Soundarya Lahari Sloka 17

 

Soundarya Lahari Sloka 17 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 17 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 17

ஸவித்ரீபி⁴ர்வாசாம்ʼ ஶஶிமணிஶிலாப⁴ங்க³ருசிபி⁴꞉

வஶின்யாத்³யாபி⁴ஸ்த்வாம்ʼ ஸஹ ஜனனி ஸஞ்சிந்தயதி ய꞉

ஸ கர்தா காவ்யானாம்ʼ ப⁴வதி மஹதாம்ʼ ப⁴ங்கி³ருசிபி⁴꞉

வசோபி⁴ர்வாக்³தே³வீவத³னகமலாமோத³மது⁴ரை꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 17

सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः

वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः ।

स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः

वचोभिर्वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः