Soundarya Lahari Sloka 27

 

Soundarya Lahari Sloka 27 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 27 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 27

ஜபோ ஜல்ப꞉ ஶில்பம்ʼ ஸகலமபி முத்³ராவிரசனா

க³தி꞉ ப்ராத³க்ஷிண்யக்ரமணமஶநாத்³யாஹுதிவிதி⁴꞉ .

ப்ரணாமஸ்ஸம்ʼவேஶஸ்ஸுக²மகி²லமாத்மார்பணத்³ருʼஶா

ஸபர்யாபர்யாயஸ்தவ ப⁴வது யன்மே விலஸிதம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 27

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना

गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः ।

प्रणामस्संवेशस्सुखमखिलमात्मार्पणदृशा

सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्