Soundarya Lahari Sloka 24

 

Soundarya Lahari Sloka 24 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 24 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 24

ஜக³த்ஸூதே தா⁴தா ஹரிரவதி ருத்³ர꞉ க்ஷபயதே

திரஸ்குர்வன்னேதத்ஸ்வமபி வபுரீஶஸ்திரயதி .

ஸதா³பூர்வ꞉ ஸர்வம்ʼ ததி³த³மனுக்³ருʼஹ்ணாதி ச ஶிவ-

ஸ்தவாஜ்ஞாமாலம்ப்³ய க்ஷணசலிதயோர்ப்⁴ரூலதிகயோ꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 24

जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते

तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति ।

सदापूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिव-

स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः