Soundarya Lahari Sloka 20

 

Soundarya Lahari Sloka 20 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 20 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 19

கிரந்தீமங்கே³ப்⁴ய꞉ கிரணனிகுரம்பா³ம்ருʼதரஸம்ʼ

ஹ்ருʼதி³ த்வாமாத⁴த்தே ஹிமகரஶிலாமூர்திமிவ ய꞉ .

ஸ ஸர்பாணாம்ʼ த³ர்பம்ʼ ஶமயதி ஶகுந்தாதி⁴ப இவ

ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்³ருʼஷ்ட்யா ஸுக²யதி ஸுதா⁴தா⁴ரஸிரயா

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 19

किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं

हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ।

स सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव

ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया