Soundarya Lahari Sloka 13

 

Soundarya Lahari Sloka 13 meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 13 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 13

நரம்ʼ வர்ஷீயாம்ʼஸம்ʼ நயனவிரஸம்ʼ னர்மஸு ஜட³ம்ʼ

தவாபாங்கா³லோகே பதிதமனுதா⁴வந்தி ஶதஶ꞉ .

க³லத்³வேணீப³ந்தா⁴꞉ குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா

ஹடா²த் த்ருட்யத்காஞ்ச்யோ விக³லிதது³கூலா யுவதய꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 13

नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसु जडं

तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः ।

गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचया

हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः