Soundarya Lahari Sloka 16

 

Soundarya Lahari Sloka 16 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 16 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 16

கவீந்த்³ராணாம்ʼ சேத꞉கமலவனபா³லாதபருசிம்ʼ

ப⁴ஜந்தே யே ஸந்த꞉ கதிசித³ருணாமேவ ப⁴வதீம் .

விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யாஸ்தருணதரஶ்ருʼங்கா³ரலஹரீ-

க³பீ⁴ராபி⁴ர்வாக்³பி⁴ர்வித³த⁴தி ஸதாம்ʼ ரஞ்ஜனமமீ

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 16

कवीन्द्राणां चेतःकमलवनबालातपरुचिं

भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् ।

विरिञ्चिप्रेयस्यास्तरुणतरश‍ृङ्गारलहरी-

गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी