Soundarya Lahari Sloka 22

 

Soundarya Lahari Sloka 22 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 22 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 22

ப⁴வானி த்வம்ʼ தா³ஸே மயி விதர த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ஸகருணா-

மிதி ஸ்தோதும்ʼ வாஞ்ச²ன் கத²யதி ப⁴வானி த்வமிதி ய꞉ .

ததை³வ த்வம்ʼ தஸ்மை தி³ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத³வீம்ʼ

முகுந்த³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸ்பு²டமகுடநீராஜிதபதா³ம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 22

भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा-

मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः ।

तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं

मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम्