Soundarya Lahari Sloka 19

 

Soundarya Lahari Sloka 19 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 19 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 19

முக²ம்ʼ பி³ந்து³ம்ʼ க்ருʼத்வா குசயுக³மத⁴ஸ்தஸ்ய தத³தோ⁴

ஹரார்த⁴ம்ʼ த்⁴யாயேத்³யோ ஹரமஹிஷி தே மன்மத²கலாம் .

ஸ ஸத்³ய꞉ ஸங்க்ஷோப⁴ம்ʼ நயதி வனிதா இத்யதிலகு⁴

த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்⁴ரமயதி ரவீந்து³ஸ்தனயுகா³ம்

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 19

मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो

हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम् ।

स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु

त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्