Soundarya Lahari Sloka 23

 

Soundarya Lahari Sloka 23 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 23 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 23

த்வயா ஹ்ருʼத்வா வாமம்ʼ வபுரபரித்ருʼப்தேன மனஸா

ஶரீரார்த⁴ம்ʼ ஶம்போ⁴ரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருʼதமபூ⁴த் .

யதே³தத்த்வத்³ரூபம்ʼ ஸகலமருணாப⁴ம்ʼ த்ரிநயனம்ʼ

குசாப்⁴யாமானம்ரம்ʼ குடிலஶஶிசூடா³லமகுடம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 23

त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा

शरीरार्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हृतमभूत् ।

यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं

कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम्