Soundarya Lahari Sloka 25

 

Soundarya Lahari Sloka 25 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 25 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 25

த்ரயாணாம்ʼ தே³வானாம்ʼ த்ரிகு³ணஜனிதானாம்ʼ தவ ஶிவே

ப⁴வேத் பூஜா பூஜா தவ சரணயோர்யா விரசிதா .

ததா² ஹி த்வத்பாதோ³த்³வஹனமணிபீட²ஸ்ய நிகடே

ஸ்தி²தா ஹ்யேதே ஶஶ்வன்முகுலிதகரோத்தம்ʼஸமகுடா꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 25

त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे

भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता ।

तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे

स्थिता ह्येते शश्वन्मुकुलितकरोत्तंसमकुटाः