Soundarya Lahari Sloka 18

 

Soundarya Lahari Sloka 18 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 18 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 18

தனுச்சா²யாபி⁴ஸ்தே தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி⁴꞉

தி³வம்ʼ ஸர்வாமுர்வீமருணிமனி மக்³னாம்ʼ ஸ்மரதி ய꞉ .

ப⁴வந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்³வனஹரிணஶாலீனநயனா꞉

ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யா꞉ கதி கதி ந கீ³ர்வாணக³ணிகா꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 18

तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीसरणिभिः

दिवं सर्वामुर्वीमरुणिमनि मग्नां स्मरति यः ।

भवन्त्यस्य त्रस्यद्वनहरिणशालीननयनाः

सहोर्वश्या वश्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः