்தோமம்ʼ ஸரஸ்வதி ஜுஷஸ்வ

தவ ஶர்மன் ப்ரியதமே த³தா⁴னா உப ஸ்தே²யாம ஶரணம்ʼ ந வ்ருʼக்ஷம் .. 19..

 

அபமு தே ஸரஸ்வதி வஸிஷ்டோ² த்³வாராவ்ருʼதஸ்ய ஸுப⁴கே³ வ்யாவ꞉

வர்த⁴ ஶுப்⁴ரே ஸ்துவதே ராஸி வாஜான் யூயம்ʼ பாத ஸ்வஸ்திபி⁴꞉ ஸதா³ ந꞉ .. 20..

 

ப்³ருʼஹது³ கா³யிஷே வசோ(அ)ஸுர்யா நதீ³னாம்

ஸரஸ்வதீமின்மஹயா ஸுவ்ருʼக்திபி⁴꞉ ஸ்தோமைர்வஸிஷ்ட² ரோத³ஸீ .. 21..

 

உபே⁴ யத்தே மஹினா ஶுப்⁴ரே அந்த⁴ஸீ அதி⁴க்ஷியந்தி பூரவ꞉

ஸா நோ போ³த்⁴யவித்ரீ மருத்ஸகா² சோத³ ராதோ⁴ மகோ⁴னாம் .. 22..

 

ப⁴த்³ரமித்³ ப⁴த்³ரா க்ருʼணவத் ஸரஸ்வத்யகவாரீ சேததி வாஜினீவதீ

க்³ருʼணானா ஜமத³க்³னிவத் ஸ்துவானா ச வஸிஷ்ட²வத் .. 23..

 

ஜனீயந்தோ ந்வக்³ரவ꞉ புத்ரீயந்த꞉ ஸுதா³னவ꞉ . ஸரஸ்வந்தம்ʼ ஹவாமஹே .. 24..

 

யே தே ஸரஸ்வ ஊர்மயோ மது⁴மந்தோ க்⁴ருʼதஶ்சுத꞉ . தேபி⁴ர்னோ(அ)விதா ப⁴வ .. 25..

 

பீபிவாம்ʼஸம்ʼ ஸரஸ்வத꞉ ஸ்தனம்ʼ யோ விஶ்வத³ர்ஶத꞉

ப⁴க்ஷீமஹி ப்ரஜாமிஷம் .. 26..

 

அம்பி³தமே நதீ³தமே தே³விதமே ஸரஸ்வதி

அப்ரஶஸ்தா இவ ஸ்மஸி ப்ரஶஸ்திமம்ப³ நஸ்க்ருʼதி⁴ .. 27..

 

த்வே விஶ்வா ஸரஸ்வதி சிதாயூம்ʼஷி தே³வ்யாம்

ஶுனஹோத்ரேஷு மத்ஸ்வ ப்ரஜாம்ʼ தே³வி தி³தி³ட்³டி⁴ ந꞉ .. 28..

 

இமா ப்³ரஹ்ம ஸரஸ்வதி ஜுஷஸ்வ வாஜினீவதி

யா தே மன்ம க்³ருʼத்ஸமதா³ ருʼதாவரி ப்ரியா தே³வேஷு ஜுஹ்வதி .. 29..

 

பாவகா ந꞉ ஸரஸ்வதீ பா³ஜேபி⁴ர்வாஜினீவதீ . யஜ்ஞ வஷ்டு தி⁴யாவஸூ꞉ .. 30..

 

சோதா³யித்ரீ ஸூந்ருʼதானாம்ʼ சேதந்தீ ஸுமதீனாம் .  யஜ்ஞம்ʼ த³தே⁴ ஸரஸ்வதீ .. 31..

 

மஹோ அர்ண꞉ ஸரஸ்வதீ ப்ர சேதயதி கேதுனா . தி⁴யோ விஶ்வா வி ரீஜதி .. 32..

 

ஸரஸ்வதீம்ʼ தை³வ்யந்தோ ஹவந்தே ஸரஸ்வதீமத்⁴வரே தாயமானே

ஸரஸ்வதீம்ʼ ஸுக்ருʼதோ அஹ்வயந்த ஸரஸ்வதீ தா³ஶுஷே வார்யம்ʼ தா³த் .. 33..

 

ஸரஸ்வதி யா ஸரத²ம்ʼ யயாத² ஸ்வதா⁴பி⁴ர்தே³வி பித்ருʼபி⁴ர்மத³ந்தீ

ஆஸத்³யாஸ்மின் ப³ர்ஹிஷி மாத³யஸ்வானமீவா இஷ ஆ தே⁴ஹ்யஸ்மே .. 34..

 

ஸரஸ்வதீம்ʼ யாம்ʼ பிதரோ ஹவந்தே த³க்ஷிணா யஜ்ஞமபி⁴னக்ஷமாணா꞉

ஸஹஸ்ரார்க⁴மிளோ அத்ர பா⁴க³ம்ʼ ராயஸ்போஷம்ʼ யஜமானேஷு தே⁴ஹி .. 35..

 

ஆ நோ தி³வோ ப்³ருʼஹத꞉ பர்வதாதா³ ஸரஸ்வதீ யஜதா க³ந்து யஜ்ஞம்

ஹவம்ʼ தே³வீ ஜுஜுஷாணா க்⁴ருʼதாசீ ஶக்³மாம்ʼ நோ வாசமுஶதீ ஶ்ருʼணோது .. 36..

 

ராகாமஹம்ʼ ஸுஹவீம்ʼ ஸுஷ்டுதீ ஹுவே ஶ்ருʼணோது ந꞉ ஸுப⁴கா³ போ³த⁴து த்மனா

ஸீவ்யத்வப꞉ ஸூச்யாச்சி²த்³யமானயா த³தா³து வீரம்ʼ ஶததா³யயமுக்த்²யம் .. 37..

 

யாஸ்தே ராகே ஸுமதய꞉ ஸுபேஶஸோ யாபி⁴ர்த³தா³ஸி தா³ஶுஷே வஸூனி

தாபி⁴ர்னோ அத்³ய ஸுமனா உபாக³ஹி ஸஹஸ்ரபோஷம்ʼ ஸுப⁴கே³ ரராணா .. 38..

 

ஸினீவாலி ப்ருʼது²ஷ்டுகே யா தே³வாநாமஸி ஸ்வஸா

ஜுஷஸ்வ ஹவ்யமாஹுதம்ʼ ப்ரஜாம்ʼ தே³வி தி³தி³ட்³டி⁴ ந꞉ .. 39..

 

யா ஸுபா³ஹு꞉ ஸ்வங்கு³ரி꞉ ஸுஷூமா ப³ஹுஸூவரீ

தஸ்யை விஶ்பந்த்யை ஹவி꞉ ஸினீவால்யை ஜுஹோதன .. 40..

 

யா கு³ங்கூ³ர்யா ஸினீவாலீ யா ராகா யா ஸரஸ்வதீ

இந்த்³ராணீமஹ்வ ஊதயே வருணானீம்ʼ ஸ்வஸ்தயே .. 41..

 

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ..

 

श्रीसरस्वती सूक्तम्

 

ऋग्वेदं षष्ठं मण्डलं ६१ सूक्तम् ।

इयमददाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं वध्र्यश्वायं दाशुषे ।

या शश्वन्तमाचखशदावसं पणिं ता ते दात्राणि तविषा सरस्वती ॥ १॥

 

इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्सानुं गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः ।

पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वती मा विवासेम धीतिभिः ॥ २॥

 

सरस्वति देवनिदो नि बर्हय प्रजां विश्वस्य बृसयस्य मायिनः ।

उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥ ३॥

 

प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ॥ ४।

यस्त्वा देवि सरस्वत्युपब्रूते धने हिते । इन्द्रं न वृत्रतूर्ये ॥ ५॥

 

त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव नः सनिम् ॥ ६॥

 

उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः । वृत्रघ्नी वष्टि सुष्टुतिम् ॥ ७॥

 

यस्या अनन्तो अह्रुतस्त्वेषश्चरिष्णुरर्णवः । अमश्चरति रोरुवत् ॥ ८॥

 

सा नो विश्वा अति द्विषः स्वसॄरन्या ऋतावरी । अतन्नहेव सूर्यः ॥ ९॥

 

उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत् ॥ १०॥

 

आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्पातु ॥ ११॥

 

त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चं जाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हव्याभूत् ॥ १२॥

 

प्र या महिम्ना महिनासु चेकिते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा ।

रथ इव बृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥ १३॥

 

सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरीः पयसा मा न आ धक् ।

जुषस्व नः सख्या वेश्या च मा त्वत् क्षेत्राण्यरेणानि गन्म ॥ १४॥

 

प्र क्षोसा धायसा सस्र एषा सरस्वती धरुणमाय॑सी पूः ।

प्रबाबधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ १५॥

 

एकाचेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात् ।

रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेर्घृतं पयो दुदुहे नाहुषाय ॥ १६॥

 

स वावृधे नर्यो योषणासु वृषा शिशुर्वृषभो यज्ञियासु ।

स वाजिनं मघवद्भ्यो दधाति वि सातये तन्वं मामृजीत ॥ १७॥

 

उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप श्रवत् सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।

मितज्ञुभिर्नमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ १८॥

 

इमा जुह्वाना युप्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व ।

तव शर्मन् प्रियतमे दधाना उप स्थेयाम शरणं न वृक्षम् ॥ १९॥

 

अपमु ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः ।

वर्ध शुभ्रे स्तुवते रासि वाजान् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २०॥

 

बृहदु गायिषे वचोऽसुर्या नदीनाम् ।

सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोदसी ॥ २१॥

 

उभे यत्ते महिना शुभ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवः ।

सा नो बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद राधो मघोनाम् ॥ २२॥

 

भद्रमिद् भद्रा कृणवत् सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती ।

गृणाना जमदग्निवत् स्तुवाना च वसिष्ठवत् ॥ २३॥

 

जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ॥ २४॥

 

ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । तेभिर्नोऽविता भव ॥ २५॥

 

पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः ।

भक्षीमहि प्रजामिषम् ॥ २६॥

 

अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ।

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ २७॥

 

त्वे विश्वा सरस्वति चितायूंषि देव्याम् ।

शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥ २८॥

 

इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति ।

या ते मन्म गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्वति ॥ २९॥

 

पावका नः सरस्वती बाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञ वष्टु धियावसूः ॥ ३०॥

 

चोदायित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् ।  यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ३१॥

 

महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना । धियो विश्वा वि रीजति ॥ ३२॥

 

सरस्वतीं दैव्यन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यं दात् ॥ ३३॥

 

सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वानमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ३४॥

 

सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।

सहस्रार्घमिळो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि ॥ ३५॥

 

आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् ।

हवं देवी जुजुषाणा घृताची शग्मां नो वाचमुशती श‍ृणोतु ॥ ३६॥

 

राकामहं सुहवीं सुष्टुती हुवे श‍ृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना ।

सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदाययमुक्थ्यम् ॥ ३७॥

 

यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ।

ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥ ३८॥

 

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥ ३९॥

 

या सुबाहुः स्वङ्गुरिः सुषूमा बहुसूवरी ।

तस्यै विश्पन्त्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥ ४०॥

 

या गुङ्गूर्या सिनीवाली या राका या सरस्वती ।

इन्द्राणीमह्व ऊतये वरुणानीं स्वस्तये ॥ ४१॥

 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥