அத² ஶ்யாமலா த³ண்ட³கம் ..

.. த்⁴யானம் ..

மாணிக்யவீணாமுபலாலயந்தீம்ʼ
மதா³லஸாம்ʼ மஞ்ஜுலவாக்³விலாஸாம் .
மாஹேந்த்³ரநீலத்³யுதிகோமலாங்கீ³ம்ʼ
மாதங்க³கன்யாம்ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 1..

சதுர்பு⁴ஜே சந்த்³ரகலாவதம்ʼஸே
குசோன்னதே குங்குமராக³ஶோணே .
புண்ட்³ரேக்ஷுபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ண-
ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜக³தே³கமாத꞉ .. 2..

.. விநியோக³꞉ ..

மாதா மரகதஶ்யாமா மாதங்கீ³ மத³ஶாலினீ .
குர்யாத் கடாக்ஷம்ʼ கல்யாணீ கத³ம்ப³வனவாஸினீ .. 3..

.. ஸ்துதி ..

ஜய மாதங்க³தனயே ஜய நீலோத்பலத்³யுதே .
ஜய ஸங்கீ³தரஸிகே ஜய லீலாஶுகப்ரியே .. 4..

॥ अथ श्यामला दण्डकम् ॥

॥ ध्यानम् ॥

माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं
मदालसां मञ्जुलवाग्विलासाम् ।
माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं
मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि ॥ १॥

चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे
कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे ।
पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाण-
हस्ते नमस्ते जगदेकमातः ॥ २॥

॥ विनियोगः ॥

माता मरकतश्यामा मातङ्गी मदशालिनी ।
कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदंबवनवासिनी ॥ ३॥

॥ स्तुति ॥

जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते ।
जय सङ्गीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये ॥ ४॥

ஜய ஜனனி ஸுதா⁴ஸமுத்³ராந்தருத்³யன்மணீத்³வீபஸம்ʼரூட்⁴ –
பி³ல்வாடவீமத்⁴யகல்பத்³ருமாகல்பகாத³ம்ப³காந்தாரவாஸப்ரியே
க்ருʼத்திவாஸப்ரியே ஸர்வலோகப்ரியே

ஸாத³ராரப்³த⁴ஸங்கீ³தஸம்பா⁴வனாஸம்ப்⁴ரமாலோல-
நீபஸ்ரகா³ப³த்³த⁴சூலீஸநாத²த்ரிகே ஸானுமத்புத்ரிகே

ஶேக²ரீபூ⁴தஶீதாம்ʼஶுரேகா²மயூகா²வலீப³த்³த⁴-
ஸுஸ்னிக்³த⁴நீலாலகஶ்ரேணிஶ்ருʼங்கா³ரிதே லோகஸம்பா⁴விதே

जय जननि सुधासमुद्रान्तरुद्यन्मणीद्वीपसंरूढ् –
बिल्वाटवीमध्यकल्पद्रुमाकल्पकादंबकान्तारवासप्रिये
कृत्तिवासप्रिये सर्वलोकप्रिये

सादरारब्धसंगीतसंभावनासंभ्रमालोल-
नीपस्रगाबद्धचूलीसनाथत्रिके सानुमत्पुत्रिके

शेखरीभूतशीतांशुरेखामयूखावलीबद्ध-
सुस्निग्धनीलालकश्रेणिश‍ृङ्गारिते लोकसंभाविते

காமலீலாத⁴னுஸ்ஸன்னிப⁴ப்⁴ரூலதாபுஷ்பஸந்தோ³ஹஸந்தே³ஹக்ருʼல்லோசனே
வாக்ஸுதா⁴ஸேசனே சாருகோ³ரோசனாபங்ககேலீலலாமாபி⁴ராமே ஸுராமே ரமே

ப்ரோல்லஸத்³த்⁴வாலிகாமௌக்திகஶ்ரேணிகாசந்த்³ரிகாமண்ட³லோத்³பா⁴ஸி
லாவண்யக³ண்ட³ஸ்த²லன்யஸ்தகஸ்தூரிகாபத்ரரேகா²ஸமுத்³பூ⁴தஸௌரப்⁴ய-
ஸம்ப்⁴ராந்தப்⁴ருʼங்கா³ங்க³நாகீ³தஸாந்த்³ரீப⁴வன்மந்த்³ரதந்த்ரீஸ்வரே
ஸுஸ்வரே பா⁴ஸ்வரே

வல்லகீவாத³னப்ரக்ரியாலோலதாலீத³லாப³த்³த⁴-
தாடங்கபூ⁴ஷாவிஶேஷான்விதே ஸித்³த⁴ஸம்மானிதே

कामलीलाधनुस्सन्निभभ्रूलतापुष्पसन्दोहसन्देहकृल्लोचने
वाक्सुधासेचने चारुगोरोचनापङ्ककेलीललामाभिरामे सुरामे रमे

प्रोल्लसद्ध्वालिकामौक्तिकश्रेणिकाचन्द्रिकामण्डलोद्भासि
लावण्यगण्डस्थलन्यस्तकस्तूरिकापत्ररेखासमुद्भूतसौरभ्य-
संभ्रान्तभृङ्गाङ्गनागीतसान्द्रीभवन्मन्द्रतन्त्रीस्वरे
सुस्वरे भास्वरे

वल्लकीवादनप्रक्रियालोलतालीदलाबद्ध-
ताटङ्कभूषाविशेषान्विते सिद्धसम्मानिते

தி³வ்யஹாலாமதோ³த்³வேலஹேலாலஸச்சக்ஷுராந்தோ³லனஶ்ரீஸமாக்ஷிப்தகர்ணைக-
நீலோத்பலே ஶ்யாமலே பூரிதாஶேஷலோகாபி⁴வாஞ்சா²ப²லே ஶ்ரீப²லே

ஸ்வேத³பி³ந்தூ³ல்லஸத்³பா²லலாவண்ய நிஷ்யந்த³ஸந்தோ³ஹஸந்தே³ஹக்ருʼந்நாஸிகாமௌக்திகே
ஸர்வவிஶ்வாத்மிகே ஸர்வஸித்³த்⁴யாத்மிகே காலிகே

முக்³த்³த⁴மந்த³ஸ்மிதோதா³ரவக்த்ர-
ஸ்பு²ரத் பூக³தாம்பூ³லகர்பூரக²ண்டோ³த்கரே ஜ்ஞானமுத்³ராகரே
ஸர்வஸம்பத்கரே பத்³மபா⁴ஸ்வத்கரே ஶ்ரீகரே

दिव्यहालामदोद्वेलहेलालसच्चक्षुरान्दोलनश्रीसमाक्षिप्तकर्णैक-
नीलोत्पले श्यामले पूरिताशेषलोकाभिवाञ्छाफले श्रीफले

स्वेदबिन्दूल्लसद्फाललावण्य निष्यन्दसन्दोहसन्देहकृन्नासिकामौक्तिके
सर्वविश्वात्मिके सर्वसिद्ध्यात्मिके कालिके

मुग्द्धमन्दस्मितोदारवक्त्र-
स्फुरत् पूगताम्बूलकर्पूरखण्डोत्करे ज्ञानमुद्राकरे
सर्वसम्पत्करे पद्मभास्वत्करे श्रीकरे

குந்த³புஷ்பத்³யுதிஸ்னிக்³த⁴த³ந்தாவலீநிர்மலாலோலகல்லோலஸம்மேலன
ஸ்மேரஶோணாத⁴ரே சாருவீணாத⁴ரே பக்வபி³ம்பா³த⁴ரே

ஸுலலித நவயௌவனாரம்ப⁴சந்த்³ரோத³யோத்³வேலலாவண்யது³க்³தா⁴ர்ணவாவிர்ப⁴வத்
கம்பு³பி³ம்போ³கப்⁴ருʼத்கந்த²ரே ஸத்கலாமந்தி³ரே மந்த²ரே

தி³வ்யரத்னப்ரபா⁴ப³ந்து⁴ரச்ச²ன்னஹாராதி³பூ⁴ஷாஸமுத்³யோதமானானவத்³யாங்க³-
ஶோபே⁴ ஶுபே⁴

ரத்னகேயூரரஶ்மிச்ச²டாபல்லவப்ரோல்லஸத்³தோ³ல்லதாராஜிதே யோகி³பி⁴꞉
பூஜிதே

कुन्दपुष्पद्युतिस्निग्धदन्तावलीनिर्मलालोलकल्लोलसम्मेलन
स्मेरशोणाधरे चारुवीणाधरे पक्वबिंबाधरे

सुललित नवयौवनारंभचन्द्रोदयोद्वेललावण्यदुग्धार्णवाविर्भवत्
कम्बुबिम्बोकभृत्कन्थरे सत्कलामन्दिरे मन्थरे

दिव्यरत्नप्रभाबन्धुरच्छन्नहारादिभूषासमुद्योतमानानवद्याङ्ग-
शोभे शुभे

रत्नकेयूररश्मिच्छटापल्लवप्रोल्लसद्दोल्लताराजिते योगिभिः
पूजिते

விஶ்வதி³ங்மண்ட³லவ்யாப்தமாணிக்யதேஜஸ்ஸ்பு²ரத்கங்கணாலங்க்ருʼதே
விப்⁴ரமாலங்க்ருʼதே ஸாது⁴பி⁴꞉ பூஜிதே

வாஸராரம்ப⁴வேலாஸமுஜ்ஜ்ருʼம்ப⁴
மாணாரவிந்த³ப்ரதித்³வந்த்³விபாணித்³வயே ஸந்ததோத்³யத்³த³யே அத்³வயே

தி³வ்யரத்னோர்மிகாதீ³தி⁴திஸ்தோமஸந்த்⁴யாயமானாங்கு³லீபல்லவோத்³ய
ந்நகே²ந்து³ப்ரபா⁴மண்ட³லே ஸன்னுதாக²ண்ட³லே சித்ப்ரபா⁴மண்ட³லே ப்ரோல்லஸத்குண்ட³லே

தாரகாராஜினீகாஶஹாராவலிஸ்மேர சாருஸ்தநாபோ⁴க³பா⁴ரானமன்மத்⁴ய-
வல்லீவலிச்சே²த³ வீசீஸமுத்³யத்ஸமுல்லாஸஸந்த³ர்ஶிதாகாரஸௌந்த³ர்யரத்னாகரே
வல்லகீப்⁴ருʼத்கரே கிங்கரஶ்ரீகரே

विश्वदिङ्मण्डलव्याप्तमाणिक्यतेजस्स्फुरत्कङ्कणालंकृते
विभ्रमालंकृते साधुभिः पूजिते

वासरारंभवेलासमुज्जृम्भ
माणारविन्दप्रतिद्वन्द्विपाणिद्वये सन्ततोद्यद्दये अद्वये

दिव्यरत्नोर्मिकादीधितिस्तोमसन्ध्यायमानाङ्गुलीपल्लवोद्य
न्नखेन्दुप्रभामण्डले सन्नुताखण्डले चित्प्रभामण्डले प्रोल्लसत्कुण्डले

तारकाराजिनीकाशहारावलिस्मेर चारुस्तनाभोगभारानमन्मध्य-
वल्लीवलिच्छेद वीचीसमुद्यत्समुल्लाससन्दर्शिताकारसौन्दर्यरत्नाकरे
वल्लकीभृत्करे किङ्करश्रीकरे

ஹேமகும்போ⁴பமோத்துங்க³ வக்ஷோஜபா⁴ராவனம்ரே த்ரிலோகாவனம்ரே லஸத்³வ்ருʼத்தக³ம்பீ⁴ர நாபீ⁴ஸரஸ்தீர ஶைவாலஶங்காகர ஶ்யாமரோமாவலீபூ⁴ஷணே மஞ்ஜுஸம்பா⁴ஷணே

சாருஶிஞ்சத்கடீஸூத்ரநிர்ப⁴த்ஸிதானங்க³லீலத⁴னுஶ்ஶிஞ்சினீட³ம்ப³ரே தி³வ்யரத்னாம்ப³ரே

பத்³மராகோ³ல்லஸந்மேக²லாமௌக்திகஶ்ரோணிஶோபா⁴ஜிதஸ்வர்ணபூ⁴ப்⁴ருʼத்தலே சந்த்³ரிகாஶீதலே

விகஸிதனவகிம்ʼஶுகாதாம்ரதி³வ்யாம்ʼஶுகச்ச²ன்ன சாரூருஶோபா⁴பராபூ⁴தஸிந்தூ³ரஶோணாயமானேந்த்³ரமாதங்க³ ஹஸ்மார்க்³க³லே வைப⁴வானர்க்³க³லே ஶ்யாமலே

हेमकुंभोपमोत्तुङ्ग वक्षोजभारावनम्रे त्रिलोकावनम्रे
लसद्वृत्तगंभीर नाभीसरस्तीरशैवालशङ्काकरश्यामरोमावलीभूषणे
मञ्जुसंभाषणे

चारुशिञ्चत्कटीसूत्रनिर्भत्सितानङ्गलीलधनुश्शिञ्चिनीडंबरे
दिव्यरत्नाम्बरे

पद्मरागोल्लस न्मेखलामौक्तिकश्रोणिशोभाजितस्वर्णभूभृत्तले
चन्द्रिकाशीतले

विकसितनवकिंशुकाताम्रदिव्यांशुकच्छन्न
चारूरुशोभापराभूतसिन्दूरशोणायमानेन्द्रमातङ्ग
हस्मार्ग्गले वैभवानर्ग्गले श्यामले

கோமலஸ்னிக்³த்³த⁴
நீலோத்பலோத்பாதி³தானங்க³தூணீரஶங்காகரோதா³ர
ஜங்கா⁴லதே சாருலீலாக³தே

நம்ரதி³க்பாலஸீமந்தினீ
குந்தலஸ்னிக்³த்³த⁴நீலப்ரபா⁴புஞ்சஸஞ்ஜாதது³ர்வாங்குராஶங்க
ஸாரங்க³ஸம்ʼயோக³ரிங்க²ந்நகே²ந்தூ³ஜ்ஜ்வலே ப்ரோஜ்ஜ்வலே
நிர்மலே

ப்ரஹ்வ தே³வேஶ லக்ஷ்மீஶ பூ⁴தேஶ தோயேஶ வாணீஶ கீநாஶ
தை³த்யேஶ யக்ஷேஶ வாய்வக்³னிகோடீரமாணிக்ய ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டபா³லாதபோத்³தா³ம–
லாக்ஷாரஸாருண்யதாருண்ய லக்ஷ்மீக்³ருʼஹிதாங்க்⁴ரிபத்³ம்மே ஸுபத்³மே உமே

कोमलस्निग्द्ध
नीलोत्पलोत्पादितानङ्गतूणीरशङ्काकरोदार
जंघालते चारुलीलागते

नम्रदिक्पालसीमन्तिनी
कुन्तलस्निग्द्धनीलप्रभापुञ्चसञ्जातदुर्वाङ्कुराशङ्क
सारंगसंयोगरिंखन्नखेन्दूज्ज्वले प्रोज्ज्वले निर्मले

प्रह्व देवेश लक्ष्मीश भूतेश तोयेश वाणीश कीनाश
दैत्येश यक्षेश वाय्वग्निकोटीरमाणिक्य संहृष्टबालातपोद्दाम–
लाक्षारसारुण्यतारुण्य लक्ष्मीगृहिताङ्घ्रिपद्म्मे सुपद्मे उमे

ஸுருசிரனவரத்னபீட²ஸ்தி²தே ஸுஸ்தி²தே

ரத்னபத்³மாஸனே ரத்னஸிம்ஹாஸனே ஶங்க²பத்³மத்³வயோபாஶ்ரிதே விஶ்ருதே தத்ர விக்⁴னேஶது³ர்கா³வடுக்ஷேத்ரபாலைர்யுதே மத்தமாதங்க³
கந்யாஸமூஹான்விதே மஞ்சுலாமேனகாத்³யங்க³நாமானிதே
பை⁴ரவைரஷ்டபி⁴ர்வேஷ்டிதே

தே³வி வாமாதி³பி⁴꞉ ஶக்திபி⁴ஸ்ஸேவிதே
தா⁴த்ரி லக்ஷ்ம்யாதி³ஶக்த்யஷ்டகை꞉ ஸம்ʼயுதே மாத்ருʼகாமண்ட³லைர்மண்டி³தே
யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴ங்க³னா மண்ட³லைரர்சிதே பை⁴ரவீ ஸம்ʼவ்ருʼதே

सुरुचिरनवरत्नपीठस्थिते सुस्थिते

रत्नपद्मासने रत्नसिम्हासने शङ्खपद्मद्वयोपाश्रिते विश्रुते
तत्र विघ्नेशदुर्गावटुक्षेत्रपालैर्युते मत्तमातङ्ग
कन्यासमूहान्विते मञ्चुलामेनकाद्यङ्गनामानिते भैरवैरष्टभिर्वेष्टिते

देवि वामादिभिः शक्तिभिस्सेविते
धात्रि लक्ष्म्यादिशक्त्यष्टकैः संयुते मातृकामण्डलैर्मण्डिते
यक्षगन्धर्वसिद्धाङ्गना मण्डलैरर्चिते भैरवी संवृते

யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴ங்க³னா மண்ட³லைரர்சிதே பை⁴ரவீ ஸம்ʼவ்ருʼதே

பஞ்சபா³ணாத்மிகே பஞ்சபா³ணேன ரத்யா ச
ஸம்பா⁴விதே ப்ரீதிபா⁴ஜா வஸந்தேன சானந்தி³தே ப⁴க்திபா⁴ஜம்ʼ பரம்ʼ ஶ்ரேயஸே
கல்பஸே யோகி³னாம்ʼ மானஸே த்³யோதஸே

ச²ந்த³ஸாமோஜஸா ப்⁴ராஜஸே கீ³தவித்³யா
வினோதா³தி த்ருʼஷ்ணேன க்ருʼஷ்ணேன ஸம்பூஜ்யஸே ப⁴க்திமச்சேதஸா வேத⁴ஸா
ஸ்தூயஸே விஶ்வஹ்ருʼத்³யேன வாத்³யேன வித்³யாத⁴ரைர்கீ³யஸே

ஶ்ரவணஹரத³க்ஷிணக்வாணயா வீணயா கின்னரைர்கீ³யஸே
யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴ங்க³னா மண்ட³லைரர்ச்யஸே

यक्षगन्धर्वसिद्धाङ्गना मण्डलैरर्चिते भैरवी संवृते

पञ्चबाणात्मिके पञ्चबाणेन रत्या च
संभाविते प्रीतिभाजा वसन्तेन चानन्दिते भक्तिभाजं परं श्रेयसे
कल्पसे योगिनां मानसे द्योतसे

छन्दसामोजसा भ्राजसे गीतविद्या
विनोदाति तृष्णेन कृष्णेन सम्पूज्यसे भक्तिमच्चेतसा वेधसा
स्तूयसे विश्वहृद्येन वाद्येन विद्याधरैर्गीयसे

श्रवणहरदक्षिणक्वाणया वीणया किन्नरैर्गीयसे
यक्षगन्धर्वसिद्धाङ्गना मण्डलैरर्च्यसे

ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவாஞ்சா²வதீபி⁴ர் வதூ⁴பி⁴ஸ்ஸுராணாம்ʼ ஸமாராத்⁴யஸே
ஸர்வவித்³யாவிஶேஷத்மகம்ʼ சாடுகா³தா² ஸமுச்சாரணாகண்ட²மூலோல்லஸத்³-
வர்ணராஜித்ரயம்ʼ கோமலஶ்யாமலோதா³ரபக்ஷத்³வயம்ʼ துண்ட³ஶோபா⁴திதூ³ரீப⁴வத்
கிம்ʼஶுகம்ʼ தம்ʼ ஶுகம்ʼ லாலயந்தீ பரிக்ரீட³ஸே

பாணிபத்³மத்³வயேனாக்ஷமாலாமபி ஸ்பா²டிகீம்ʼ ஜ்ஞானஸாராத்மகம்ʼ
புஸ்தகஞ்சங்குஶம்ʼ பாஶமாபி³ப்⁴ரதீ தேன ஸஞ்சிந்த்யஸே தஸ்ய
வக்த்ராந்தராத் க³த்³யபத்³யாத்மிகா பா⁴ரதீ நிஸ்ஸரேத்

யேன வாத்⁴வம்ʼஸநாதா³
க்ருʼதிர்பா⁴வ்யஸே தஸ்ய வஶ்யா ப⁴வந்திஸ்திய꞉ பூருஷா꞉ யேன வா
ஶாதகம்ப³த்³யுதிர்பா⁴வ்யஸே ஸோ(அ)பி லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரை꞉ பரிக்ரீட³தே

கின்ன ஸித்³த்⁴யேத்³வபு꞉ ஶ்யாமலம்ʼ கோமலம்ʼ சந்த்³ரசூடா³ன்விதம்ʼ
தாவகம்ʼ த்⁴யாயத꞉ தஸ்ய லீலா ஸரோவாரிதீ⁴꞉ தஸ்ய கேலீவனம்ʼ
நந்த³னம்ʼ தஸ்ய ப⁴த்³ராஸனம்ʼ பூ⁴தலம்ʼ தஸ்ய கீ³ர்தே³வதா கிங்கரி
தஸ்ய சாஜ்ஞாகரீ ஶ்ரீ ஸ்வயம்ʼ

सर्वसौभाग्यवाञ्छावतीभिर् वधूभिस्सुराणां समाराध्यसे
सर्वविद्याविशेषत्मकं चाटुगाथा समुच्चारणाकण्ठमूलोल्लसद्-
वर्णराजित्रयं कोमलश्यामलोदारपक्षद्वयं तुण्डशोभातिदूरीभवत्
किंशुकं तं शुकं लालयन्ती परिक्रीडसे

पाणिपद्मद्वयेनाक्षमालामपि स्फाटिकीं ज्ञानसारात्मकं
पुस्तकञ्चङ्कुशं पाशमाबिभ्रती तेन सञ्चिन्त्यसे तस्य
वक्त्रान्तरात् गद्यपद्यात्मिका भारती निस्सरेत्

येन वाध्वंसनादा
कृतिर्भाव्यसे तस्य वश्या भवन्तिस्तियः पूरुषाः येन वा
शातकंबद्युतिर्भाव्यसे सोऽपि लक्ष्मीसहस्रैः परिक्रीडते

किन्न सिद्ध्येद्वपुः श्यामलं कोमलं चन्द्रचूडान्वितं
तावकं ध्यायतः तस्य लीला सरोवारिधीः तस्य केलीवनं
नन्दनं तस्य भद्रासनं भूतलं तस्य गीर्देवता किङ्करि
तस्य चाज्ञाकरी श्री स्वयं

ஸர்வதீர்தா²த்மிகே ஸர்வ மந்த்ராத்மிகே
ஸர்வ யந்த்ராத்மிகே ஸர்வ தந்த்ராத்மிகே
ஸர்வ சக்ராத்மிகே ஸர்வ ஶக்த்யாத்மிகே
ஸர்வ பீடா²த்மிகே ஸர்வ வேதா³த்மிகே
ஸர்வ வித்³யாத்மிகே ஸர்வ யோகா³த்மிகே
ஸர்வ வர்ணாத்மிகே ஸர்வகீ³தாத்மிகே
ஸர்வ நாதா³த்மிகே ஸர்வ ஶப்³தா³த்மிகே
ஸர்வ விஶ்வாத்மிகே ஸர்வ வர்கா³த்மிகே
ஸர்வ ஸர்வாத்மிகே ஸர்வகே³ ஸர்வ ரூபே
ஜக³ன்மாத்ருʼகே பாஹி மாம்ʼ பாஹி மாம்ʼ பாஹி மாம்ʼ
தே³வி துப்⁴யம்ʼ நமோ தே³வி துப்⁴யம்ʼ நமோ தே³வி துப்⁴யம்ʼ நமோ
தே³வி துப்⁴யம்ʼ நம꞉

.. இதி ஶ்யாமலா த³ண்ட³கம் ஸம்பூர்ணம் ..

सर्वतीर्थात्मिके सर्व मन्त्रात्मिके
सर्व यन्त्रात्मिके सर्व तन्त्रात्मिके
सर्व चक्रात्मिके सर्व शक्त्यात्मिके
सर्व पीठात्मिके सर्व वेदात्मिके
सर्व विद्यात्मिके सर्व योगात्मिके
सर्व वर्णात्मिके सर्वगीतात्मिके
सर्व नादात्मिके सर्व शब्दात्मिके
सर्व विश्वात्मिके सर्व वर्गात्मिके
सर्व सर्वात्मिके सर्वगे सर्व रूपे
जगन्मातृके पाहि मां पाहि मां पाहि मां
देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो
देवि तुभ्यं नमः