Soundarya Lahari Sloka 26

 

Soundarya Lahari Sloka 26 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 26 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 26

விரிஞ்சி꞉ பஞ்சத்வம்ʼ வ்ரஜதி ஹரிராப்னோதி விரதிம்ʼ

விநாஶம்ʼ கீநாஶோ ப⁴ஜதி த⁴னதோ³ யாதி நித⁴னம் .

விதந்த்³ரீ மாஹேந்த்³ரீ விததிரபி ஸம்ʼமீலிதத்³ருʼஶா

மஹாஸம்ʼஹாரே(அ)ஸ்மின் விஹரதி ஸதி த்வத்பதிரஸௌ

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 26

विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं

विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् ।

वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि संमीलितदृशा

महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ