Soundarya Lahari Sloka 11

 

Soundarya Lahari Sloka 11 meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 11 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 11

சதுர்பி⁴꞉ ஶ்ரீகண்டை²꞉ ஶிவயுவதிபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ரபி

ப்ரபி⁴ந்நாபி⁴꞉ ஶம்போ⁴ர்னவபி⁴ரபி மூலப்ரக்ருʼதிபி⁴꞉ .

சதுஶ்சத்வாரிம்ʼஶத்³வஸுத³லகலாஶ்ரத்ரிவலய-

த்ரிரேகா²பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம்ʼ தவ ஶரணகோணா꞉ பரிணதா꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 11

चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि

प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः ।

चतुश्चत्वारिंशद्वसुदलकलाश्रत्रिवलय-

त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणताः