Soundarya Lahari Sloka 10

 

Soundarya Lahari Sloka 10 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 10 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 10

ஸுதா⁴தா⁴ராஸாரைஶ்சரணயுக³லாந்தர்விக³லிதை꞉

ப்ரபஞ்சம்ʼ ஸிஞ்சந்தீ புனரபி ரஸாம்னாயமஹஸ꞉ .

அவாப்ய ஸ்வாம்ʼ பூ⁴மிம்ʼ பு⁴ஜக³னிப⁴மத்⁴யுஷ்டவலயம்ʼ

ஸ்வமாத்மானம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே³ குஹரிணி

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 10

सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः

प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसः ।

अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं

स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि