Soundarya Lahari Sloka 28

 

Soundarya Lahari Sloka 28 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 28 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 28

ஸுதா⁴மப்யாஸ்வாத்³ய ப்ரதிப⁴யஜராம்ருʼத்யுஹரிணீம்ʼ

விபத்³யந்தே விஶ்வே விதி⁴ஶதமகா²த்³யா தி³விஷத³꞉ .

கராலம்ʼ யத்க்ஷ்வேலம்ʼ கப³லிதவத꞉ காலகலனா

ந ஶம்போ⁴ஸ்தன்மூலம்ʼ தவ ஜனனி தாடங்கமஹிமா

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 28

सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं

विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्या दिविषदः ।

करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना

न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा