Soundarya Lahari Sloka 15

 

Soundarya Lahari Sloka 15 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 15 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 15

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாஶுத்³தா⁴ம்ʼ ஶஶியுதஜடாஜூடமகுடாம்ʼ

வரத்ராஸத்ராணஸ்ப²டிகக⁴டிகாபுஸ்தககராம் .

ஸக்ருʼன்ன த்வா நத்வா கத²மிவ ஸதாம்ʼ ஸம்ʼந்னித³த⁴தே

மது⁴க்ஷீரத்³ராக்ஷாமது⁴ரிமது⁴ரீணா꞉ ப⁴ணிதய꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 15

शरज्ज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां

वरत्रासत्राणस्फटिकघटिकापुस्तककराम् ।

सकृन्न त्वा नत्वा कथमिव सतां संन्निदधते

मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः भणितयः