Soundarya Lahari Sloka 1

 

Soundarya Lahari Sloka 1 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 1 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 1

ஶிவ꞉ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி³ ப⁴வதி ஶக்த꞉ ப்ரப⁴விதும்ʼ

ந சேதே³வம்ʼ தே³வோ ந க²லு குஶல꞉ ஸ்பந்தி³துமபி .

அதஸ்த்வாமாராத்⁴யாம்ʼ ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி³பி⁴ரபி

ப்ரணந்தும்ʼ ஸ்தோதும்ʼ வா கத²மக்ருʼதபுண்ய꞉ ப்ரப⁴வதி .. 1

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 1

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।

अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ १॥