Soundarya Lahari Sloka 14

 

Soundarya Lahari Sloka 14 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 14 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 14

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்³ த்³விஸமதி⁴கபஞ்சாஶது³த³கே

ஹுதாஶே த்³வாஷஷ்டிஶ்சதுரதி⁴கபஞ்சாஶத³னிலே .

தி³வி த்³விஷ்ஷட்த்ரிம்ʼஶன்மனஸி ச சதுஷ்ஷஷ்டிரிதி யே

மயூகா²ஸ்தேஷாமப்யுபரி தவ பாதா³ம்பு³ஜயுக³ம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 14

क्षितौ षट्पञ्चाशद् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके

हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले ।

दिवि द्विष्षट्त्रिंशन्मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये

मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्